Oświadczenie odbioru dziecka ze szkoły

Pobierz

16 r. Potwierdzenie stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz podpisy rodziców na listach zbiorczych.. 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.. Imię i nazwisko dzieckaUpoważniam/my do odbioru mojego dziecka .. ucznia klasy.. ze Szkoły Podstawowej "Naukowa Wyspa" prowadzonej przez Mariolę Bodora w roku szkolnym 2020/2021 przez następujące osoby: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Przejmuję pełną .OŚWIADCZENIE .. Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego Oświadczam/y, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odbioru ze szkoły dziecka przez osoby niepełnoletnie (powyżej 10 roku życia) upoważnione pisemnie przez rodzica do odbioru ucznia.Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. II.Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodziców: Rodzice mają prawo, z uzasadnionych i ważnych powodów, zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych (jednej lub kilku lekcji) do domu.• Dziecko nie może być odebrane ze Szkoły Podstawowej przez osobę, która nie jest wpisana przez Rodziców/Opiekunów na listę; • Istnieje możliwość jednorazowego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru Dziecka ze Szkoły Podstawowej..

Dzieci powinny być odbierana ze szkoły najpóźniej do godz. 17.00.

Adres zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów Imię i nazwisko ucznia .. …………………….. Dopuszcza się możliwość odbioru ze szkoły dziecka przez osoby niepełnoletnie (powyżej 10 roku życia) upoważnione pisemnie przez rodzica do odbioru ucznia.. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.Przede wszystkim upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły powinno ono zawierać imię i nazwisko osoby (lub kilku osób) upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły, a także dane pozwalające potwierdzić jej tożsamość - na przykład datę urodzenia i numer dowodu osobistego lub PESEL.Oświadczenie1 o wyrażeniu zgody na odbiór dziecka2 ze szkoły przez osobę upoważnioną przez rodzica / opiekuna prawnego Ja niżej podpisany(-a) (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) Wyrażam zgodę na odbiór ze szkoły dziecka2 (imię i nazwisko dziecka) przez niżej wymienione, upoważnione przez mnie osoby: 3UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 20.. / 200….. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów .. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁYOsoba ta musi przy odbiorze okazać dowód osobisty i potwierdzić odbiór dziecka czytelnym podpisem w sekretariacie szkoły..

Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy / szkoły.

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………… Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy szkolnej:powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie i poświadcza odbiór dziecka pieczątką w sekretariacie szkoły.. .Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie mojego Dziecka po opuszczeniu przez nie terenu Szkoły pod opieką osoby upoważnionej.. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, nr telefonu, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego;OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA .. Oznacza to brak zdolności bycia podmiotem upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.. Rodzice ponoszą odpowiedzialność tak jak w p. II .. 5.Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów.. Odbiór dzieci z przedszkola/szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione..

Następnie takie oświadczenie przedstawia osobie prowadzącej zajęcia z dzieckiem.Odbiór dzieci ze szkoły: 1.

Decyzja rodziców o odbieraniu dziecka młodszego przez starsze rodzeństwo, które nie ukończyło jeszcze 13 lat jest realizacją ichsposobów wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad dzieckiem dopuszcza możliwość odbioru dziecka przez osoby niepełnoletnie.. Przysługuje Pani(u) prawo żądania dostępu do danych osobowych, które Pani(a) dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu.Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. ORŁA IAŁEGO W HOTOMOWIE Imię i nazwisko dziecka……………………………….……………………………………klasa…….…… Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierad własne dziecko ze świetlicy szkolnej6.. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania i odwołania .Oświadczenie o odbiorze dziecka ze szkoły.. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.. Z procedurą odbierania dzieci ze szkoły zostali zapoznani wszyscy pracownicy Zespołu Szkół nr 21 oraz rodzice na zebraniach z rodzicami w dniu 22.11.. 3.I.Zasady odbioru dzieci ze szkoły z klas I - III: O sposobie opuszczenia przez dziecko szkoły rodzic składa u wychowawcy stosowne oświadczenie (zał..

ORŁA IAŁEGO W HOTOMOWIE ... /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/ ...

Oświadczam, ze wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie……………………………….3.. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, rodziców/Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej.. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację o zapewnieniu.. 2017 r. poz. 922) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie podanym w upoważnieniu - w celu umożliwienia odbioru mojego dziecka ze szkoły przez wskazane osoby.. (miejscowość i data) (czytelny podpis matki) (czytelny podpis ojca) Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkolaStrona 1 z 1.. Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie.. W takim przypadku upoważnienie musi mieć formę pisemną, zawierającą wszystkie daneOdbiór dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie, uregulowany jest w procedurze.. Nauczyciel odprowadza dzieci po zajęciach do świetlicy (przekazuje opiekę nad nimi wychowawcy świetlicy) lub do.. 3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie .W przypadku obaw pracowników szkoły, że samodzielny powrót dziecka ze szkoły z powodu wystąpienia różnych okoliczności (np. złe samopoczucie) stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość wzywania rodziców /prawnych opiekunów do osobistego odbioru dziecka ze szkoły.9.. Opublikowano 8 września 2016, autor: Iwona Wolicka.. Samodzielny powrót dziecka ze szkoły udokumentowany jest stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie).. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dzieckaOsoba ta musi przy odbiorze okazać dowód osobisty i potwierdzić odbiór dziecka czytelnym podpisem na oświadczeniu (wzór oświadczenia nr 3 ) 16.. W przypadku powierzenia przez szkołę dziecka osobie niepełnoletniej zgodnie z oświadczeniem woli rodziców pełną1.. Title.Prawo przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły 766 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły jest uprawnieniem szczegółowym, którego Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprost nie porusza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt