Apelacja cywilna w procesie rewerska
  • Wzory
  • 14 września 2021 05:04

Apelacja jako pismo procesowe .. Jest to praktycznie przedstawienie apelacji w postępowaniu cywilnym.. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.. Książka ta to z jednej strony komentarz do artykułów KPC powiązanych z apelacją, a z .Art.. W postępowaniu nieprocesowym przysługuje od postanowień sądu I instancji orzekających co do istoty sprawy.Dz.U.2020.0.1575 t.j.. Karolina Jesionowska, 3. adw.. Ter…