Wzór oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Pobierz

Wyjaśnienia Pani Natalii Szaroch z dnia 28.11.2018 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie.zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283).. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu .. osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r., poz. 2020).. 3.14 października 2019 14:19 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie oświadczenia majątkowego: Druk oświadczenia majątkowego: członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.Oświadczenia składają też osoby wydające decyzje w imieniu wójta, starosty i marszałka.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".. Adres zamieszkania .rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą .Oświadczenie składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Starosty Kierownicy jednostek i osoby wydające decyzje w imieniu starosty Sekretarz Powiatu Skarbnik Powiatu Radni Powiatu Hajnowskiego Zarząd Powiatu Hajnowskiego Oświadczenia majątkowe - 2020 r.osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (t.j..

wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty 1 dn{a yiA'.

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyOkreślenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty..

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH: Pierwsze oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od dnia: 1) Złożenia ślubowania przez radnego, 2) Powołania na stanowisko,Wzór OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzjWzór oświadczenia dla członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty (PDF)WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki ..

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

(miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana .wzÓr - oŚwiadczenie majĄtkowe czŁonka zarzĄdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzĄdzajĄcej i czŁonka organu zarzĄdzajĄcego powiatowĄ osobĄ prawnĄ oraz osoby wydajĄcej decyzje administracyjne w imieniu starostyoświadczenie_jeden - oświadczenie majątkowe czŁonka zarzĄdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzĄdzajĄcej i czŁonka organu zarzĄdzajĄcego powiatowĄ osobĄ prawnĄ oraz osoby wydajĄcej decyzje administracyjne w imieniu starosty31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. "W bieżącym roku obowiązują zmienione formularze oświadczeń .. Dyrektorzy szkół) 0 246 63 5 1.Marszałek i starosta składają oświadczenie majątkowe w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym".Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostywydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty 1 ..

(miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego powinien określić w .Wzór oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyOświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową .Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty 14 maja 2019 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok składane do 30 kwietnia 2019r.Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaOświadczenie majątkowe Pani Natalii Szaroch w związku z zakończeniem w dniu 6 października 2017 roku pracy na stanowisku osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.. - Akty PrawneWzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta >>> Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej .1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt