Zus wydał interpretację w sprawie zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia

Pobierz

W trakcie czynności sprawdzających przez ZUS okazało się, że zapisy w umowie kwalifikują ją jako umowa zlecenie z kosztem uzyskania przychodu 20%.Zatrudnienie członka rodziny na umowę zlecenie.. w dniu 06.02.2013 r. w sprawie ustalenia tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla męża wnioskodawcy w przypadku zawarcia z nim umowy zlecenia.. może zatrudnić męża na umowę zlecenia i traktować go jak zwykłego zleceniobiorcę (płacić składki od .W przypadku zatrudnienia członka rodziny na podstawie umowy zlecenie, prowadzenie wspólnego gospodarstwa nie ma znaczenia.. Co ważne, w przypadku osób współpracujących nie ma możliwości naliczenia składek od obniżonej podstawy wymiaru (preferencyjne .Umowa zlecenia podpisana z członkiem rodziny przedsiębiorcy nie daje możliwości zaoszczędzenia na składkach ZUS.. Należy mieć na uwadze, iż:Wszystko dla księgowych: aktualności i porady ekspertów z zakresu VAT, CIT, PIT, KPIR, MSR/MSSF, rachunkowość w spółkach, rachunkowość budżetowa i NGO.. Sprawdźmy, jakie jest jego zdanie.Interpretacja ZUS.. Dnia 20 listopada 2020 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji .W takiej sytuacji wymagane jest jedynie uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy lub stały..

Sprawdźmy, jakie jest jego zdanie.ZUS wydał interpretację w sprawie zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia.

zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe .EDIT: ZUS w swoim komunikacie z 27 sierpnia doprecyzował, że pisemna interpretacja nr 285 z 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy .Umowa o dzieło a zgłoszenie ZUS.. Ryzyko obciąża wykonawcę umowy.. W związku z powyższym Wnioskodawca może zmienić tytuł ubezpieczeniowy współmałżonki i zatrudnić ją na umowę zlecenie oraz traktować jak zwykłego zleceniobiorcę (płacić składki od kwoty zawartej w .Zatrudnienie małżonka a wysokość składek ZUS.. Po raz kolejny potwierdził swoje stanowisko.. Nie wiem, czy będziemy mogli odprowadzać składki od kwoty 500 zł?. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a ZUS.. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.. Składki ubezpieczeniowe spółka nalicza i opłaca za taką osobę na zasadach przewidzianych dla pracowników, a nie dla osób współpracujących.Składki ZUS: Zatrudnienie współmałżonka na umowę zlecenie..

Lublin, dnia 11 października 2016 r. ... prawidłowe w sprawie podlegania współmałżonki Wnioskodawcy, ...

Taka współpraca może być znacznie bezpieczniejsza, niż zatrudnienie osoby z zewnątrz, a jednocześnie prowadzi do odciążenia przedsiębiorcy, który zyskuje więcej czasu.. Sprawdź, czy można zatrudnić współmałżonka na umowę zlecenia - Oficyna FKTemat: Zatrudnienie współmałżonka - umowa zlecenie, umowa o dzieło Mariusz G.: Paweł R.: chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kwestia zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (osoba zarazem nie studiująca ani nie ucząca się) - w temacie poprawności wg przepisów oraz kosztów składek ZUS.Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia, która ma jednocześnie ustalone prawo do emerytury lub renty podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile równocześnie nie pozostaje w stosunku pracy.Jeżeli zatem osoba posiadająca uprawnienia emerytalne lub rentowe zawiera w okresie od 14 stycznia 2000 r. umowę-zlecenie i jest to dla niej jedyny tytuł do .Przepisy prawa pracy nie zabraniają zawierania umów o pracę pomiędzy małżonkami.. Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę wywołuje obowiązek opłacenia składek ZUS za tego ubezpieczonego od podstaw wymiaru ustalonych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.. Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2021, Czas pracy 2021, Zatrudnianie i .Zatrudnienie współmałżonka we własnej firmie może wydawać się dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza na początku działalności..

Umowa zlecenie z małżonkiem Przykładowo przedsiębiorca zawrze umowę zlecenie ze swoja żoną.

W konsekwencji nie można jej traktować analogicznie.. Na potrzeby ZUS-u rodzinę rozlicza się według zasad określonych dla "zwykłych" zleceniobiorców.. Interpretacje wydawane są w oparciu o zawarty we wniosku opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.. Tę korzystną dla przedsiębiorców wykładnię przepisów potwierdza również interpretacja, którą Departament Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS wydał .ZUS wydał interpretację w sprawie zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia.. W ujęciu kodeksowym przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania - z zasady osobiście - na rzecz dającego zlecenie określonej czynności prawnej.Pytanie: Podatnik został zatrudniony na podstawie umowy o dzieło na kwotę 10.000 zł brutto, koszty uzyskania przychodu 50%.. Wynagrodzenie wypłacone małżonkowi nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy.Wskazał w niej, że umowa zlecenia jest umową regulowaną przez Kc, odmienną w swojej charakterystyce prawnej od umowy o pracę.. Jeśli emeryt ma (poza zleceniem) umowę o pracę w wysokości przynajmniej najniższego wynagrodzenia, to składki ZUS od zlecenia nie muszą być odprowadzane (chyba że jest to zlecenie z pracodawcą).Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie..

Jednak zatrudnienie współmałżonka jest kosztowne.Chce zatrudnić mnie na umowę zlecenie za 500 zł miesięcznie.

Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn.. Składki ZUS wyliczane są na podstawie wysokości wynagrodzenia.W wielu przypadkach rezultatem kontroli jest wydanie przez ZUS decyzji stwierdzającej, że wspólnik spółki zatrudniony w niej jednocześnie na umowie o pracę - najczęściej na stanowisku .Dziś moja mama była w ZUS'ie i pytała Panią, która ją obsługiwała czy tata może mnie zatrudnić na umowę zlecenie z opłatą ubezpieczenia jak za zleceniobiorcę, a nie jak osobę współpracującą.Niestety Pani odpowiedziała, że jeżeli mieszkamy w tym samym domu i tata na razie mnie utrzymuję to nie ma takiej możliwości i będzie musiał płacić ubezpieczenie tak jak za siebie.. W umowie zlecenia to zleceniobiorca odpowiada za brak należytej staranności przy wykonywaniu czynności, a nie za jej wynik.W związku z tym spółka zgłasza współmałżonka do ubezpieczeń w ZUS na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla pracowników, tj. 01 10 X X.. Zatrudnienie Ukraińca na umowę o pracę lub umowę zlecenie (czyli umowy objęte w Polsce oskładkowaniem ZUS) wymagają, by pracodawca zgłosił takiego pracownika do ubezpieczenia społecznego.Umowy-zlecenia z emerytem są oskładkowane w taki sam sposób jak umowy - zlecenia z innymi osobami.. Jeżeli członek rodziny zatrudniany jest na umowę zlecenie, za którą otrzymuje wynagrodzenie, to wówczas już nie podlega on ubezpieczeniom w wymiarze takim jak przedsiębiorca, ale w takim jak inni zleceniobiorcy.. Niezależnie od tego, analizując orzecznictwo w tym zakresie, można wnioskować, iż umowa o pracę zawarta między współmałżonkami nie wywołuje skutków prawnych i nie prowadzi do powstania stosunku pracy, bowiem brak jest pracowniczego podporządkowania (ze względu na "partnerski" stosunek .Na podstawie art. 10 ust.. Po raz kolejny potwierdził swoje stanowisko.. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.. 1 i 35 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wiążą one Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko w sprawach, w których zostały wydane.. W przypadku, gdy jest to umowa o pracę, nic nie ulega zmianie, czyli jeśli współmałżonek dotychczas był zgłoszony jako osoba współpracująca, wówczas taki status pozostaje również w ZUS.. 1 i ust.. Nie jest ważne, czy dołożyła należytej staranności przy wykonywaniu dzieła..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt