Zgoda na godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela

Pobierz

Za każdą taką godzinę powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie liczone według stawki osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.. Wioletta Wołek-Sarek.Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.. Do akt osobowych należy włączyć zgodę nauczyciela na realizację godzin ponadwymiarowych, która wymagana jest wyłącznie, gdy: wymiar godzin ponadwymiarowych przekracza 1/4 obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;Dodatkowe godziny przydzielane na piśmie.. Są jednak 4 sytuacje, w których musi on wyrazić zgodę na realizację większej liczby zajęć.. Niektórzy mogą chcieć zrezygnować z takich godzin.. Ponieważ dla większości nauczycieli zatrudnionych w szkole, realizujących ramowe plany nauczania pensum wynosi 18 godzin, stąd dla większości nauczycieli dopuszczalna liczba godzin ponadwymiarowych, którą może przydzielić dyrektor szkoły nauczycielowi bez jego zgody .Zgoda na realizację godzin ponadwymiarowych w aktach osobowych nauczyciela.. Obok godzin ponadwymiarowych przydzielanych nauczycielom na początku roku szkolnego występują godziny doraźnych zastępstw.Data publikacji: 1 września 2021 r. Nie każdy nauczyciel jest zainteresowany pracą w godzinach ponadwymiarowych..

Nauczyciel ma obowiązek realizować godziny ponadwymiarowe.

W przypadku nauczyciela ograniczenie to nie odnosi się do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, np. 18 godzin, lecz do czasu pracy nauczyciela, na który oprócz zajęć .- Jeśli nauczyciel pracuje dłużej niż osiem godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo i nie są to godziny ponadwymiarowe, ma prawo do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych .. 3 Karty Nauczyciela.Nauczyciel, który realizuje pełny wymiar zajęć, może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe.. Są jednak 4 sytuacje, w których musi on wyrazić zgodę na realizację większej liczby zajęć.Przydzielenie godzin ponadwymiarowych jest zgodnie z Kartą Nauczyciela nałożeniem na nauczyciela obowiązku świadczenia pracy dydaktycznej ponad ustalony wymiar pensum, w związku z czym w przepisach zastrzeżono, że: nie na każdego nauczyciela można taki obowiązek nałożyć; niektórzy nauczyciele przyjmują ten obowiązek za zgodą.W szczególnych wypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.. 1 stanowi, że czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo..

Załączniki: zgoda na godziny ponadwymiarowe 2021-2022.pdf.Zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe - kiedy wymagana.

Data publikacji: 13 września 2018 r. Poleć znajomemu.. 2 KN za godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za zgodą nauczyciela, jednakże w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.. Sprawdź, kiedy wystąpić o zgodę na godziny ponadwymiarowe i czy zgoda ta może być jednorazowo wyrażona na cały rok szkolny.Zgoda na zatrudnienie w godzinach ponadwymiarowych, bez względu na ich liczbę, wymagana jest od: kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do lat 4, nauczyciela w trakcie odbywania stażu.. Maksymalną liczbę godzin ponadwymiarowych oblicza się na podstawie pensum określonego w tabeli w art. 42 ust.. z 2011 r., nr 127, poz.721 z późn..

Sprawdź, czy i kiedy zapłacić za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, jeśli nauczyciel nie dostarczył kart wypracowanych godzin np. z powodu choroby czy urlopu.

Poznaj 4 sytuacje, w których nauczyciel musi wyrazić zgodę na .Zgodnie z treścią art. 35 ust.. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art.35 ust .Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.. Dyrektor musi uzyskać zgodę nauczyciela na przydzielenie mu godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jak również: nauczyciela w trakcie odbywania stażu, kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko w wieku do lat 4.nauczyciel ma obowiązek realizować prawidłowo zlecone godziny ponad­wymiarowe, z wyjątkiem ciężarnej, nauczyciela wychowującego dziecko do 4 lat oraz nauczyciela stażysty (ci muszą wyrazić zgodę na godziny ponadwymiarowe).Przykładowo, w przypadku nauczyciela-dydaktyka, który wykonuje pracę w pełnym wymiarze etatu - a więc obowiązuje go 18 godz. zajęć z uczniami - może on zostać zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze do 4 godzin tygodniowo (tj. 22 godziny tygodniowo łącznie), a za jego zgodą - do 9 godz.Karta Nauczyciela nie pozwala na przydzielanie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela, który realizowałby je w ramach pensum (art. 35 ust..

Za każdą taką godzinę powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie liczone według stawki osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.Nauczyciel ma obowiązek realizować godziny ponadwymiarowe.

Zgoda na pracę w godzinach ponadwymiarowych.. 1 Karta Nauczyciela)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt