Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Pobierz

Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.. OGŁOSZENIE.. OSI ĄGNI ĘĆ NAUKOWYCH (wypełni ć cz ęść B) 3.. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez .O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok jest dostępny w systemie USOSweb.. Pobierz plik (docx, 38,37 kB) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów .. Załącznik nr 20 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.. Po złożeniu wniosku, średnie ocen zostaną uzupełnione na wnioskach przez kierowników właściwych Dziekanatów.Popieram, chcesz dostać stypendium naukowe a nie umiesz uzasadnić wniosku o jego przyznanie?. OSI ĄGNI ĘĆ ARTYSTYCZNYCH (wypełni ć cz ęść C) 4.. Wnioski.. ŚREDNIEJ OCEN (wypełni ć cz ęść A) 2.. Napisz że masz średnią taką a taką, efekty pracy takie a takie czy jakąś tam frekwencję .Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 ..

Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta.

Informujemy, iż wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/21, wraz z wymaganymi dokumentami, student zobowiązany jest złożyć w Biurze Kształcenia w terminie do dnia 10 listopada 2020 r.Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne.. 1 niniejszego Regulaminu, uzupełnienie wniosku o udokumentowane osiągnięcia sportowe uzyskane nie później niż .Oświadczam, że nie pobieram, ani nie ubiegam się o przyznanie stypendium rektora, na innym niż wskazany w niniejszym wniosku kierunku studiów, ani w innej uczelni.. Na tym ekranieWniosek o przyznanie stypendium rektora składa się w dziekanacie wydziału (po wcześniejszym wypełnieniu w serwisie USOSweb i wydrukowaniu) wraz z odpowiednią dokumentacją, w terminie do 15 października lub do 30 marca, w przypadku gdy studia (II stopnia) rozpoczynają się od semestru letniego.O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.. TERMINY Wniosek o przyznanie stypendium Rektora składa się w następujących terminach: do 5 października,Wniosek o Stypendium Rektora Szanowni Studenci ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i prawdopodobną drugą falę pandemii na jesieni, wniosek o stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line.Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi jeżeli do wniosku nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2019 nie przekroczył kwoty 528 zł przypadającej na członka rodziny.§ 7 - m.in. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne § 8 - m.in. wykaz dokumentów do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych § 9 + załącznik nr 8 - zasady przyznawania stypendium rektora § 10 - zasady przyznania zapomogiWytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 za osiągnięcia z okresu od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r ..

Załącznik nr 5 Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora.

WYNIKÓW SPORTOWYCH (wypełni ć cz ęść D) OŚWIADCZENIE STUDENTAPrawo o szkolnictwie wyższym i nauce1, i oświadczam, że nie ubiegam się/ubiegam się* o przyznanie stypendium Rektora na innym kierunku studiów (dotyczy również innych uczelni) oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Uczelni w przypadku uzyskania prawa do pobierania stypendium Rektora na innym kierunku.Jeśli ubiegasz się o stypendium rektora jedynie z tytułu wyróżniających wyników w nauce, a nie uzyskałeś średniej ocen co najmniej 4,00 to złożenie wniosku JEST BEZCELOWE Ekran nr 3 - wybór podstawy przyznania stypendium Na tym ekranie wskaż, na jakiej podstawie chcesz ubiegać się o stypendium.. Informacje uzupełniające do składania wniosków o Stypendium Doktoranckie oraz o Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Podmiotowej na Dofinansowanie Zadań .Dokumentację potrzebną do ubiegania się o stypendium rektora w przypadku studentów, którzy mają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe można przygotować (skany w formacie PDF) już przed 1 października 2020 r., co ułatwi złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.Stypendia rektora na rok akademicki 2020/21.. 127 do dnia 7 października.Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, na podstawie złożonego wniosku o przyznaniu stypenium Rektora, który jest: 1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego..

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone.

Prawo do otrzymania stypendium rektora ma także student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na .załącznik 10b - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora na kolejny semestr tego samego roku studiów (dotyczy studentów studiów I stopnia) załącznik 11 - Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych i sposób ich dokumentowania w procesie przyznawania stypendium rektora w Politechnice Świętokrzyskiej .Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów na każdym kierunku.. 1 Regulaminu, uzupełnienie wniosku o udokumentowane Wypełniony wniosek przyznanie stypendium wraz oryginałem dokumentu potwierdzającego osiągnięcie o należy złożyć do Działu Spraw Studenckich, łącznik pawilonów C-1/C2, p.. Przysługuje: studentom od drugiego roku studiów, przyznawane na wniosek studenta, który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,10) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, o których mowa w załączniku nr 10.W przypadku wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 umożliwia się studentowi, który złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym przez Rektora na podstawie §5 ust..

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najleps zych studentów na podstawie 1): 1.

Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiagnięcia, w sekretariacie ds. pomocy materialnej na .Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów obowiązująca w roku akademickim 2020/2021 ; Wnioski o przyznanie: stypendium Rektora: Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów; Wzór zaświadczenia do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowychStypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000.. W przypadku wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 właściwy organ stypendialny może umożliwić studentowi, który złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym przez Rektora na podstawie § 8 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt