Pełnomocnictwo z zagranicy do sprzedaży nieruchomości

Pobierz

Jak wynika z Pani pytania brat nabył własność mieszkania w roku 1997 r.Koszty związane z pełnomocnictwem.. Wybór kancelarii notarialnej z kolei jest dowolny, a koszt pełnomocnictwa niewielki.W przypadku udzielania pełnomocnictwa do obrotu nieruchomościami konieczne jest zgłoszenie się do notariusza.. Pełnomocnictwo musi być szczegółowe, a więc musi stanowić, że Pana brat upoważnia daną osobę do sprzedaży konkretnej nieruchomości położonej w Polsce.Jeśli konsul będzie posiadał takie upoważnienie, wówczas będzie on mógł sporządzić pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości.. 7 maja 2017 (artykuł sprzed 4 lat) ( 11 opinii) W niektórych stanach Stanów Zjednoczonych mocodawca musi podpisać się pod pełnomocnictwem w obecności świadków.. Niezbędne jest udzielenie odpowiedniego pełnomocnictwa.. Udzielenie pełnomocnictwa przed konsulem takiego wymogu zatem nie spełnia, .Notariusz sporządzający pełnomocnictwo, ujmie w nim również kilka innych oświadczeń, które na zasadach ogólnych stosuje się przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości.. Mogą to być dokumenty różnorakie: pełnomocnictwa, zaświadczenia, odpisy z różnych rejestrów, umowy itp.Powstaje w związku z tym niebagatelny problem, związany w ich dopuszczeniem do obrotu na rynku polskim.Posiadając pełnomocnictwo do sprzedaży mieszkania będzie Pani mogła sprzedać mieszkanie w imieniu brata..

fot. fotolia/Africa Studio.Pełnomocnictwo notarialne do sprzedaży mieszkania.

Pojawia się zatem pytanie, czy do sprzedaży nieruchomości w Polsce wystarczy pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym przez niemieckiego notariusza?§ 167 ust.. Takie pełnomocnictwo powinno mieć formę aktu notarialnego, zgodnie z zasadą z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego mówiącą, że "jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie".Zatem pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości również powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego.. 2 BGB ustala inną zasadę, która przewiduje, że dla udzielenia pełnomocnictwa nie musi być zachowana forma, która przewidziana jest dla ważności tej czynności prawnej do której pełnomocnik jest umocowany, np. dla umowy sprzedaży nieruchomości.Musi zatem udać się do notariusza w kraju w którym przebywa i notariusz musi sporządzić odpowiedni dokument pełnomocnictwa - w formie aktu notarialnego.. Chodzi tu przede wszystkim o pełnomocnictwa sporządzane w szczególnych formach.. Często wynika z wymogu ustanowionego przez przepisy prawa.. Podkreślić należy, iż sprzedaż mieszkania, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (K.c.). Do tego rodzaju pełnomocnictwa należy z kolei pełnomocnictwo rodzajowe (czyli umożliwiające pełnomocnikowi dokonywanie czynności prawnych danego typu) i pełnomocnictwo szczegółowe (dotyczące dokonania konkretnej czynności tylko jednorazowo).Zasada jest taka, jeżeli coś wymaga aktu notarialnego, to musi to być akt ( nie mylić z pełnomocnictwem notarialnie poświadczonym)..

do kupna/sprzedaży nieruchomości- odpowiednik naszego notariusza.

Niech kuzynka uda się do notariusza za granicą, poprosi o pełnomocnictwo do zniesienia współwłasności nieruchomości (musi podać nr działki, czy działek) w formie aktu, zresztą on powinien jej wszystko powiedzieć.dotyczących sprzedaży, darowizny itp. nieruchomości położonych w Polsce, wystarczy do ważności pełnomocnictwa dopełnienie wymagań w zakresie formy przewidzianych w prawie państwa miejsca udzielenia pełnomocnictwa.. W związku z tym, że pełnomocnictwo ma formę aktu notarialnego, do kosztów należy wliczyć wizytę u notariusza, sporządzenie aktu notarialnego (maksymalnie 30 zł + 22% VAT) i wypisów (maks. 6 zł + 22% VAT).. Udając się do rejenta w celu spisana aktu notarialnego pełnomocnictwa, powinniśmy mieć ze sobą: swój dowód osobisty.. Koniecznie musimy też znać dane osoby, którą zamierzamy uczynić naszym pełnomocnikiem : imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, numer dowodu osobistego i imiona jej rodziców.Odpowiedź prawnika: Umowa sprzedaży nieruchomości z pełnomocnikiem.. Po pierwsze, można skorzystać z pomocy polskiego konsula.Jeżeli przebywamy w Polsce i chcemy udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży lub kupna nieruchomości, to udajemy się do notariusza w celu spisania aktu notarialnego pełnomocnictwa..

Jak już zostało opisane, pełnomocnictwo ogólne musi zostać ...Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości .

W tym celu również należy udać się do notariusza, przy czym dobrze by było, by treść została skonsultowana z polskim .Pełnomocnictwo do dokonania czynności w Polsce może zostać sporządzone za granicą.. Chodzi o treść, jak i o właściwą formę sporządzonego dokumentu (fr.. Pełnomocnictwa można udzielić w czasie pobytu za granicą.. Nie zapomnijmy zabrać ze sobą swojego dowodu osobistego.. Australia jest stroną konwencji haskiej więc wystarczy klauzula apostile.Konwencji (znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych) pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego, z dołączoną klauzulą apostille, jest wystarczające.. W przypadku sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwo powinno zostać potwierdzone aktem notarialnym pod rygorem nieważności, co oznacza, iż inna forma pełnomocnictwa jest niewystarczająca i pełnomocnik nie sprzeda za nas mieszkania.. Wymagane dokumenty: dane osobowe mocodawcy: imiona i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, opis nieruchomości (najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej), dane osobowe pełnomocnika:Zgodnie z art. 1138 kodeksu postępowania cywilnego, zagraniczne dokumenty urzędowe posiadają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi.Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości powinno być realizowane zgodnie z wolą osoby udzielającej pełnomocnictwa - tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 listopada 2012 r. o .Porady: Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości..

Po pierwsze do zbycia nieruchomości jest niezbędna umowa w formie aktu notarialnego.

Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zostać dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, więc pełnomocnictwo do tej czynności również wymaga takiej formy.Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych.. Jeżeli do ważności czynności prawnej .Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości powinno być zawarte w formie aktu notarialnego i powinno wskazywać wszystkie istotne dla nas warunku umowy, która zawarta ma być w naszym imieniu, a jego minimalna treść zawierać powinna określenie czynności prawnej oraz jej przedmiotu.Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do dokonywania takich czynności, które przekraczają zwykły zarząd, a więc do sprzedaży lub kupna nieruchomości.. W takim przypadku możliwe są dwie drogi działania.. Jeżeli chodzi o podatek od sprzedaży nieruchomości (podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości) to Pani brat nie będzie musiał płacić podatku.. wymaga zachowania dla swej ważności formy aktu notarialnego, co powoduje, że pełnomocnictwo także winno być udzielone w takiej formie.. dane osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwa (imię i nazwisko, imiona .Podanie ściśle określonej czynności, do której mocodawca umocowuje pełnomocnika (np. sprzedaż nieruchomości), to pełnomocnictwo szczególne.. Umowa taka nie musi być zawarta osobiście przez zbywcę.. Może On się posłużyć pełnomocnikiem.. Musimy mieć ze sobą swój dowód osobisty oraz dane osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwa (imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, PESEL, numer dowodu osobistego).Forma pełnomocnictwa.. Jeżeli przebywasz w Polsce i chcesz udzielić pełnomocnictwa, powinieneś udać się w tym celu się do notariusza.. W większości przypadków notarialne pełnomocnictwo sporządzone w Niemczech w celuPolacy coraz częściej mają co czynienia z dokumentami pochodzącymi z zagranicy, którymi muszą się posłużyć w Polsce.. W przypadku trudności w przybyciu do Polski (w celu udzielenia pełnomocnictwa przed polskim notariuszem) przez jednego ze współwłaścicieli trzeba będzie doprowadzić do sporządzenia aktu notarialnego z pełnomocnictwem poza Polską (być może we wspomnianej przez Panią Norwegii) albo do zwarcia umowy sprzedaży za granicą - ale ten ostatni wariant (o ile nawet okazałby się realny) wiązałby się z wysokimi kosztami oraz z załatwianiem wielu formalności, więc rozsądek .Zgodnie z niemieckim prawem pełnomocnictwo do dokonania sprzedaży nieruchomości wymaga, tylko ze względu na wymogi wieczystoksięgowe, notarialnego poświadczenia podpisu mocodawcy.. Jeśli dokumenty przygotowywane są za granicą, w języku obcym, należy skorzystać też z .Jeżeli chcemy udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży lub kupna nieruchomości, to udajemy się do notariusza w celu spisania aktu notarialnego pełnomocnictwa.. Pełnomocnictwo w języku kraju, w którym będzie wystawione przez uprawniony organ,w którym sporządza się pełnom.. Pełnomocnik, dysponując takim pełnomocnictwem, powinien bez problemu móc zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości w Polsce.pełnomocnictwo z zagranicy ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt