Oświadczenie że jestem rodzicem

Pobierz

oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka .. ., (imię …OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka .. (imię i nazwisko dziecka)OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka …………………………………………………………………………………………………….. (imię, nazwisko i pesel …Dotyczy: obojga rodziców pracujących lub jednego rodzica pracującego 4 Oświadczenie rodzicówOświadczam, że mój współmałżonek nie korzysta z uprawnień określonych w art. 188 k.p. * Jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko.. NAZWISKO I IMIĘ RODZICA/ OPIEKUNA NAZWA ZAKŁADU PRACY/ rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko …oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………….………………….. Adres zamieszkania o wielodzietności rodziny Ja …OŚWIADCZENIE rodziców o zatrudnieniu Oświadczam, że jestem download Reklamacja KomentarzeOświadczam, że jestem jedynym rodzicem/opiekunem* dziecka/dzieci* korzystającym z uprawnień wskazanych w oświadczeniu.. imię, imiona dziecka.. *właściwe podkreślićJa, niżej podpisana/y.. Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………………………………….. oŚwiadczenie rodzicÓw/opiekunÓw Ja niżej podpisana(y)* potwierdzam, że jestem samotnie wychowującym rodzicem/opiekunem* prawnym mojego dziecka/moich dzieci* i …Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do lat 14 Oświadczam, że w roku ……………..

oświadczam, że jestem rodzicem dziecka.

(imię i nazwisko …OŚWIADCZENIE pracownika będącego rodzicem lub opiekunem, o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień przewidzianych w art. 129.pkt.3,art.178 § 2 i art. 188 …OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ……………….……………………………………………………………………………………., (imię i nazwisko dziecka) …OŚWIADCZENIE Oświadczenie/ zgoda rodzica Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego …Zamierzając korzystać z uprawnienia wskazanego w pkt.1 oświadczam, iż jestem i będę jedynym rodzicem mojego dziecka korzystającym z tych uprawnień.. Załącznik nr 1. rodzica.. Składam oświadczenie, że w dniu wyjazdu uczestnik / uczestniczka kolonii jest …W związku z wychowywaniem dziecka/dzieci do 14 lat zamierzam/nie zamierzam*) korzystać ze zwolnienia od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 …q Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Wolontariatu i w imieniu swoim oraz dziecka, którego jestem rodzicem (opiekunem prawnym) akceptuję jego treść.w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14 zamierzam / nie zamierzam* korzystać z określonego w art. 188 Kodeksu Pracy uprawnienia do zwolnienia od pracy …Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/..

Jednocześnie zobowiązuję się do …Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem ww.

uczestnika / uczestniczki kolonii.. Jednocześnie oświadczam …OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA Ja niżej podpisana/y……………………………………….………….. podpis pracownikaOświadczenie rodziców obojga pracujących Author: Magdalena Last modified by: Joanna Created Date: 2/10/2020 7:52:00 PM Company: Sil-art Rycho444 Other titles: …jest w posiadaniu wymaganych przez przepisy prawa dokumentów podróżnych, dobrze znosi podróż autokarem oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia takiej podróży Oświadczam, że jestem rodzicem bądź opiekunem prawnym wyżej wymienionego nieletniego i zgadzam się na przewóz nieletniego bez osoby towarzyszącej.NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka …Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich …Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt