Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku

Pobierz

iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy …Nie ma jakiegokolwiek znaczenia prawnego ostatni zapis oświadczenia, dotyczący braku przeciwwskazań medycznych do pracy na zajmowanym stanowisku, gdyż jedynym …Przepis art. 229 § 4 k.p. nakłada bowiem na pracodawcę zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań …Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do zadań na określonym stanowisku w …- kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.. Oświadczenie o braku …f) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7) oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z …•Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta •oświadczenie kandydata o nieskazaniu …10)Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie internetowej: …g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na …g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Podinspektora ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa …3..

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku .

Oświadczenie o niekaralności.. Oświadczenie o : a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw …g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na …1.. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych - wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem … Podpisana Klauzula …- kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.. świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, iż mój stan zdrowia …iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym - ………………………………………………………………………………………………………… (stanowisko pracy) .świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala …świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala …OŚWIADCZENIE KANDYDATA o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji Ja, niżej podpisany (a)……………………………………………………………………….oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie …Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta..

Oświadczam, i ż mój stan zdrowia pozwala mi na …- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym.

Warunki pracy: rodzaj umowy: umowa na czas …OŚWIADCZENIE KANDYDATA O BRAKU PRZECIWSKAZA Ń ZDROWOTNYCH DO WYKONYWANIA PRACY DO CELÓW REKRUTACJI .. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.. kierowniczym; 8) oświadczenie, że kandydat nie …orzeczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 4) …oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt