Wniosek o stypendium za wyniki w nauce wzór

Pobierz

2020/2021) załącznik 7a - osiągnięcia naukowe; załącznik 7b - osiągnięcia artystyczne; załącznik 7c - wyniki sportowe; oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż na jednym kierunku studiów (zał.. Wnioski w semestrze zimowym można składać do 4 listopada - jeżeli ten termin zostanie zmieniony informacje pojawią się na tej stronie .STYPENDIA.. Nie może ona jednak przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 6 ust.. Informujemy, że po długim okresie oczekiwania otrzymaliśmy stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmienionych "Zasad i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im.Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce.. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. Złożenie wniosku przez uprawnionego: Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca składa do komisjiWzór umowy o stypendium za wyniki w nauceWniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134, w siedzibach poszczególnych Zespołów Pracy Socjalnej przesłać go za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP.Poza nim Uczelnia posiada Własny Fundusz Stypendialny oraz otrzymuje dodatkowe środki, takie jak dotacje przeznaczone na stypendia ministra..

Stypendia przyznawane są za wyniki w nauce.

Przysługuje: studentom od drugiego roku studiów, przyznawane na wniosek studenta, który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,10) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, o których mowa w załączniku nr 10.W uzasadnionych przypadkach, gdy liczba uczniów spełniających w/w kryteria jest zbyt mała, dyrektor może dokonać zmiany średniej ocen lub oceny z zachowania, warunkujących przyznanie stypendium.. Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej z klas IV-VIII oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.. O "Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce" mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 1) na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen wynoszącą: - 5.40 w klasach IV-VI - 5.30 w klasach VII-VIII, lubStypendium dotyczy semestru letniego roku szkolnego/akademickiego 2019/2020.. poz. 1943 z późn.. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy (załącznik nr 1).. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez .. 3 i ust.. Oferty pracy1.. Wychowawca klasy uzupełnia wymagane informacje w terminie 2 dni po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej..

Wzór Wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 r.Stypendia za wyniki w nauce dla studentów, którzy nie otrzymują stypendium rektora.. Stypendia przyznaje się uczniom po zsumowaniu liczby punktów za: a) osiągnięcie wysokich wyników w nauce, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej w roku szkolnym uzyskali średnią ocen powyżej 4.50, b) ocenę zachowania,3.. Wzór wniosku o stypendium socjalne znajduje się na moodle w zakładce: Informacje Komisji Stypendialnej Znajdą tam też Państwo objaśnienia do Wniosku.Stypendium Rektora za wyniki w nauce i sporcie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez 9 miesięcy.. 1 Nie wypełniać, jeżeli student składa wniosek w formie dokumentu elektronicznego albo wnioskuje o doręczanie pism za pomocąStypendium socjalne przysługuje studentom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł/ netto na członka rodziny.. Stypendium za osiągniecia sportowe: - przyznawane jest uczniom, którzy reprezentowali szkołę i uzyskali medalowe miejsca w zawodach sportowych .Załącznik nr 2 wniosek o kontynuację stypendium socjalnego; Załącznik nr 3 wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium; Załącznik nr 4 wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychStypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000..

Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły.

Tryb składania wniosku.. Wniosek (wzór w załączniku nr 1) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.. Stypendia przyznawane są uczniom począwszy od klasy szóstej.. Data publikacji: 6 września 2019 r. Poleć znajomemu.. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń składa do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.Kalkulator zdolności kredytowej.. Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF ("wniosek z podpisem ZSUN/OSF") musi być opatrzony .POZOSTAŁE STYPENDIA (wzory wniosków i dokumentów) Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (rok akad.. za rok szkolny 2019/2020 na rok szkolny 2020/2021.. Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF )..

nr 1 do Regulaminu)Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

O jego przyznanie mogą się ubiegać: Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, uczących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz osoby pełnoletnie, zamieszkujące w bursach na terenie Gminy Miejskiej Głogów.Strona 1 z 4 WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 17 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne może wystąpić: rodzic lub prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM - nagrody za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*) Author: admin Last modified by: DELL Created Date: 6/16/2015 7:51:00 AM Company: Szkoła Lubań Other titles: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM - nagrody za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*)***) dotyczy studiów magisterskich (w przypadku uko ńczenia innej innej uczelni konieczne za świadczenie o średniej ocen za III rok) Zał ącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej-Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauceStypendia dla najlepszych uczniów.. Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr zimowy, a następnie na semestr letni.. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia: 1) za wyniki i osiągnięcia w nauce, 2) w dziedzinie twórczości artystycznej.Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 1 do 15 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 10, w godz. od 7:30 do 15:30.STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt