Potwierdzenie przyjęcia ucznia doc

Pobierz

Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej służy kontroli spełniania obowiązku nauki, o którym mowa w art. 19 ust.. dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.. Dane osobowe kandydata : Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia PESEL dziecka ( w przypadku braku nr PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) Adres miejsca zamieszkania.Potwierdzenie przyjęcia ucznia / Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (VI/17) w kategorii Inne / Druki szkolnePotwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej służy kontroli obowiązku nauki, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do zerówki.. do którego zostało .Title: Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego Author: Radosław Wiktorski Created Date: 4/22/2021 4:54:55 PMWNIOSEK o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 2 w Świerklanach na rok szkolny 2019/2020.. zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej .. Szkoły Podstawowej im.. Nasze sukcesy.. 2 Ustawy Prawo oświatowe do niniejszego wniosku załączam następujące dokumenty/oświadczenia (należy wstawić znak X w rubryce (TAK/NIE) przy każdym z 7 kryteriów: Lp..

przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do I klasy.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.. PESEL kandydata.. Dane osobowe kandydata i rodziców (Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 1.. Składa się on z dwóch części: Zawiadomienie o przekazaniu ucznia oraz Potwierdzenie przyjęcia ucznia W oknie edytora pism treść dokumentu można dowolnie modyfikować.Otrzymany dokument "Potwierdzenie przyjęcia ucznia" wraz z podaniem o wydanie dokumentów dziecka z określeniem przyczyny przeniesienia dziecka do innej szkoły rodzic przekazuje w sekretariacie szkoły.Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły.. (imię i nazwisko wnioskodawców.. Imię rodzica: Nazwisko rodzica: Adres zamieszkania rodzica : Adres zameldowania rodzica:POWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA.. Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego im.. Wielki sukces uczniów XVI LO.. w przypadku braku PESEL serię i numer paszportuPOTWIERDZENIE WOLI.. Imię i nazwisko rodzica: Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna .. Kliknij ikonę na pasku narzędzi, aby wyświetlić gotowy dokument.. Jana Pawła II w Łuczycach .. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w przeciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów i dokonaniu opłaty rejestracyjno-administracyjnej..

Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka ……………………………………………………………….…….….

2.POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna Matka dziecka: ……………………….……………………………………………………………….Deklarację kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego (dla dzieci już uczęszczających) należy składać od 08.02.2021 do 12.02.2021.. Niniejszym potwierdzam wolę podjęcia nauki przez: .POTWIERDZENIE.. Bogumiła Linki w Dźwierzutach.. przy Szkole Podstawowej im.. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.. z 2017r., poz. 59 ze zm.).. w roku szkolnym 2021/2022.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2.. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. adres i telefon do korespondencji w sprawach rekrutacji.. REKRUTACJA DO KLASY I. na rok szkolny 2020/2021.. 15 oraz służy kontroli obowiązku nauki, o którym mowa w art. 41 ust.. Jana Pawła II w Łuczycach .. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dźwierzutach.. Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: do zerówki przy Szkole Podstawowej im.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - tak jak w latach ubiegłych - przygotowuje wniosek, na którym ustala listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od tej najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie..

Synów Pułku w Gdyni, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, .. nazwa przedszkola/szkoły podstawowej.. Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: do I klasy Szkoły Podstawowej im.Karta informacyjna potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (dla nowych dzieci) należy składać od 15.02.2021 do 12.03.2021 .. NIEwiadomienia/ Zawiadomienie o przekazaniu ucznia - wyświetli się szablon pisma w oknie Edytor pism.. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej służy kontroli obowiązku nauki, o którym mowa w art. 19 ust.. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej.doc (Rozmiar: 15360 bajtów) Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej.pdf (Rozmiar: 192328 bajtów)Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz szkoły.. na rok szkolny 2020/2021.. Dzieci zamieszkałe w miejscowości PawęzówPotwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców kandydata (PDF) Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców kandydata Pobierz (0,12 MB) .. Dokument potwierdzający spełnianie kryterium.. Kryterium.. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (DOC) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz (0,03 MB) Zarządzenie Nr ON.2021.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej (PDF)Przyjęcie ucznia do szkoły..

Adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia:1.

Miejscowość i datapodpis matki/opiekunki prawnej.. POTWIERDZENIE WOLI.. Karta-informacyjna-potwierdzenia-przyjecia-do-szkoly-ponadpodstawowej-2021-2022 Pobierz.. Nr 67, poz. 329 z późn.. (imię i nazwisko wnioskodawców - rodziców/ prawnych opiekunów kandydata)Imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica / prawnego opiekuna kandydata.. dziecka do szkoły podstawowej.. Potwierdzam wolę zapisu dziecka .. imię i nazwisko dziecka.. (imię i nazwisko) do …………………………………………………………………………………………………………………….….. (nazwa placówki) w Częstochowie.. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej wynika z art.36 ust.15 oraz służy kon-troli spełniania obowiązku nauki, o którym mowa w art. 41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.. Data urodzenia kandydata 3.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.. Informację o decyzji przyjęcia rodzice/opiekunowie prawni otrzymują drogą mailową.1.. numer PESEL dziecka.. podpis ojca/opiekuna prawnego.. Armii Krajowej w Tarnowie zostali laureatami ogólnopolskich konkursów "Policjanci w […]Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego.. zm.) 2.Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ….. (imię i nazwisko dziecka) na rok szkolny 2021/2022 do ………………………………………………………………………,Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz szkoły.. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.. - rodziców/ prawnych opiekunów kandydata) ( adres do korespondencji w.1.. do.W celu potwierdzenia kryteriów określonych w art. 131 ust.. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY.. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).. 2.POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA .. przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.. Imię i nazwisko rodzica: Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt