Wzór protokołu zebrania z rodzicami

Pobierz

Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania i przeszła do podsumowania pracy Koła Miasta Zachwytów z roku 2005.. Termin następnego spotkania ustalono na 24.10.2017 na godz. 18:00.. Jak czytać sprawozdanie finansowe.. Porządek obrad: Spotkanie zastępcy przewodniczącego, pani Katarzyny Gurniak z Radą Rodziców.. W dniu 20 marca 2009 roku w Warckim Centrum Kultury w Warcie przy ulicy T. Kościuszki 9/11 odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko".Liczba uczestniczących w zebraniu .. Lista obecności w załączeniu do protokołu.. Sprawozdanie z działalności fundacji i sprawozdania merytoryczne innych organizacji.. Ankieta dla rodziców - "Czy moje dziecko potrafi ?". Komisja skrutacyjna wybrana zgodnie z pkt.3a.. Powitanie 2.. Powitanie i przedstawienie porządku zebrania, 2.. Przewodniczył zebraniu: .. Porządek zebrania: otwarcie zebrania, przedstawienie proponowanego porządku obrad, ewentualne uwagi do porządku obrad,UCHWAŁA Zebrania Rady Rodziców Nr 3/2017/2018 z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Rady Rodziców Rada Rodziców działając na podstawie § 7 ust.. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia członków z 15.01.2015, takie regulamin miał zostać stworzony w ciągu 14 dni, czyli powinien zostać zatwierdzony do 29 lutego.Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko " z dnia 20 marca 2009 roku..

Porządek zebrania: 1.

Poinformował, że w tym roku do konkursu dołącza SP 5 w Lipowcu.. 1) Regulaminu Rady Rodziców wybiera Panią Annę Stępniewską-Janowską do pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.załącznik nr 8 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. 2018-10-22: załącznik nr 8 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. 2018-10-22: załącznik nr 9 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 29 maja 1998 r. 2018-10-22Plik wzor protokolu z zebrania z rodzicami.pdf na koncie użytkownika ascloutier • Data dodania: 8 kwi 2015W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 21 osób (lista w załączeniu) z 30 Członków Stowarzyszenia oraz 3 zaproszonych gości.. Zakończenie zebrania Przebieg zebrania: 1.Dodatkowo takie zebrania z "nowymi rodzicami" bywają jeszcze trudniejsze ponieważ nie znamy tych rodziców… ale jak się dobrze przygotujecie to zebranie powinno przebiec sprawnie, a Wy będzie spokojne, że przekazałyście wszystkie informacje.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Przebieg zebrania Ad 1..

Nr 1 do protokołu) Porządek Zebrania 1.

zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu wzięło udział .. osób.. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w I półroczu roku szkolnego 2016 .protokol-z-zebrania-z-rodzicami.. Protokół.. Grupa IV 4 - 5 latki Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik; lic. Izabela Piłat Plan zebrania: 1.Powitanie rodziców przez nauczycieli.. Protokół został przyjęty.. 2.Wpisanie się rodziców na listę obecności.. 2.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Zapoznanie rodziców z informatorem i kalendarzem szkolnym.. Sekretarz Rady Rodziców Magdalena Szymańska Marta KocykPROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 6 listopada 2018 r. - Liczba obecnych na zebraniu - 33 .. stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.. Wzorem lat wcześniejszych Rada Rodziców nie finansuje konkursów międzyszkolnych.. Organizacja Pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 (UCHWAŁA NR 6/2016/2017) 7.. W dniu 08 października 2018 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie.. 4 pkt.. Rozpoczynając pierwsze zebranie Rady Rodziców, przewodniczący Jacek Kijeński przywitał przedstawicieli klas wybranych na nowy rok szkolny 2017/2018 2.. Omówienie spraw organizacyjnych z Dyrektor Przedszkola 6. ..

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

Przypomniał, że MKE ma logo, które się podoba.2 poprzedniego protokołu, w związku z czym poprosił wszystkich o zatwierdzenie poprzedniego protokołu przez głosowanie (zapis tej części sporządza się czcionką rozmiar 13 Times Roman + akapit 1,5)11.. Poniżej znajdziecie kilka rad dotyczących pierwszego spotkania z rodzicami.Została także utworzona komisja skrutacyjna.. Informacja o działalności przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2016/2017.. Pojawił się wniosek, aby jeśli to możliwe poprosić .. Obrady otworzył(a).. przedstawiając obecnym osobom .. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu); 2. uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Stowarzyszenia .. (Lista obecności - Zał.. Przedstawienie porządku obrad.. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z 1 zebrania Rady Rodziców z dnia 28.IX.2017 (obecnych 19, głosowało 19, za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0).. Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła proponowany harmonogram zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18.Otwierając spotkanie - Jan Sztefek, przeprosił zebranych za nieobecność Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.. Sprawy różne (UCHWAŁA NR 7/2016/2017) 8.. Następnie odczytano Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017.Plik wzor protokolu z zebrania z rodzicami.pdf na koncie użytkownika vladeanvauhnnick • Data dodania: 5 sty 2015Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP NR 58 W KRAKOWIE..

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 5.

Protokoły, uchwały - zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji10.. Podjęcie uchwały o drogach udostępniania protokołu z zebrania Rady Rodziców poprzez e-mail, stronę internetową oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Rady Rodziców 12. z o.o. w Ustroniu Alojzego Sikory, na którego prośbę będzie prowadził zebranie.. 3.Poznanie organizacji pracy - ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.. Głosowanie jawne.Sprawozdanie finansowe - wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowej.. 4.Plan współpracy z rodzicami 5.Zapoznanie rodziców z programem wybranym do pracy w .Protokół z zebrania ogólnego rodziców odbytego w dniu 15.02.2017 r. Obecni: według załączonej listy Porządek zebrania: 1.. - Zapoznanie zebranych z ordynacją wyborczą do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.. Poinformowanie Rady o sprawach bieżących, przekazanie najważniejszych informacji.Zebranie z rodzicami, szczególnie na początku przygody z przedszkolem, to bardzo ważny moment.. - Wybór Komisji Skrutacyjnej - 2 osoby.. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. Zwróciła szczególną uwagę na bardzo dobrze rozwiniętą współpracę Koła z uczniami i rodzicami Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w naszym mieście.Z posiedzenia Rady Rodziców Gimnazjum w Proszowicach im.. Po ustaleniu agendy i priorytetów zebrania Szymon Surmacz przedstawił przygotowaną przez siebie propozycję regulaminu pracy zarządu.. 6 Brygady Desantowo- Szturmowej gen. S. Sosabowskiego w dniu 25 września 2014 roku Na zebraniu obecni byli: • Członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy • Oraz Dyrektor Gimnazjum Pani Maria Bielska-Kahan Porządek zebrania: 1.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.- Powołanie protokolanta - Uwaga, protokolant otrzymuje formularz protokołu zebrania wyborczego do wypełnienia (protokolantem jest wychowawca lub wybrany rodzic).. Przewodniczący Rady Rodziców.. Title Druk protoko Bu zebrania z rodzicami Author: Gimnazjum w Radziłowie Subject: Druk protokołu zebrania z rodzicami Created Date: 12/4/2006 12:00:00 AMProtokół z zebrania* z rodzicami uczniów klasy I b przeprowadzonego dnia 12 września 2012 r. Temat: Zebranie organizacyjne związane z rokiem szkolnym 2012/2013 1.. Dzięki dobrej prezentacji oraz dobrze zaplanowanemu spotkaniu unikniemy w przyszłości wielu nieporozumień.. Powitanie zebranych.. 4.PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA Z RODZICAMI w dniu 4.09.2012r.. Sprawozdanie OPP..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt