Wzór zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią

Pobierz

W celu udzielenia przerwy na karmienie dziecka piersią konieczny jest pisemny wniosek pracownicy.. Na mocy tego przepisu matka karmiąca w pracy nie może wykonywać pracy uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na karmienie.. Żadne przepisy prawne nie przewidują również obowiązku wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o karmieniu piersią.Z przepisów prawnych nie wynika obowiązek przedłożenia pracodawcy przez karmiącą pracownicę zaświadczenia lekarskiego, które stwierdza fakt karmienia piersią, jak ma to miejsce w przypadku pracownic w ciąży, które chcą korzystać z ochrony przewidzianej dla przyszłych matek (art. 185 k.p. §1.Jednocześnie podkreślił, że to stanowisko znajduje potwierdzenie w doktrynie i jest powszechne wśród komentatorów, którzy wskazują, iż pracodawca ma prawo wymagać od pracownicy ubiegającej się na podstawie art. 187 Kodeksu pracy o przerwy na karmienie dziecka piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt .Jestem matką rocznego dziecka i do tej pory korzystałam z 2 półgodzinnych przerw w pracy w związku z karmieniem dziecka piersią (w ten sposób, że kończyłam pracę godzinę wcześniej).Jednakże ostatnio zostałam poinformowana przez kadry, że aby móc dalej korzystać z tych przerw muszę przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nadal karmię dziecko piersią .Na żądanie pracodawcy należy przedłożyć od lekarza pediatry zaświadczenie o tym, że dziecko jest karmione pokarmem naturalnym..

karmione jest przeze mnie piersią.

Nie ma żadnych przepisów, które wprowadzają ograniczenia czasowe dotyczące korzystania przez pracownicę z ww.. W związku z powyższym zwracam się do Pana Dyrektora / Naczelnika/ itd.Pracodawca nie może żądać zaświadczenia lekarskiego o karmieniu dziecka piersią.. Sam wynik badania USG nie jest wystarczający do korzystania ze świadczeń przewidzianych w kodeksie pracy z tytułu ciąży.PILNE!. Wystarczy oświadczenie pracownicy w tej sprawie.Art.. Nawet prośba o przedstawienie takiego zaświadczenia mogłaby być uważana za nieuprawnioną .Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy.. Przyjmuje się, że pracodawca ma prawo zażądać od pracownicy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią.. i zgodnie z tym prosisz o skrócenie czasu pracy o godzinkę i podpisPrzerwa w pracy na karmienie piersią.. Ciąża musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, które może pochodzić od dowolnego lekarza - niekoniecznie od ginekologa.. Wymiar przerw na karmienie dziecka piersiąPrzerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, na podstawie jej oświadczenia, że karmi dziecko piersią..

Przerwa na karmienie piersią - kiedy przysługuje?

Przepisy prawa wyraźnie pozwalają na łączenie przerw w celu karmienia piersią, co w praktyce oznacza korzystanie ze skróconego dnia roboczego o godzinę lub godzinę i 30 minut.. W ten sposób powstała jednak koncepcja lekarskiego zaświadczenia o karmieniu .Przerwy na karmienie są udzielane na wniosek pracownicy na podstawie jej oświadczenia, iż karmi dziecko piersią.. Obowiązek udowodnienia faktu karmienia dziecka spoczywa na pracownicy, która chce skorzystać z tego powodu z prawa do przerw w pracy (art. 6 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy).Pracodawca nie ma więc prawa do wymagania zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią.. uprawnienia, ani nie uzależnia uprawnienia do przerw od wieku dziecka.wniosek o udzielenie pracownicy przerw na karmienie piersiĄ Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy zwracam się z prośbą o udzielenie jednej/dwóch przerw na .Zaświadczenie lekarskie o karmieniu - napisał w Różne tematy: Jaki jest termin ważności zaświadczenia lekarskiego o karmieniu dziecka?. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi prawa do przerw w pracy na karmienie dziecka, które przysługuje mi na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu pracy.Wniosek (wzór) ⇓ miejscowość, dnia ………………..

Dostarczenie zaświadczenia nie jest bowiem obligatoryjne.

Proszę o podstawę prawną!Udzielenie przez pracodawcę przerwy bądź przerw na karmienie dziecka piersią nie jest uzależnione od tego, czy pracownica dostarczy stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające karmienie dziecka piersią, czy też nie.. Oświadczam, iż od dnia ……………………………………… nie będę korzystała z prawa do przerw w. pracy na karmienie dziecka przysługującego na podstawie art. 187 Kodeksu pracy.. Uprawnienia kobiety związane z karmieniem dziecka piersią określone są wprost w Kodeksie pracy.Zgodnie z przepisami, przerwa na karmienie dziecka piersią jest wliczana do czasu pracy.. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego napisałam oświadczenie, że będę korzytała z tego uprawnienia wychodząc z pracy o godzine wcześniej.W .Tylko w wyjątkowych okolicznościach, z których wynika, że pracownica bezprawnie korzysta z przerw na naturalne karmienie dziecka, szef może żądać od niej aktualnego zaświadczenia lekarskiego.Wersja artykułu z dnia 30.11.2020 r. Przerwa na karmienie 1.. Opinie klientów.. 187 k.p. nie nakłada na pracownicę ubiegającą się o przyznanie jej przerw na karmienie obowiązku przedłożenia pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego (tak jak ma to miejsce w przypadku pracownic będących w okresie ciąży, o których mowa w art. 185 k.p.).Zaświadczenie o ciąży dla pracodawcy..

Kodeks pracy karmienie piersią wspomina również w art. 176 § 1.

Wobec tego, lekarze nie są zobowiązani do .OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU KARMIENIA DZIECKA PIERSIĄ.. Dla każdej karmiącej matki.. - napisał w Uprawnienia rodzicielskie: Na wstępie przedstawię moją sytuację.Na mocy art. 187 KP korzystam z przerw na karmienie dziecka.. Zaświadczenie o karmieniu piersią - wzórPrzesłankami nabycia prawa do przerw w pracy, o których mowa w art. 187 k.p., jest karmienie przez pracownicę dziecka piersią, które na żądanie pracodawcy powinno zostać przez pracownicę udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz co najmniej 4-godzinny dobowy czas pracy (por. Derlacz-Wawrowska M., Latos-Miłkowska M .Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w kwestii zasadności wydawania takich zaświadczeń przez lekarzy: "Brak jest podstawy prawnej do żądania zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią, jak również ustawa nie określa wieku dziecka, do którego jego matce przysługuje powyższe uprawnienie.. ………………………………………….. (podpis pracownicy) Oświadczenie o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią - wzór pismaPracodawca ma obowiązek udzielenia przerw na wniosek pracownicy, która poinformuje go o tym, że karmi dziecko piersią.. Na żądanie pracodawcy obowiązana jest jednak udokumentować ten fakt odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (por. Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21 .Dlatego pracodawcy, którzy mają zastrzeżenia co do karmienia piersią dzieci, mogą żądać od pracownicy stosownego zaświadczenia lekarskiego.. Jedynym dokumentem, na podstawie którego przerwa na karmienie piersią może zostać udzielona, jest oświadczenie pracownicy.nie ma obowiązku dostarczania zaświadczenia o karmieniu od lekarza, ponieważ nie ma tego w wytycznych z punktu widzenia prawa… Oświadczenie powinno zawierać: Twoje imię i nazwisko, dane, potem oświadczasz że karmisz piersią dziecko urodzone… dnia.. Poniżej wzór wniosku o łąc .Jak zadać pytanie; Korzyści.. Przerwa w pracy na karmienie dziecka została opisana w rozdziale 8 Kodeksu Pracy "Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem".. Oświadczam, że karmię piersią moją/mojego córkę/syna … (imię nazwisko), ur. … (Pesel).. miejsce zatrudnienia Adresat (przełożony) dane osobowe i zakładu pracy WNIOSEK.. Trudno tu przecież o doprecyzowanie granicy, do której Dziecko mogłoby być, czy powinno być karmione.. W pierwszej kolejności wskazać należy, że płatna przerwa na karmienie dziecka piersią jest uprawnieniem pracownicy, z którego może korzystać dopóty, dopóki pracownica faktycznie karmi w ten sposób dziecko.. stanowisko.. Słyszałam, że 3 miesiące - ale to niepotwierdzona wiadomość!. Czy pracownica ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia o karmieniu bez wezwania pracodawcy?. W zaświadczeniu nie wskazuje się jednak terminu jego ważności.Oświadczam, iż moje dziecko ………………………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt