Wzór wniosku o odroczenie rozpoczęcia obowiązku szkolnego

Pobierz

Do poradni zgłaszają się rodzice przekonani o potrzebie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego.. Warto pamiętać, że wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego powinien być złożony w roku .Odroczenie obowiązku szkolnego.. W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.W celu odroczenia obowiązku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów: 1. wniosek o odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego - do pobrania w kancelarii szkolnej lub ze strony internetowej szkoły (TUTAJ) 2.Odroczenie obowiązku szkolnego.. Od 1 września 2017r.. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.. 1 do procedury odroczenia obowiązku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku Wzór wniosku rodzica/ prawnego opiekuna o odroczenie obowiązku szkolnego Rybnik, dn. (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna).. (adres zamieszkania) (telefon) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku WNIOSEK o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego Zwracam się z .Rodzic złożył wniosek o odroczenie z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od roku szkolnego 2017/2018 do ukończenia wychowania przedszkolnego..

wniosek o odroczenie obowiĄzku szkolnego.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.. 4, 5, 6 Ustawy z dnia 14. grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami): - wniosku rodziców, podanie o odroczenie spełniania obowiązku .Odroczenie obowiązku szkolnego według nowych przepisów.. Najpierw jednak dziecko musi odbyć obowiązkowo przygotowanie przedszkolne - przewidziane dla 6-latków.. w roku szkolnym 2018/2019 w szkole podstawowej nr 16 z oddziaŁami integracyjnymiOdroczenie obowiązku szkolnego ; Dzień otwarty 8 marca 2021r.. Badanie takie dotyczy czterech .. Dzieci, których rodzice złożą wniosek do 31 sierpnia, mogą mieć odroczony .Do wniosku musi być dołączona opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.. nr 1 do niniejszej procedury.. Ogłoszenie wyników rekrutacji ; Szkoła Podstawowa nr 95 im.. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez .Rodzice złożyli wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego i wolę kontynuowania przygotowania przedszkolnego w dotychczasowej szkole..

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego -zał.

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może by odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.. Po spełnieniu warunków określonych w ustawie - Prawo oświatowe, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego można wydać zarówno przed, jak i po rozpoczęciu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.Wzory dokumentów (114) Witam serdecznie.. 24 marca 2021 r.W tych okolicznościach odroczenie rozpoczęcia obowiązku szkolnego uważa się za konieczne.. Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka wydaje decyzje o odroczeniu na podstawie następujących dokumentów (art. 36 ust.. Pozostało jeszcze 65 % treści.Odroczenie obowiązku szkolnego przewiduje wprost ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.. 4-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy donieść do .Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 65/71, tel..

1-3 ustawy - Prawo oświatowe).Odroczenie obowiązku szkolnego.

Pobierz aktualny Wzór wniosku o odroczenie rozpoczęcia obowiązku szkolnego.Odroczenie od rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego Podstawa prawna: art. 36 ust.. Wobec powyższego, na podstawie art. 16 ust.. obowiązują zasady odraczania od obowiązku szkolnego na mocy art. 32 ust 4-6 oraz art. 38 Ustawy z 14 grudnia 2016r .3 Zał.. Data: 23-02-2016 r. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich.. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.. Pozwala ona na odsunięcie w czasie momentu rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej.2.. r .Kraków, dnia………………….. ……………………………………….. (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna .2) Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego - zał.. ul. Wileńska 9B, 31-413 Kraków - Telefon: + .Świdnica, dn. ……………………………………….. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami), decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której uczeń mieszka,Wzór wniosku o odroczenie rozpoczęcia obowiązku szkolnego Dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko odracza rozpoczęcie obowiązku szkolnego na wniosek rodziców..

0 22 849 99 98, 0 22 849 98 03 , obowiązku szkolnego.

Do wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego należy dołączyć opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.. Kto wydaje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego: dyrektor tej szkoły, do której uczęszcza dziecko, czy dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje?. Władysława Broniewskiego w Krakowie wzór wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego.. Na jakiej podstawie prawnej dyrektor może odroczyć z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka?Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego.. 3.Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.. W kwietniu roku szkolnego, w którym ten obowiązek je realizowany, rodzic otrzymuje ostateczną diagnozę, która potwierdza gotowość dziecka do podjęcia edukacji szkolnej lub stwierdza, że zasadnie byłoby dziecko odroczyć.obowiązku szkolnego ucznia - na wniosek rodziców + opinia PPP oraz podstawy prawnej odroczenia dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności + wniosek rodziców?. Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatydecyzja w sprawie odroczenia obowi Ązku szkolnego Na podstawie art. 16 ust.. 3 - 4d ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668),Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego można złożyć w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dzieckoZgodnie z art. 16 ust 3-5 ustawy z dnia 7 września 1991r.. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z pisemnym wnioskiem rodziców/prawnych opiekunów o odroczenie obowiązku szkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt