Formularz ofertowy wykonawcy wzór

Pobierz

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców.. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.. Formularz ofertowy Oświadczenie wykonawcy zgodnie z artykułem 22 ust 1 Oświadczenie wykonawcy zgodnie z artykułem 24 ust 1 i 2 Kosztorys ofertowy Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczeniePodpis Wykonawcy .. załącznik nr 1.. 00-925 Warszawa.. 58-500 Jelenia GóraFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na realizację Dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej w Szkole Podstawowej .. zał.. (piecz ęć adresowa wykonawcy) - WZÓR -(pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa: .. Title: Formularz ofertowy/wzór Author: Ela Last modified by: Ela Created Date: 10/22/2018 10:53:00 AM Company: Microsoft Other titles: Formularz ofertowy/wzór .Wzory dokumentów 1. nr 2 - wzór formularza ofertowego zał.. Adres Wykonawcy:.. NIP:.. FORMULARZ OFERTOWY Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z art. 39, w związku z art.134 ust.1 ustawy z 29.01.2004r.Wykonawca złożył w postępowaniu ofertę zawierającą formularz ofertowy.. [Nagłówek firmowy Wykonawcy] FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul.. Wymienione są w nim załączniki i m.in. wypełnione parametry techniczno-użytkowe z przystawioną pieczątką imienną ale bez podpisu.FORMULARZ OFERTOWY (FO) (wzór) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY..

Dane dotyczące wykonawcy .

(pieczęć wykonawcy) Numer referencyjny: 196/RZ/2017 W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu, na usługę w zakresie konserwacji, przeglądu i oceny technicznej sprzętu zaprowiantowania - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.. FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144.000 EURO "Dostawa środków dezynfekcyjnych i jednorazowego użytku" Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Adres Nr telefonu/faxu www, e-mail NIPZałącznik nr 1 do SIWZ nr OKE/WOA/2150/5/2012 ……………….………………….. Akceptuję wzór umowy i jeżeli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Wzór Formularza Oferty.. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021", Dane dotyczące Wykonawcy: .. ZADANIE II - Wspólnota Mieszkaniowa Składowa 4- Wzór Formularz Ofertowy - Oferta Wykonawcy ……………………………….. (miejsce i data sporządzenia) FORMULARZ OFERTOWY.. Akceptuję wzór umowy i jeżeli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego..

Wzór Nr 1 - formularz ofertowy.

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY .. na: "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach w sezonie grzewczym 2014/2015" 1. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkolno-Przedszkolny.. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dla niżej wymienionych części zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz Specyfikacją techniczno-cenową, stanowiącą załącznik Nr 1.1. do SIWZ (należy wypełnić tylko te części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę).. Oświadczam, że: 1.. Wykonawca/Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Załącznik nr 3 - Deklaracja współpracy.. Title: Formularz ofertowy/wzór Author: ZamPub Last modified by: ZamPub Created Date: 10/31/2014 12:48:00 PM Other titles: Formularz ofertowy/wzór .FORMULARZ OFERTOWY (WZÓR) Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Podwykonawca Przedmiot oferty Całkowity koszt wykonania zamówienia netto cyfrowo: słownie: Podatek Vat ( %) Całkowity koszt wykonania zamówienia brutto cyfrowo: słownie: Termin wykonania /podać datę/ Okres gwarancji .latOświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór .. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy..

Adres(pieczęć adresowa wykonawcy) - WZÓR - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY .

nr 4 - wzór umowyZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY .. ; (Wspólny Słownik Zamówień (CPV): oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie określonym w Ogłoszeniu o zakupie.Podpis Wykonawcy .. 18 264 07 79 e-mail: My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:FORMULARZ OFERTOWY (FO) (wzór) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY.. Jestem / nie jestem**) płatnikiem podatku VAT.. Niepodległości 208.. Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy.FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.. Nazwa i siedziba Wykonawcy.. Termin wykonania zamówienia:.. Tysiąclecia 35 A, 34 - 400 Nowy Targ Tel.. FORMULARZ OFERTOWY.. Jest on podpisany przez osobę upoważnioną.. Wykonawca.. [Nagłówek firmowy Wykonawcy] FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Jestem / nie jestem**) płatnikiem podatku VAT.. Znak postępowania: DA.26.3.2016.. 00-925 Warszawa.. w Szewcach.. FORMULARZ OFERTOWY.. Wskazał w nim w kolumnie przedmiot zamówienia: "Urządzenie zobrazowania wielkoformatowego (ściana graficzna LCD z procesorem obrazu) z nagłośnieniem i systemem centralnego sterowania wszystkimi urządzeniamiFORMULARZ OFERTOWY - WZÓR..

Nazwa: .....Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 6- Wzór umowy.Zamawiający określił, że ofertę cenową należy sporządzić wg wzoru z załącznika do siwz - formularz ofertowy.. Tysiąclecia 35 A, 34 - 400 Nowy Targ Tel.. Krótka 8 - remont lokalu mieszkalnego *)FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.. DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO .. Osiedle Robotnicze 47A.. Dane dotyczące Wykonawcy: .. ul. Strzeszowska 7, 55-114 Wisznia MałaZałącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy Pełna nazwa Wykonawcy:.. które były potrzebne do przygotowania oferty oraz wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.FORMULARZ OFERTOWY.. Ja (My), niżej podpisany (ni).. działając w imieniu i na rzecz: .Wzór- FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY .. Siedziba: .Załącznikiem do formularza oferty są: Załącznik nr 2 - Spełnienie wymagań w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.. Zaoferowane ceny brutto obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia objętego zaproszeniem, w tym ryzyko z tytułu niedoszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją a także oddziaływania innych czynników mających lub .WNB.2710.19.2020.AM, załącznik nr 3.. ZADANIE II - ul. Niepodległości 208. nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt