Wniosek o wystawienie legitymacji nauczyciela

Pobierz

Jednocześnie, zobowiązuję się do zwrotu wydanej legitymacji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.. Powołane wyżej Rozporządzenie precyzuje, że legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.. Nr 189, poz. 1393) dyrektor wydaje legitymację w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela WNIOSKU o jej wystawienie.. Wniosek o wydanie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego Zwracam się z prośbą o: .. *1 w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej (mailowej) zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę wyrażoną na piśmie należy doręczyć do Działu Kadr i Płac.WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA Kolorowe zdjęcie: ┌ ┐ └ ┘ Uwaga!. Załączniki: LEGITYMACJE .STOP COVID - ProteGO Safe Otrzymuj powiadomienia o możliwym kontakcie z koronawirusem.. Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wniosku.. Aplikacja jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna.. Oferujemy nowe legitymacje nauczycielskie zgodne z wzorem i warunkami określonymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2006r w sprawie .oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14. roku życia (NA i NNA) | druk do pobrania; Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego..

Zgodnie z art. 11a KN dyrektor wystawia legitymację na wniosek nauczyciela.

Tam możecie Państwo sprawdzić, czy wnioski dotarły do nas i czy wysłano gotowe legitymacje.. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.. Przysługuje on nauczycielom przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, a także nauczycielom akademickim:Legitymacja przysługuje osobom zatrudnionym na stanowisku nauczyciela; Data ważności legitymacji: dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony: do końca trwania umowy; dla nauczyciela zatrudnionego na stałe: maksymalnie na 3 lata, w trzecim roku tylko do końca lutego dla legitymacji wydanej w 2017 r. - termin do 28.02.2020 r. dla .. "Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie" (§ 2, ust.. Dodaj zdjęcie nauczyciela - wybierz teraz sposób przekazania zdjęcia nauczyciela, które znajdzie się na legitymacji - w formie elektronicznej lub tradycyjnie, poprzez przyklejenie zdjęcia na wygenerowanym w końcowej fazie zamówienia wniosku o wydanie legitymacji.. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.Legitymacja nauczyciela Legitymacja nauczyciela to nieobowiązkowy dokument, który wydawany jest na wniosek nauczyciela..

Wniosek dotyczący rezygnacji ze studiów ...Wniosek o wydanie legitymacji służbowej 1.

z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze pó źniejszymi zmianami) oraz Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 wrze śnia 2006 r.Podanie o wydanie legitymacji szkolnej2 Author: Szymañska Created Date: 10/25/2009 8:50:30 PM .WNIOSEK O WYDANIE Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego * duplikatu Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego * Wyrażam zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności za wystawienie Elektronicznej Legitymacji Nauczyciela Akademickiego w wysokości 15 zł.Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.Legitymację służbową wydaje się na wniosek nauczyciela Zgodnie z art. 11a Karty Nauczyciela dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową.. Aktualności.. Za wydanie dokumentu dyrektor może pobrać opłatę w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia.3 maja 1892 r. polski nauczyciel - Stanisław Mieczyński postanowił uczcić narodowe święto.. Proszę o: wydanie legitymacji służbowej* wydanie duplikatu legitymacji służbowej* wymianę legitymacji służbowej * poświadczającej zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych im..

wniosek o wystawienie/ wymianę/ duplikat/ legitymacji służbowej (NA) | druk do pobrania; Lustracja.

2x2,5 cm Wzór podpisu: ┌ ┐ └ ┘ Pieczęć pracodawcy: WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Nazwisko: Imiona: -----WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA Kolorowe zdjęcie .WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA Dyrektorzy szkół składający zamówienie na druk legitymacji, proszeni są o wypełnienie formularza zestawienia zbiorczego.. Aby przejść dalej należy nacisnąć guzik "Następny krok".Dodaj zdjęcie nauczyciela - wybierz teraz sposób przekazania zdjęcia nauczyciela, które znajdzie się na legitymacji - w formie elektronicznej lub tradycyjnie, poprzez przyklejenie zdjęcia na wygenerowanym w końcowej fazie zamówienia wniosku o wydanie legitymacji.. zm., ostatnie, DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi .WNIOSEK O WYSTAWIENIE LEGITYMACJI SŁU ŻBOWEJ NAUCZYCIELA Działaj ąc na podstawie art. 11a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.. zdjęcie musi być kolorową odbitką fotograficznąUprzejmie proszę o wystawienie legitymacji służbowej dla nauczyciela akademickiego uprawniającej do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego..

MEN z dn. 29.09.2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U.

2.Wykonujemy legitymacje nauczycielskie zgodnie z ustawą z dn. 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2013 r., poz. 1421) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dn. 29 września 2006 r. (w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela).Z wnioskiem o wystawienie legitymacji występuje do ORPEG rodzic lub prawny opiekun ucznia.. Należy też dołaczyć zdjecie o odpowiednich rozmiarach.. 1); " Legitymację wystawia się na: 1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym, że w trzecim roku, licząc od roku jej .Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.. Wypełniony wniosek wraz z aktualnym zdjęciem (format zdjęcia 30mm x 42mm) proszę przesłać na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą1.. Legitymację wystawia się na:WNIOSEK O WYDANIE Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego * duplikatu Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego * Wyrażam zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności za wystawienie Elektronicznej Legitymacji Nauczyciela Akademickiego w wysokości 15 zł.Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich Legitymacja służbowa wystawiana jest wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym w WUM na podstawie aktu mianowania lub umowy o pracę.. Kolorowe zdjęcie (wymiar nie mniejszy 2 x 2,5 cm): Kolor czarny, podpis musi zmieścić się w ramce Uwaga!. 15.01.2021 Skorzystaj z profilu zaufanego 80+ 07.01.2021 Nowa strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.. WNIOSEK - O WYSTAWIENIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ .. Podanie o urlop długoterminowy .. Podanie o urlop krótkoterminowy Podanie o wznowienie studiów Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych Wniosek o wystawienie legitymacji duplikatu legitymacji .. 15.01.2021Wszelkie informacje o stanie realizacji zamówienia są dostępne po zalogowaniu.. E. Gepperta we Wrocławiu.. Całość przynieść do szkoły i przekazać wychowawcy klasy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt