Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne zus ol-9

Pobierz

Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu.Wniosek należy złożyć na druku NP-7 i dołączyć do niego: zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego i innych lekarzy, wywiad zawodowy na druku OL-10 wypełniony przez pracodawcę, protokoły i kartę wypadku - dotyczy niezdolności powstałej w wyniku wypadku przy pracy.zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku; wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk OL-10) - ten druk nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa osoba, której niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia albo osoba prowadząca pozarolniczą działalność;Zakład wprowadził ostatnio druk OL-9.. Niezbędne dokumenty Do wniosku dołącz: q zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż na miesiąc przed datą kiedy składasz wniosek,Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS ZNp-7.. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego "w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują .Pobierz i wypełnij wniosek o świadczenie rehabilitacyjne..

Dzięki temu nie będziesz czekać na świadczenie.

Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem) 4.q wykonujesz w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracę zarobkową bądź wykorzystujesz świadczenie rehabilitacyjne niezgodnie z jego celem.. Druk N-9 może być wciąż używany przez lekarzy aż do chwili, gdy wyczepią się zapasy.. Możesz go uzyskać ze strony internetowej ZUS, pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZNp-7").Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7 Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9.. W sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu .By złożyć wniosek przez PUE ZUS należy w katalogu usług wybrać "Złożenie dokumentu ZNp-7" Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne..

Złóż wniosek w jednostce ZUS, zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.

Wniosek możesz też złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).. Jeśli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia, możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia, kiedy je otrzymałeś.. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druk ZUS Np-7W celu uzyskania świadczenia należy co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego złożyć do ZUS wniosek ZUS ZNp-7.. Przygotuj Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) , który wypełni Twój lekarz, u którego się leczysz.. Jest to dokument niezbędny do ustalenia prawa do świadczenia.. O tym, czy nam się należy, decyduje lekarz orzecznik ZUS.wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) - oprócz ciebie druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład twój pracodawca), wypełniony i podpisany wniosek w części, którą ty musisz wypełnić, możesz wysyłać przez PUE ZUS, zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) - druk wypełnia lekarz, który prowadzi twoje leczenie, lekarz może złożyć ten dokument przez .Kiedy złożyć wniosek o świadczenie.. Na razie uznawane będą oba zaświadczenia.Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania..

Nie tylko dla pracownika Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok.

To jednak nie wszystko.Okres pobierania zasiłku chorobowego może okazać się niewystarczający, aby w pełni powrócić do zdrowia.. Niezbędne dokumenty Do wniosku dołącz: q zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż na miesiąc przed datąq wykonujesz w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracę zarobkową, bądź wykorzystujesz świadczenie rehabilitacyjne niezgodnie z jego celem.. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełnione przez lekarza, wywiad zawodowy z miejsca pracy OL-10 (niekoniecznie gdy niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składa się wniosek o przedłużenie świadczenia albo prowadzi się działalność pozarolniczą),Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego).. Druk OL-10 - Wywiad zawodowy (dokument ten nie jest konieczny, jeżeli ubezpieczony wnioskuje o ponowne przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego lub świadczenie przyznawane jest po ustaniu .Dokumentami niezbędnymi do uzyskania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego są: Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego - druk ZUS OL-9 (zastąpił druk N-9), Wywiad zawodowy (druk jest składany przy pierwszym wniosku o świadczenie rehabilitacyjne i tylko w czasie zatrudnienia) - druk ZUS N-10,Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Jeśli minęło 182 dni pobierania zasiłku chorobowego (lub 270 dni w przypadku kobiety w ciąży lub niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej), a ubezpieczony jest wciąż niezdolny do pracy, może starać się o świadczenie rehabilitacyjne.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego)..

Ten dokument zastępuje dotychczasowy druk N-9, który stanowi zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego.

Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.. Po złożeniu wniosku na druku Np-7 pracownik będzie musiał stawić się na badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika.Świadczenie rehabilitacyjne na maksimum 12 miesięcy.. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2.. Możesz go uzyskać ze strony internetowej ZUS, pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZNp-7").Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10).W celu ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres należy przygotować aktualne zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego oraz dokumentację medyczną, świadczącą o niezdolności do pracy.. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS OL-9,starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.. Lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.Druk OL-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia lub druk ZUS N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego oraz.. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3.. Sprzeciw ten może być wniesiony pisemnie lub ustnie do protokołu.Konieczność pouczenia pracownika o potrzebie złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne ciąży również na lekarzu prowadzącym, który nie później niż na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego powinien przeprowadzić badanie pracownika i ocenić, czy stan jego zdrowia uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub ewentualnie renty z tytułu niezdolności do pracy.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania.. Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10.. Jakie dokumenty musisz przygotować.. Dostaniesz je, gdy skończy się zasiłek chorobowy.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne można również składać najpóźniej 18 miesięcy po okresie, w którym był pobierany zasiłek chorobowy.. Złóż wniosek co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, przez który możesz pobierać zasiłek chorobowy (ten okres to 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży — 270 dni).. W takim przypadku chory pracownik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.Świadczenie rehabilitacyjne umożliwia uprawnionemu kontynuowanie leczenia lub rehabilitacji po wyczerpaniu okresu płatności zasiłku chorobowego, zapewniając mu .Wnioskowanie o świadczenie rehabilitacyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt