Wzór wniosku o założenie stowarzyszenia zwykłego

Pobierz

O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie (w formie zawiadomienia) właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący, podając dane o których mowa w p-kcie 2.. Stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić taką samą księgowość jak stowarzysze-nia, które są zarejestrowane w KRS, ale nie prowadzą działalności gospodarczej.. Informacje ogólne.. Osoby zakładające stowarzyszenie decydują o jego nazwie i celach działalności, określająStowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub nastąpi wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub złożenie do Sądu wniosku o zakazie założenia stowarzyszenia.Można założyć stowarzyszenie zwykłe (rejestrowane u starosty).. ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO - PODSTAWOWE INFORMACJE 1.. WZORY DRUKÓW związanych z rejestracją stowarzyszenia.. Przedstawiciel stowarzyszenia.. (pełna nazwa stowarzyszenia) Starosta Powiatu.. Ropczycko - Sędziszowskiego.. Wniosek.. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania..

Uchwała o założeniu stowarzyszenia zwykłego.

STATUT STOWARZYSZENIAwniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń.. Protokół z Zebrania Członków Stowarzyszenia.doc3.. Wniosek powinien zawierać datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany, adres siedziby stowarzyszenia zwykłego, podpis przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu.. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz.U.. ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO - PODSTAWOWE INFORMACJE 19 1.. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.. Nie ma ustalonego wzoru wniosku o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.. Zwykłego; Wypis z krs i kopię statutu w przypadku stowarzyszenia krs.. Regulamin stowarzyszenia zwykłego 21 3..

OPIS sposobu założenia stowarzyszenia zwykłego.

Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym.. STATUT STOWARZYSZENIA REJESTROWANEGO W KRS 1.REJESTRACJA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 1 I.. By je powołać wystarczą już trzy osoby - pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych.PORADNIK Sposób założenia stowarzyszenia zwykłego..

1.Wzór wniosku o rejestrację stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w starostwie 4. k) opracowanie wzorów zwykłych i specjalnych deklaracji członkowskich.. Przykładowe regulaminy władz.. Ropczyce, dnia.. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn.. Statut Stowarzyszenia.Obowiązki stowarzyszenia zwykłego Stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON i NIP, konto bankowe.. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w starostwie 24 4.. 2 i 3 ustawy z 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach informujemy, o powołaniu do życia stowarzyszenia zwykłego, którego pełna nazwa brzmi .Wzory dokumentów koniecznych do założenia i zarejestrowania stowarzyszenia zwykłego: Wniosek o wpis do ewidencji - doc [21.5 kB] Protokół z zebrania założycielskiego - doc [34.5 kB]Dokumenty związane z zakładaniem stowarzyszenia i fundacji.. Protokół z zebrania założycielskiego.. Zebranie założycielskie stowarzyszenia zwykłego 19 2.. Utworzenie stowarzyszenia rejestrowanego, tak jak zostało wcześniej wspomniane, wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.Przed tym jednak należy sporządzić projekt jego statutu i zorganizować zebranie założycielskie, na którym podejmowana jest uchwała o powołaniu stowarzyszenia oraz wybierany jest komitet założycielski.Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS..

Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego.

Do tego zawiadomienia (wzór w załączniku) dołącza się następujące załączniki:Przykładowy wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych; Przykładowy wzór protokołu z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego; Przykładowy wzór listy założycieli stowarzyszenia zwykłego; Przykładowy wzór informacji dotyczącej Przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego albo członków ZarząduWniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wzór własny - Druk PP-05-01),Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.. By je powołać wystarczą trzy osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych.. Uchwała o wyborze przedstawiciela .Jak założyć stowarzyszenie rejestrowane?. Infor-macje o tych formalnościach znajdują się w rozdziale VI broszury.. miejscowość, data Starosta Powiatu.. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.. Na podstawie art. 40 ust.. Regulamin stowarzyszenia zwykłego 3.. W załączeniu dostępne są przykładowe wzory dokumentów.1) Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / członków Zarządu / członków Organu Kontroli Wewnętrznej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.1) Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / członków Zarządu / członków Organu Kontroli Wewnętrznej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.III.. Wniosek o wykreślenie z ewidencji.doc.. Numery: NIP, REGON, konto bankowe, zgłoszenie danych uzupełniających 25 IV.. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).. Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS.. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego Przed założeniem stowarzyszenia zwykłego warto też skontaktować się ze swoim urzędem rejestrującym stowarzyszenia na danym terenie (w danym powiecie), ponieważ urzędy mają zazwyczaj swoje wzory dokumentów dotyczące zakładania stowarzyszenia zwykłego i można z nich skorzystać.WZÓR ZGŁOSZENIA ORGANOWI NADZORUJĄCEMU POWSTANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO.. Wzór wniosku: Statut..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt