Przykładowe uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej

Pobierz

Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI 1. lecz enia; 2.. 1 lit. e) lub lit. f), co skutkuje nie rozpatrywaniem Pani/a wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej 8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;2 należy wypełnić ,gdy wniosek dotyczy pracownika szkoły/placówki 3 należy wypełnić, gdy wnioskodawcą jest inny podmiot, o którym mowa w par.. Nie dla chaosu.. Głos nauczycielski.. Ponoszę wysokie koszty na leczenie i leki związane z chorobą …ust.. Dodatkowo treść tego dokumentu może obejmować dokumentację, np.:zapomoga zdrowotna w szkole - proszę o pomoc - napisał w Różne tematy: Mamy pracownicę na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, obecnie stara się o zasiłek rechabilitacyjny i po zakończeniu go chce wrócić do pracy.. Aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie i wskazaniach dot.. 2.WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI.. w jakim terminie należy złożyć wniosek?. Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy nauczyciela, którego dotyczy wniosek: .. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..

Cel zło żenia wniosku o przyznanie pomocy: zło żenie wniosku B.II.

Telefon kontaktowy- strona archiwalna - Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………….………………………….…….. zm. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2017 r., poz. 1257Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.wniosku oraz załączonych do niego dokumentach, w związku z procedurą przyznawania pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.. 1 załącznika do uchwały.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć również opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.. Zdarza się, że przy takiej formy pomocy, pracodawca wymaga szczegółowej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację wnioskującego.Dane osób ubiegających się o świadczenie z tytułu pomocy zdrowotnej przetwarzane są na podstawie art. 72 ust..

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.

"#$ &'()*+, ./01234 7 Root Entry F | r 9 1Table I WordDocument .Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli "czynnych" Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. CZ ĘŚĆ OGÓLNA 1.. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego - przysługuje odwołanie do Wójta Gminy /Burmistrza, Prezydenta/Miasta/.przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ Data wpływu wniosku DANE WNIOSKODAWCY Imię i nazwisko wnioskodawcy: PESEL Nr telefonu Miejsce zamieszkania DANE NAUCZYCIELA (należy wpisać jeśli inny wnioskodawca)Podobnie jak przy zapomodze losowej i tu najlepiej przedstawić wniosek w formie pisemnej.. Oryginalne imienne dokumenty (za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku), 3. w jakich sytuacjach przysługuje zapomoga?O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia nauczyciela w terminie 14 dniu od dnia posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.. kto może ubiegać się o zapomogę?. Osoba ta miała poważną operację na serce , napisała do dyrekcji o zapomogę zdrowotną .Z tego co wiem mamy jej wypłacić zapomogę zdrowotną ze środków .WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI ..

Odpłatność:jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie?

Klub młodego nauczyciela.. Aktualności.+, 0$ h p URZ D GMINY w OSIECKU P 'WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ Tytu !. 2, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy.. 5) klauzula informacyjnaUzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej: Przyznany zasiłek pieniężny proszę przekazać na konto Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 r.4.. 1. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala zgodnie z właściwością dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.. Oświadczenie o sytuacji materialnej, 4.. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej można pobrać w Wydziale Edukacji ul. Lwowska 28 a, pokój nr 324 lub z niniejszego poradnika (wzór wniosku F-E-3).Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.. UZASADNIENIE:Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)**Upewnij się, czy przysługuje Ci prawo do ubiegania się o zapomogę zdrowotną - patrz informacje dodatkowe..

Oświadczenie o przekazaniu pomocy zdrowotnej na wskazany rachunek bankowy 5.

jak często można korzystać z dofinansowania do wypoczynku?. 1 pkt.. na czym polega pomoc finansowa?. Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY) ZNP.. Potwierdzam fakt zatrudnienia osoby, dla której składany jest wniosek o przyznanie pomocyW celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku podmiot ubiegaj ący si ę o przyznanie pomocy powinien zapozna ć si ę z Instrukcj ą jego wypełniania.. W przypadku przyznania mi świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej, proszę o przelanie środkówWniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. ważne informacje; pomoc finansowa.. zm. Ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.. 7 ust.. jak uzasadnić wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego?Bardzo ważne we wniosku o zapomogę ze środków ZFŚS jest uzasadnienie.. 2019 poz. 1373 z późn.. Uzasadnienie (opisz sytuację i uzasadnij wniosek o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej)2: Przykład 1: W związku z choroba pogorszyła się moja sytuacja materialna.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: .Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.W załączeniu do wniosku przedkładam: 1.. Dane nauczyciela, którego dotyczy wniosek: Imię i nazwisko …………………………………………………….……………………………….……………….………….……………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt