Oświadczenie do przedszkola o samotnym wychowywaniu dziecka

Pobierz

zm.) .. sytuację składającego oświadczenie Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu .OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia: oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ……………….…………………., (imię i nazwisko dziecka)Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego: Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie: Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem: Oświadczenie o wielodzietności rodziny: Oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych .OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna………….…………………… PESEL ………………………………………….……………Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka .. przedszkola, a gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola.. Jestem:OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia: oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ……………….…………………., (imię i nazwisko dziecka)OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA ..

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

potwierdzających sytuację składającego oświadczenie.OŚWIADCZENIE.. 2 Ustawy z dn. 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata .. (imię i nazwisko dziecka) do Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, spełnia kryterium samotnego wychowywania, o którym mowa w art.154 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.. Z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA .. ( imię i nazwisko dziecka) kandydujące do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego² .. ( podpis osoby składającej oświadczenie) ¹zgodnie z art. 131 ust.. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.. Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie* pieczęć i data wpływu do przedszkola.. (imię i nazwisko dziecka) samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym samotnie gospodarstwo domowe.. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli stwierdząO SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA Ja niżej podpisany, oświadczam, że samotnie 1 wychowuję córkę/syna samotnie wychowanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji prawomocnym wyrokiem są, osobę rozwiedzioną, chyba,że ta osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z ojcem (art.20b ust..

o samotnym wychowywaniu dziecka 1) Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko.

2 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016r.. Ja…………………………………………………………………………………………….….Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego.. Jestem:OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y: oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym 1 dziecka ……………….….………….……………., (imię i nazwisko dziecka) samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym samotnie gospodarstwo domowe.. wydanym przez ………………….OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y: oświadczam, .. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn.. Prawo Oświatowe w rozumieniu art.4 pktOŚWIADCZENIE rodziców/prawnych opiekunów o wykonywaniu pracy lub pobieraniu nauki poza Gminą Morąg Matka/opiekunka prawna dziecka .O Ś W I A D C Z E N I E o samotnym wychowywaniu dziecka* Ja, niżej podpisana/y Oświadczam, że .. (imię i nazwisko dziecka) wychowuję samotnie i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA .. osobą rozwiedzioną niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem, 5) osobą pozostającą w związku małżeńskim, przy czym współmałżonek .. (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Oświadczam, że wychowuję samotnie ..

(imię i nazwisko dziecka) oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomyOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz.. Miejsce zamieszkania rodzica składającego oświadczenie Ja niżej podpisany/podpisana w związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do przedszkolaOŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Ja niżej podpisana/y: oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ……………….…………………., (imię i nazwisko dziecka) (numer PESEL dziecka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie * miejsce zamieszkania rodzica składającego oświadczenieoświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………….………………….. Jestem:*OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA1 Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………………………….….. (i mię i nazwisko dziecka) kandydujące do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego2 oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko …………………………………..

zamieszkały: …………………………………………………………………………………... adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

imię i nazwisko dziecka .. rodzica /prawnego opiekuna/ adres rodzica /prawnego opiekuna/ o samotnym wychowywaniu dziecka 1) Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko dziecka Jest mi wiadome, że przewodniczący komisji rekrutacyjnejOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że ………………………………………… wychowuję samotnie2, oraz ( imię i nazwisko kandydata) nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wychowuję samotnie .. (imię i nazwisko dziecka) oraz nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia: oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ……………….………………….. (imię i nazwisko dziecka)OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y: oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym 1 dziecka ……………….….……….…..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt