Uzasadnienie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Pobierz

Dokument ten odbiera się osobiście.Każde przypadek jest indywidualny, więc nie ma mowy o jednolitym wzorze.. Nie każdy obcokrajowiec może ubiegać się o możliwość stałego zamieszkania na terytorium Polski.. To nowoczesne narzędzie, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób w trybie ONLINE wypełnisz dostępny formularz interaktywny wniosku w zakresie legalizacji pobytu i ochrony międzynarodowej.Decyzja w sprawie wydanie zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony.. Takie zezwolenie może być wydane: dziecku cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub będącego rezydentem długoterminowym UE;Praca cudzoziemca na podstawie stempla w paszporcie.. Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach, odpowiednio uwierzytelnionych kserokopiach lub w kserokopiach wraz z oryginałami do wglądu.Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku.- dowód opłaty za wniosek 340 zł (pobyt czasowy), 640 zł (pobyt stały) Dodatkowo do wniosku o pobyt stały należy dołączyć poza wymienionymi wyżej dokumentami: - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami..

W trakcie legalnego pobytu w Polsce może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Jak wypełnić dokumenty?. Cudzoziemca , który wykaże, że zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 195 ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach, tj.: jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi .. * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp.. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektronicznąROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały.. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Posiadacze Kart Polaka mogą podjąć pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia.. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.. 2014, poz. 568 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r. Liczba stron: 14 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zgodnie z Art. 7 .Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały: Opis: Dz.U..

Dokument wydawany po uzyskaniu zezwolenia.

Takie zaświadczenie wydaje Urząd Skarbowy odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania, wydaje się go od ręki jeśli oczywiście nie ma zaległości w zobowiązaniach podatkowychW tej zakładce znajdziesz formularze wniosków niezbędnych dla załatwienia spraw urzędowych związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce.. Na podstawie zezwolenia na pobyt stały, wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym, niż Polska kraju.. Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli: 1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską: a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt .Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.. Tekst pierwotny.. Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na formularzu zawierającym: 1) dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13 zakres przetwarzanych danych dotyczących cudzoziemca; 2) dane lub informacje dotyczące małżonka cudzoziemca, o których mowa w art. 13 zakres przetwarzanych danych dotyczących cudzoziemca; 3) następujące dane dotyczące .FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ..

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec zobowiązany jest do zwrotu Karty Polaka.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY Wniosek wypełnia się w języku polskimwniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta dŁugoterminowego unii europejskiej application for the residence permit for the long-term resident of the european union la demande d'autorisation de sÉjour de rÉsident de longue durÉe de l`union europÉenneZezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały; wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały7 Oświadczam, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe oraz, że jestem świadomy, że złożenie wniosku lub dołączenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, a także zeznanie w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt stały nieprawdy, zatajenie prawdy, podrobienie, przerobienie dokumentu w celu użycia za autentyczny lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego spowoduje odmowę udzielenia zezwolenia lub jego cofnięcie .Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - 0.52 Mb dodał: Dziechciński Kamil Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały - 0.55 MbFORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY..

Miejsce składania wniosku: wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Obcokrajowiec, któremu kończy się legalny pobyt na terytorium RP i który stara się o zezwolenie na pobyt czasowy lub na pobyt stały albo na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, powinien - nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP - wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie do wojewody .Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców LUW lub pobrać ze strony internetowej Urzędu: Wniosek o pobyt stały.. (pieczęć organu przyjmującego wniosek) /.. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu.. Jeżeli pisać będzie osoba która nie posiada korzeni polskich to jej uzasadnienie powinno zawierać takie dane jak rodzina w Polsce (jeżeli ma ślub z obywatelem Polski), praca - jeżeli wykonuje ważną funkcję w firmie, uchodźca powinien zrobić nacisk na niemożliwość powrotu do ojczystego kraju z przyczyn .Udzielane na czas nieoznaczony zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na wniosek cudzoziemca.. Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który: miesiąc/month/mois/ месяц.W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt