Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Pobierz

Dz.U.2019.1000 ze zm./).dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w wysokości 82,00 zł (decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej jest zwolniona z opłaty skarbowej, jeżeli dotyczy budownictwa mieszkaniowego).1.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie .Opłaty Za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł (tabela część III poz. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej /tekst jedn.. Nie podlega opłacie skarbowej decyzja w sprawie dotyczącej połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.5.. Wydawana decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł - tabela część III poz. 44 pkt.. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu albo przebudowę zjazdu należy złożyć do zarządcy drogi, właściwego ze względu na kategorię drogi oraz na lokalizację zjazdu.. 2Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu.. ustawy część III ust.. zm.) zwolniona jest z opłaty skarbowej.Opłaty za zezwolenie - 82 zł - opłata skarbowa od wydania zezwolenia Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.. W Polsce zarządcami dróg są: 1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych;zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu publicznego dla celów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym - 82 zł (tabela część III poz. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej), za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł (tabela część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany..

oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Podstawa prawna : Zezwolenie wydaje się na .Opłaty.. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.. Za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł (tabela część III poz. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej /tekst jedn.. zm.).Decyzja — zezwolenie na zjazd publiczny podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część III, ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn.. 44, pkt.. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).Opłaty za zezwolenie - 82 zł - opłata skarbowa od wydania zezwolenia.. Opłaty Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)- 17,00 zł.Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto: organu podatkowego właściwego dla siedziby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którego wniosek dotyczy; oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 82,00 zł na lokalizację/przebudowę zjazdu.Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia tj. minimum na 14 dni przed terminem rozpoczęcia inwestycji..

82 zł - o płata skarbowa od wydania zezwolenia.

Dz. U. z 2016 r., poz. 1825 z późn.. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na .Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany lub przebudowany.. oraz według stawki określonej w tabeli część III ust.. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww.. 2 załącznika (Dz.U.. 44 pkt 2, (sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłaty).opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu (jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu jest związana z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia..

W innym wypadku opłata skarbowa wynosi 82,00 zł).

1 pkt.2) ustawy z dnia 16 listopada 2006r.OPŁATY Za wydanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę zjazdu pobiera się opłatę skarbową w kwocie 82 zł zgodnie z art. 1, ust.. (Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym.. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z poźn.. Wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.. 1 pkt 2 ustawy dnia 16 listopada 2006r.. Dz.U.2019.1000 ze zm./).. 3.oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za zezwolenie na lokalizację, przebudowę zjazdu w wysokości 82,00zł - na postawie art. 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt