Oświadczenie o zmianie nazwiska wzór

Pobierz

PDF (73.34 KB) Liczba pobrań:723.Wniosek o zmianę imienia i nazwiska jest dokumentem, który wnioskodawca może złożyć do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniej jednostki.. Noszę nazwisko mojego ojca, który zostawił mnie i mamę, gdy miałam 6 miesięcy.. Nowy adres: Adres zameldowania na stałe: Adres zamieszkania ( pobytu) Adres do korespondencjioświadczenie o zmianie nazwiska do wydziału komunikacji.pdf 1-3, art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn.. Adres do korespondencji: Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2 BRE Bank Spółka Akcyjna, ul.2) przyjmuję do wiadomości, że składane przeze mnie Oświadczenie o zmianie danych osobowych w SOLVEN Finance sp.. z dniem ………………….Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie, czyli powrót do nazwiska panieńskiego.. Administracyjna zmiana nazwiska, podobnie zresztą jak zmiana imienia jest możliwa tylko w niektórych okolicznościach.. Określa je ustawa o zmianie imienia i nazwiska.oświadczenie o zmianie nazwiska oraz oświadczenie o zmianie danych kontaktowych - zgodnie z Regulaminem Studiów, student ma obowiązek niezwłocznie informować dziekanat o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji.. Z wnioskiem o dowód należy dołączyć: • Aktualną fotografię 35x45 mm • Dotychczasowy dokument tożsamościOŚWIADCZENIE..

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka.

z o.o.; 3) przyjmuję do wiadomości, że zmiana danych na podstawie niniejszego Oświadczenia będzie skuteczna jedynieOświadczenie o zmianie danych osobowych Dotychczasowe dane Klienta: Imię i nazwisko: Numer PESEL/ data urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że zmianie uległy moje dane osobowe dotychczas używane w kontaktach z mBankiem.. PODSTAWA PRAWNA: Art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Nazwisko po rozwodzie]Wniosek o zmianę dowodu można znaleźć na stronach rządowych i wypełnić przed przyjściem do urzędu (można poprosić urzędnika o jego wydrukowanie) albo wypełnić na miejscu.. O uzasadnieniu we wniosku składanym w późniejszym terminie, napiszemy za chwilę.. Oświadczenie o zmianie nazwiska Ja ni Ŝej podpisany/a o świadczam, Ŝe w dniu .. r. zmianie uległo moje nazwisko z .. (poprzednio u Ŝywane nazwisko)INFORMACJA O ZMIANIE NAZWISKA.. W związku z tym proszę o uwzględnienie wskazanej zmiany, aby nie doprowadzić do niepotrzebnych pomyłek.imię i nazwisko _____ adres _____ PESEL Oświadczenie o zmianie nazwiska Oświadczam, że nastąpiła zmiana nazwiska z …………………………………………….… na …………………………………………………………………..

Bardzo zależy mi na zmianie nazwiska.

Pobierz wzór.. W związku z powyższym proszę o zmianę następujących danych: .Nauczycielka w czasie trwania stażu zmieniła nazwisko.. Pracodawca, jako płatnik składek, zgłasza zmiany w zakresie danych pracownika do Zakładu ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni.. Powinien zawierać nasze podstawowe dane oraz krótkie uzasadnienie decyzji, jeśli nazwisko zmieniamy w ciągu ustawowych trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku.. Otóż, po każdej zmianie w składzie wspólników czy zmianie dotyczącej poszczególnych wspólników czy to dotyczącej zmiany nazwy, firmy czy nazwiska wspólnika czy ilości posiadanych udziałów, zarząd spółki ma obowiązek złożenia do KRS aktualnej listy wspólników.W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy .imię i nazwisko data Oświadczenie o zmianie dowodu osobistego* Niniejszym informuje, Ŝe posiadam nowy dowód osobisty seria i numer .wydanym dnia.dokument stwierdzający zmianę nazwiska lub imienia w Szwecji (jeśli dotyczy) - Personbevis, folkbokforingsuppgifter, wzór 120, z "manual kompletering" informującym o zmianie imienia/nazwiska z jakiego na jakie, kiedy, na jakiej podstawie prawnej opatrzony podpisem i pieczęcią urzędnika LUB Namnbevis wydany przez Patent och registeringsverket opatrzony w pieczęć i podpis osoby wydającejSprawa dotyczy uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska..

Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.

Data dodania: 28 lutego 2017.. Oczywiście możesz wygodnie pobrać nasz wniosek, wydrukować i wypełnić go.OŚWIADCZENIE.Nazwisko najczęściej zmieniają kobiety w związku z małżeństwem lub rozwodem.. Jak powinna potwierdzić ten fakt składając wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie awansu za Zmiana nazwiska - jak udokumentować w dokumentach w sprawie awans - Portal Oświatowy• zgodnie z art. 9 ust.. Inne osoby nie Absolwent, który posiada już konto absolwenckie z nazwiskiem z okresu studiów, a chciałby na potrzeby konta korzystać z nazwiska obecnego, powinien zgłosić taką prośbę do CKiRzA oraz wypełnić i przesłać na adres Oświadczenie o zmianie nazwiska (wzór poniżej).. Zmiana imienia dziecka.. 1 pkt.. Kategoria: Druki, formularze.. Aby zmienić nazwisko po rozwodzie musimy złożyć wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie.. Niżej podpisany/podpisana oświadczam .. (nazwisko i imię) urodzony/urodzona: .. (data i miejsce urodzenia)Oświadczenie należy złożyć do akt osobowych pracownika.. Zmiana imienia lub nazwiska jest jak najbardziej możliwa, także wówczas, kiedy w grę wchodzi zmiana nazwiska rodowego.MRPiPS.. 28 lutego 2017 Dokumenty dowód osobisty..

6 ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.

W razie zaniedbania obowiązku powiadomienia o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, doręczanie pisma lub decyzji pod dotychczasowym adresem odnosi .Oświadczenie pracownicy (matki lub opiekuna dziecka) Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie: Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy: Pismo o przyznanie dodatku funkcyjnego: Pismo o przyznanie dodatku za znajomość języka obcego1.. Oto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie:Formalne zawiadomienie pracowników o zmianie nazwy pracodawcy - Portal KadrowyInformujemy, iż nasza firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ Sp.. Aby wniosek był w pełni kompletny, należy zamieścić w nim informację takie jak: dokładne dane osobowe oraz kontaktowe wnioskodawcy, obecne imię i nazwisko oraz proponowane imię i nazwisko.Wzór protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (pobierz plik)PAMIĘTAJ: Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska - ta kwestia leży w gestii Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (bądź konsula RP).. O MIEJSCU ZAMIESZKANIA/ADRESIE KORESPONDENCJI.. oświadczam, że nie złożyłam/em wcześniej w tej samej sprawie wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego oraz nie została wydana już decyzja odmownaOświadczenie o zmianie danych osobowych Str. 1/1 mLinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A.. Jednakże można to zrobić w różnych przypadkach, ale trzeba mieć ważne powody.. 2.Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Oświadczenie Na podstawie art. 11 ust.. z o.o. powoduje odpowiednią zmianę danych, podanych wcześniej w systemie SOLVEN Finance sp.. 1 ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a w przypadku małoletniego dziecka - na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt