Harmonogram rzeczowo-terminowy

Pobierz

4) Zaleca się, aby Wykonawcy w celuharmonogramem rzeczowo - terminowy robót budowlanych, obejmujących przedmiot zamówienia, Przedmiotowy harmonogram będzie zawierał co najmniej: zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem terminów ich wykonania, oświadczenie wykonawcy6) Wstępny Harmonogram rzeczowo - terminowy prac.. 4.Szczegółowy opis czynności merytorycznych i proceduralnych leżących po stronie Wykonawcy: znajduje się w projekcie umowy, w szczególności w załączniku nr 1 .Harmonogram płatności będzie uwzględniał Harmonogram rzeczowo-terminowy, będący załącznikiem do niniejszej umowy.. 5.Harmonogram rzeczowo-terminowy Przedmiot przekazania Wymagany termin przekazania (zło żenia) Okre ślenie zako ńczenia etapu Etap I - przekazanie materiałów wej ściowych 1.. Harmonogram wykonania zamówienia wraz z zakresem oraz ewentualne późniejsze zmiany do harmonogramu podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.. Wyliczenie ma charakter przykładowy.. Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania zagospodarowania terenu w całym zakresie prac wskazanym w projekcieSzczegółowy zakres prac, obowiązków stron, podział prac na etapy oraz zasady przekazania przedmiotu umowy w poszczególnych etapach określa Harmonogram rzeczowo-terminowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.Zał..

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizującychharmonogram rzeczowo-terminowy.

1 i 2 umowy).zaktualizowany harmonogram rzeczowo-terminowy wówczas, gdy poprzedni harmonogram stanie siç niespójny z faktycznym postçpem pracy lub z zobowiqzaniami Wykonawcy.. Harmonogram rzeczowo - terminowy robót będzie zawierał co najmniej zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem terminów ich wykonania.. Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji robót, o którym mowa w pkt 5, będzie uwzględniał w szczególności : 1) kolejność w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane, 2) terminy wykonywania (daty rozpoczęcia i zakończenia) poszczególnych robót składających się na przedmiot umowy, 3.w powyższym terminie przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy, który, po jego uzgodnieniu przez Strony, stanowić będzie integralną część umowy w postaci załącznika.. KaŽdy harmonogram bçdzie zawieral: a) kolejnošé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié prace projektowe, wlqczajqc2.. 7.2) Zamawiający: a) zatwierdza Harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy - wówczas Strony podpisują Harmonogram,3.Materiały, które będą udostępnione wybranemu Wykonawcy przez Zamawiającego wskazano w punkcie 1 załącznika nr 1 do projektu umowy (harmonogram rzeczowo-terminowy).. Wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić do dnia 30 września 2015r.. Szczegółowe terminy realizacji Prac określał będzie sporządzony przez Wykonawcę w ramach realizacji Etapu I i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy Prac Etapu II i III..

Strony dopuszczają zmiany terminów harmonogramu w przypadkach wskazanych w ust 3.

3.pozwoleniu na budowę przedstawi harmonogram rzeczowo - terminowy robót, które mają być wykonane dla pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.. Termin płatności należności Wykonawcy nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury, po uprzednim podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego.Wykonawca miał sporządzić i przedstawić harmonogram rzeczowo - terminowy robót (§ 1 ust.. Teren budowy miał być przekazany wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy (§ 2 ust.. Wszystkie kolejne wytworzone strony oferty należy ponumerować, a każda jej strona musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do jej podpisywania; 3.Załącznik do umowy dotyczącej wybudowania obiektu.. 1, uważa się termin, podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru.. 3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy Decyzje administracyjne na przedsięwzięcie.Wykonawca.. Przekazanie lub udost ępnienie przez Zamawiaj ącego Wykonawcy nat ępuj ących materiałów lub ich kopii: - podkład mapowy (mapa zasadnicza - postać papierowa i .Harmonogram rzeczowo - terminowy obowiązuje Strony po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego i może być zmieniony wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.. Nadzoru Strona 2 Projekt: Projekt1 rev 2 Data: Czw, 14-05-08harmonogram rzeczowo-terminowy, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia..

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy robót.

Określa terminy pośrednie.doświadczenia kierownik budowy zostały opisane w rozdz.. Wykonawca od dnia przekazania podpisanej umowy zobowi ązany jest do pozyskania nast ępuj ących materiałów (obejmuj ących obszar sporz ądzanego planu miejscowego i jego sąsiedztwa):Harmonogram rzeczowo - terminowy L.P Wyszczególnienie Przewidywany zakres rzeczowy Terminy realizacji przedsięwzięcia w kwartałach 2016 roku Jedn.. 4 ust.. 4) Zaleca się, aby Wykonawcy w celu 7) Termin wykonania przedmiotu umowy od daty podpisania umowy.. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy sporządzić harmonogram rzeczowo-terminowy Etapów i uzgodnić go z Zamawiającym.. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:HARMONOGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW I KONTROLI WEJŚĆ - STADION RAKÓW CZĘSTOCHOWA Sporządził: mgr.. Podniósł przy tym, że częściowo błędne wypełnienie wzoru umowy jedynie w zakresie wskazania dat, było oczywistą omyłką pisarską spowodowaną przesunięciem terminu składania ofert.b) Harmonogram rzeczowo-terminowy-finansowy sporządza Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu (w wersji papierowej i elektronicznej) nie później niż w dniu podpisania umowy..

3.harmonogram rzeczowo - terminowy (finansowy) robót, który jest zgodny z treścią specyfikacji.

4 ust.. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy robót.. Poprzez termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym jest mowa w ust.. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Mg 42,5 II kwartał III kwartał IV kwartał Właściciel nieruchomości + adres 1.Harmonogram rzeczowo - terminowy L.P Wyszczególnienie Przewidywany zakres rzeczowy Terminy realizacji przedsięwzięcia w kwartałach 2015 roku Jedn.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.. nr 8 - Harmonogram rzeczowo-terminowy (Pobrano 794 razy) Dzierżawa lokalu pod gastronomię na Pływalni Krytej 2013-05-21: Obejrzano 2910 razy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie lokalu gastronomicznego o pow. 34 m² (2 pomieszczenia zaplecza i kiosk .prac do zatwierdzenia przez Zamawiającego (harmonogram rzeczowo-terminowy będzie opracowany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy).. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Strony dokonują .harmonogram rzeczowo-terminowy Etapów, sporządzony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.. Kowalski Szczepan - ul.2.. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.doświadczenia kierownik budowy zostały opisane w rozdz.. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje plan zmiany organizacji ruchu na terenie, jeśli strony uznają za zasadną taka zmianę.. Zestawienie materiałów wej ściowych przewidzianych do pozyskania przez Wykonawc ę. arunki udziału w postępowaniu 1.4) Harmonogram rzeczowo- terminowy pielęgnacji zieleni - załącznik nr 3b do umowy.. Szczegółowe terminy realizacji umowy z uwzględnieniem rozdzielenia kompetencyjnego pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym zawiera harmonogram rzeczowo terminowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.. miary Ilość I.. 1 i 5 umowy)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt