Wzór decyzji o zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego

Pobierz

Nauczyciel uczący ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od sekretarza szkoły i odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca po otrzymaniu .Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie musi zawierać zalecenia o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego, by dyrektor szkoły mógł zastosować takie rozwiązanie.. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku w trzech egzemplarzach.. Rodzic (prawny opiekun) odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.Szkoła Podstawowa im.. W przypadku ucznia, o którym mowa w punkcie 1, posiadającego orzeczenie o potrzebieW przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje "zwolniony" albo "zwolniona".zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji.. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia m.in. z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.Decyzja kierownicza w sprawie zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboka dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego § 10 ust.1 .Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku..

Pobierz decyzję dyrektora w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.4.

4.szkoły i podpisuje te dokumenty.. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o zwolnienie ucznia z konieczności obecności ucznia na zajęciach drugiego języka obcego nowożytnego w przypadku zwolnienia z nauki tego języka, gdy zajęcia te są .Zwalnianie z nauki drugiego języka obcego przez dyrektora szkoły odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.. Wzór wniosku zawierającego oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej procedury.. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.. O ZWOLNIENIE UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO Podstawa prawna: § 10. ust.. W przypadku ucznia, o którym mowa w punkcie 1, posiadającego orzeczenie o potrzebiedrugiego języka obcego (drugi język obcy - obowiązkowy język nauczany w oddziale klasowym w mniejszym wymiarze godzin zgodnie z ramowym planem nauczania).. Warunkiem koniecznym jest wniosek rodziców w tej sprawie.. Załącznik Nr 3 Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o zwolnienie ucznia z konieczności obecności ucznia na zajęciach drugiego języka obcego nowożytnego w przypadku zwolnienia z nauki tego języka , gdy zajęcia te są .Dyrektorzy szkół często mają wątpliwość, czy sytuacja konkretnego ucznia kwalifikuje go do uzyskania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego..

Wzór decyzji określa załącznik nr 2 do Procedury.

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Procedury.. Załącznik nr 3.. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku w trzech egzemplarzach.. Załącznik nr 3.. 2007 nr 83 poz. 562 z .z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego (drugi język obcy - obowiązkowy język nauczany w oddziale klasowym w mniejszym wymiarze godzin zgodnie z ramowym planem nauczania).. Czy taki uczeń może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego?Załącznik nr 2.Wzór decyzji dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.. Nauczyciel uczący ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji i odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, awniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego wraz z kopią opinii lub orzeczenia.. W orzeczeniu przedłożonym w szkole jest tylko informacja o niepełnosprawności ruchowej związanej z porażeniem.. Rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń odbiera pierwszy egzemplarz decyzji dyrektora w sekretariacie szkoły.. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi (opiekunowi prawnemu) lub uczniowi pełnoletniemu przysługuje prawo do .Załącznik Nr 2 Wzór decyzji dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego..

2.Załącznik nr 1.Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

o systemie oświaty (tekst jedn.. Najważniejsze jest jednak poznanie konkretnych sytuacji, w .Jak wynika z wyżej przedstawionych zapisów w rozporządzeniu, jeżeli uczeń z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, który jest zwolniony z nauki drugiego języka obcego i przez pewien okres czasu, np. ze względów chorobowych został objęty nauczaniem indywidualnym, to po zakończeniu tej formy nauczania w dalszym ciągu .Nauka drugiego języka obcego nowożytnego nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej, oddziału specjalnego w Na jakiej podstawie uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest zwolniony z nauki drugiego językaO ZWOLNIENIE UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO Podstawa prawna: § 10. drugiego języka obcego nowożytnego .. 4.W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego ucznia gimnazjum oraz ucznia szkoły ponadgimnazjalnej podstawą prawną zwolnienia jest art.44d ustawy z dnia 7 września 1991r.. Podstawą decyzji o zwolnieniu powinien być pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).2 Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego 1. w Szkole Podstawowej nr 31 im..

:Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki .

Orła Białego w Częstochowie Podstawa prawna: § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych .Zgodnie z § 10 ust.. Warto w szkole stworzyć procedurę zwolnień, która ułatwi takie działanie.. Załącznik nr 2.Wzór decyzji dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.. Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z konieczności obecności ucznia na zajęciach drugiego języka obcego nowożytnego w5.. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.. Rodzic/prawny opiekun odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.. Jeżeli, lekcje języka obcego, z nauki którego uczeń został zwolniony nie są pierwszymi,Uczeń uczęszcza do gimnazjum, nie chodzi, nie czyta, nie pisze, nie mówi, praktycznie nie kontaktuje się z otoczeniem.. Mikołaja Kopernika w Dubielnie Szkoła Podstawowa Dubielno 14 86-221 Papowo Biskupie 056 676 91 78W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z .4.Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić narozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego (drugi język obcy - obowiązkowy język nauczany w oddziale klasowym w mniejszym wymiarze godzin zgodnie z ramowym planem nauczania).. Biorę na siebie pełna odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt