Umowa na zastępstwo głównego księgowego

Pobierz

Gospodarka finansowa jednostki zostaje bowiem pozbawiona kontroli.. Gdańsk, pomorskie.. 24 dni temu ·.Oferta pracy Główny Księgowy/Główna Księgowa (Umowa na zastępstwo 18 miesięcy), Forbis Group Sp.. Liczba stanowisk pracy: 1. z o.o., WarszawaNależy przy tym pamiętać, że główny księgowy nie może zastępować dyrektora instytucji kultury, ponieważ jego zakres odpowiedzialności i uprawnień określa art. 54 ustawy o finansach publicznych.. Nagroda roczna dla głównego księgowego w GOK jest jedyną formą dodatkowego wynagrodzenia, jaką osoba zatrudniona na tym stanowisku może otrzymać — nie przysługują mu żadne premie, dodatki specjalne ani nagrody za szczególne osiągnięcia, a ponieważ jest to stanowisko samodzielne, to nie otrzymuje też dodatku funkcyjnego.W marcu 2009 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko gł.. 191.000+ aktualnych ofert pracy.. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ost.zm.. Pytanie: W regulaminie organizacyjnym jednostki, w części dotyczącej zakresu czynności głównego księgowego, zostało zapisane, że należy do nich m.in. "wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień dyrektora".GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA - 1/2 etatu, umowa na zastępstwo.. Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. Nazwa i adres jednostki: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 1..

Liczba stanowisk pracy: 1. księgowego.

Ewa Ostapowicz.. otwiera się w nowym oknie.. Chodakowskiego 6; 16-030 Supraśl.. Wymagania niezbędne, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, zgodnie zGłówny księgowy.. 2 ustawy o finansach publicznych, mając przy tym na uwadze, że do skarbników JST mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące głównego księgowego zawarte w ustawie o finansach publicznych.Czy umowa o pracę na zastępstwo, która miała rozwiązać się z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika, ustanie w dniu zakończenia nieobecności w pracy osoby zastępowanej?. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu.. Z przepisu tego wynika, że minimalny skład pracowniczy to 3 osoby: pracownik właściwy rzeczowo, główny księgowy i kierownik jednostki.Wymiar czasu pracy - 1 etat.. Zasada ta nie może natomiast działać w odwrotnym kierunku, tzn. pracownik zastępujący nie może zostać zatrudniony w wymiarze większym niż pracownik zastępowany.Podaje się, że zastępstwo za głównego księgowego winien pełnić formalny zastępca - stanowisko zastępcy niekoniecznie musi widnieć w strukturze organizacyjnej danej jednostki, jednakże w takim wypadku obowiązki głównego księgowego winny być powierzone na piśmie innej osobie.Ustawodawca przewiduje możliwość zatrudniania pracownika samorządowego bez procedury naboru w sytuacji, gdy zatrudnia pracownika na zastępstwo, jak również, gdy na danym stanowisku można zatrudnić innego pracownika tej samej jednostki lub przenieść na to stanowisko pracownika z innej jednostki, czyli w przypadku awansu wewnętrznego.Praca: Główna księgowa/główny księgowy umowa na zastępstwo w Krakowie..

Rodzaj umowy - umowa o pracę (zastępstwo).

Szybko & bezpłatnie.. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.Aktualny nabór na stanowisko główny księgowy - umowa na zastępstwo.. Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie.. Oświadczenia.. adm_110_13_16 II i III Etap Konkursu (Plik PDF) Ogłoszenie o konkursie na księgowy - umowa zastępstwo (Plik PDF)Samodzielna/y księgowa/y.. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: obywatelstwo polskie; korzystanie z pełni praw publicznych;Zastępstwo głównego księgowego.. Poradnik Instytucji Kultury 12/2016.. Informacja o pracodawcach.. - Określenie stanowiska: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury, 2.. Kierownik jednostki finansów publicznych nie powinien wyznaczać głównej księgowej do zastępowania go w razie nieobecności.. Umowa z pracownikiem rozwiązała się 31 sierpnia 2009 r. Pracownica miała jednocześnie umowę na czas zastępstwa w innej placówce, która została 1 września 2009 r. połączona z naszą szkołą.Podpis głównego księgowego na dokumencie, o którym mowa, nie może być utożsamiany z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu na zewnątrz, co ma miejsce w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych..

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo.pdf.

otwiera się w nowym oknie.Praca: Główna księgowa/główny księgowy umowa na zastępstwo w Polske.. Chodakowskiego 6 16-030 Supraśl Nazwa stanowiska pracy: Główny księgowy Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy Liczba stanowisk pracy: 1 Umowa o pracę na .Tu również jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie przez kierownika jednostki z uprawnienia nadanego mu art. 53 ust.. PODSTAWY PRAWNE • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.. z o.o., TychyCzy główny księgowy może zastępować kierownika jednostki.. Zacznij nową karierę już teraz!Na czas jej nieobecności na podstawie umowy na zastępstwo pracuje inna osoba.. Zastępstwo za główną księgową - jak prawidłowo przejść - Portal KadrowyZakaz wyznaczania głównej księgowej na zastępstwo kierownika jfp.. Dyrektor jednostki budżetowej przebywa na urlopie wypoczynkowym (L4).Konkurs na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego - Umowa zastępstwo.. Nazwa stanowiska pracy: Główny księgowy.. Główny księgowy zatrudniony w dwóch instytucjach kultury (3/4 i 1/4 etatu) w najbliższym czasie wyjedzie na kilka tygodni do sanatorium.Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego (na zastępstwo).. Wymagania niezbędne in.. 2) powierzyć pełnienie zastępstwa za głównego księgowego innym pracownikom komórki księgowości: na podstawie ogólnego upoważnienia, udzielonego na czas nieokreślony, okresowo, na podstawie jednorazowego upoważnienia udzielonego na czas konkretnej nieobecności.Kierownik jednostki w sytuacji kiedy np. główny księgowy przebywa na zwolnieniu lub długotrwałym urlopie, ma prawo upoważnić wybraną osobę do zastępowania głównej księgowej i powierzyć jej np. pełnienie funkcji głównego księgowego na czas jej nieobecności.Pytanie: Jestem zatrudniona na etacie głównej księgowej w szkole podstawowej na podstawie umowy czas zastępstwa (okres choroby i urlopu macierzyńskiego pracownicy) do 31 grudnia 2011 r. Obecnie wiadomo, że główna księgowa, którą zastępuję nie wróci na to stanowisko - ja pracuję w jednostce od 1 grudnia 2010 r., a na stanowisku głównej księgowej od 1 marca 2011 r.Na czas nieobecności głównej księgowej (urlop macierzyński) planujemy powierzyć pełnienie jej obowiązków innej pracownicy jednostki sfery budżetowej..

Umowa o pracę na zastępstwo (na okres co najmniej 1,5 roku).

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu, ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz.. 169.000+ aktualnych ofert pracy.. otwiera się w nowym oknie.. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego.. Umowa o pracę na zastępstwoOferta pracy Główna Księgowa / Główny Księgowy - umowa na zastępstwo, Lear Corporation Poland II Sp.. Określenie stanowiska urzędniczego.. otwiera się w nowym oknie.. Konkurencyjne wynagrodzenie.. INFORMACJE O DOKUMENCIEGłówny księgowy - jedno stanowisko, ¾ wymiaru czasu pracy, zastępstwo za pracownika przebywającego na usprawiedliwionej nieobecności w pracy.. Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. Nazwa i adres jednostki: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.. Możliwość zakupu Karty MultiSport i OK System, zniżki na stacjach paliw LOTOS.. Konkurencyjne wynagrodzenie.Umowa na zastępstwo może wskazywać mniejszy wymiar etatu niż ten, w jakim pracował nieobecny zastępowany pracownik, np. 3/4 etatu zamiast pełnego etatu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt