Czy dodatek funkcyjny wlicza się do ekwiwalentu za urlop

Pobierz

W momencie ustania stosunku pracy prawo do urlopu w naturze przekształca się w roszczenie o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.. 2, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.. Stawka ta była (.). Ekwiwalent za urlop dla pracownika, któremu w roku ubiegłym obniżono etat oraz wynagrodzeniePodstawa prawna: Art. 151 1 § 4 Kodeksu pracy.. Jeżeli zdarzy się już sytuacja konieczności jego wypłaty pracodawca powinien obliczyć go zgodnie z .Nie każdy składnik wynagrodzenia wlicza się do ekwiwalentu urlopowego.. Artykuł 172 KP stanowi, że za urlop wypoczynkowy należne jest pracownikowi wynagrodzenie, które uzyskałby, gdyby świadczył pracę w tym czasie.Czy należy ten dodatek uwzględnić w podstawie nagrody jubileuszowej tego pracownika?. Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się: dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe nie jest wymienione jako element, którego nie uwzględnia się przy wyliczeniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (§ 6 Rozporządzenia).. Odpowiedź Tak, gdyż składnik ten powinien być także zaliczony do podstawy wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego.Stosownie do par..

Czy ekwiwalent za urlop wlicza się do trzynastki?

Data: 06-12-2013 r. Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop oblicza się mnożąc kwotę ekwiwalentu, wyliczoną za godzinę urlopu, przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.. Do jego podstawy wlicza się stałe miesięczne wynagrodzenie i składniki zmienne wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających prawo do ekwiwalentu.. Podsumowując - jeśli pracownik otrzymuje stałe dodatki to nie ma potrzeby ustalania podstawy wynagrodzenia urlopowego.. To dlatego, że nauczyciele otrzymują szereg dodatków do pensji: dodatek motywacyjny, za wysługę lat, za warunki pracy i za uciążliwości pracy — są uwzględniane do wypłaty ekwiwalentu; dodatek funkcyjny — wlicza się lub uśrednia do ekwiwalentuW przypadku jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych zarówno wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, jak i dodatek wchodzą do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego.. Trzynasta pensja ma wysokość 8,5% sumy wynagrodzenia rocznego, jakie osiągnął pracownik w roku, za który przysługuje mu tzw. "trzynastka".. W przypadku trzymiesięcznych okresów rozliczeniowych, tylko wynagrodzenie wypłacane na koniec miesiąca za przekroczenia dobowe wchodzi do podstawy urlopowej.W czerwcu 2015 r. nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem i wypłata ekwiwalentu za 48 godzin urlopu..

Wiesz już, czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy chorobowego.

W podstawie wymiaru odprawy należy uwzględnić więc stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia, z wyłączeniem należności wymienionych w § 6 rozporządzenia w sprawie .Ekwiwalent za urlop a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.. 15 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (czyli też w Pani wypadku, skoro ma Pani tylko wynagrodzenie zasadnicze stałe) uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.Ekwiwalent za urlop nauczyciela ..

A jak jest z jego wysokością w czasie urlopu?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlopTen zaś musi uwzględnić ekwiwalent za urlop w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpiła jego wypłata.. Podstawę wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując w większości zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.. Art. 172 Kodeksu pracy.. Natomiast bezpłatna nieobecność w pracy może być podstawą do obniżenia wysokości dodatku funkcyjnego .Wlicza się je do tej średniej w łącznej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (przy znacznych wahaniach ich kwoty - z okresu dłuższego, nieprzekraczającego jednak 12 miesięcy).Wliczenie dodatku wyrównawczego do podstawy ekwiwalentowej Pracownik wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 9.000 zł, został przeniesiony na inne, mniej płatne stanowisko ze stawką miesięczną w kwocie 5.000 zł.. 3, który stanowi, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, ustaloną zgodnie z ust.. Data: 30-11-2013 r. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego jest możliwa tylko w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu w całości lub w części urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.Podatki W Sektorze Publicznym‧Lifestyle‧Rachunkowość‧Czas pracyJak do podstawy ekwiwalentu za urlop wliczać składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc..

Podstawę wymiaru odprawy emerytalnej ustala się na takich samych zasadach jak ekwiwalent za urlop.

z 1997 r. nr 2, poz.Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze, ewentualne dodatki wypłacane stale w stałej wysokości, np. dodatek funkcyjny) uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.Do § 19 rozporządzenia dodano ust.. Należy po prostu wypłacić mu wynagrodzenie, jak w każdym innym miesiącu.dodatek do wynagrodzenia ekwiwalent za urlop Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U.. Obecnie przepis wyraźnie przewiduje możliwość .Z powyższego katalogu wynika, że dodatek funkcyjny powinien być wzięty pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za czas pozostawania na urlopie wypoczynkowym.. Zasadą jest więc, że powinien Pan otrzymać wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym.Pozostałymi składnikami, wliczającymi się do obliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop, są m.in.: dodatki do wynagrodzenia, np. stażowy, funkcyjny, premie regulaminowe, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.Rozporządzenie urlopowe wskazuje na 2 sposoby liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - w zależności od tego, czy pracownik ma jedynie stałe, czy stałe i zmienne składniki wynagrodzeń (premie, prowizje, dodatki za nadgodziny - pisaliśmy m.in. tutaj: premia uznaniowa i premia regulaminowa - różnice oraz tutaj: wynagrodzenie za nadgodziny - jak się liczy).Odpowiedź: Dodatek funkcyjny podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń w związku z niezdolnością do pracy z powodu choroby, pod warunkiem że pracownik nie zachowuje do niego prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków.Obliczanie ekwiwalentu.. Art. 151 8 § 2 Kodeksu pracy.. Przepisy prawa ściśle określają sytuacje, w których pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop.. W podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracodawcy muszą uwzględnić .Dodatek funkcyjny powinien bowiem zostać wliczony do podstawy wynagrodzenia urlopowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt