Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji

Pobierz

Jeżeli apelacja jest dopuszczalna i nie zachodzą inne przeszkody w nadaniu jej biegu, przewodniczący zarządza doręczenie odpisów apelacji pozostałym stronom .Jeżeli sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie, to na postanowienie, które wyda w tym przedmiocie zażalenie już nie przysługuje.. 3942 § 1 KPC; → ZAŻALENIE) .. Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji: 1) odrzucające skargę kasacyjną oraz skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; 2) co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji.. Jeśli jednak po raz pierwszy decyduje o pewnych kwestiach, to można takie decyzje zaskarżyć do innego składu tego samego sądu (zażalenie rozpoznają inni personalnie sędziowie).. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje także na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest: 1) odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie,Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje także na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest: 1) odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie, 2)Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest: 1) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest: 1) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; 2) oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz .Sąd niewłaściwy, czyli sąd drugiej instancji, do którego profesjonalny pełnomocnik skierował zażalenie, które powinno być skierowane do innego składu sądu pierwszej instancji, przekazuje zażalenie do rozpoznania sądowi właściwemu, czyli sądowi pierwszej instancji - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu oraz do Sądu Najwyższego Postępowanie cywilne zakłada również możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji do innego składu tego sądu w przypadku postanowień oddalających m.in. wniosek o wyłączenie sędziego, zwrot kosztów procesu czy zwrot nieopłaconej pomocy prawnej (art. 3942 k.p.c.).Ostatni, trzeci wariant zakłada natomiast, że postanowienie może zostać wydane przez sąd II instancji i kontrolowane w drodze zażalenia do innego składu sądu II instancji..

Jest to tzw. zażalenie poziome.

Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje także na postanowienia tego sądu, których przed­miotem jest: 1) odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie, .. [III CZP 12/20] w podjętej w trzyosobowym składzie uchwale przesądził, że "sąd niewłaściwy, do którego skierowano zażalenie podlegające rozpoznaniu na podstawie art. 3941a § 1 k.p.c. przez inny skład sądu pierwszej instancji, przekazuje zażalenie do rozpoznania sądowi właściwemu (art. 200 § 14 w związku z art. 391 § 1, art. 397 § 3 i art. 3941a § 2 k.p.c.)".Art.. Katalog zaskarżalnych orzeczeń ograniczono do 6 punktów - zamiast dotychczasowych 15 punktów.Oznacza to, że jeżeli na postanowienie sądu drugiej instancji w danym przypadku nie przysługiwałoby zażalenie, to nie przysługuje w ogóle skarga na orzeczenie referendarza sądowego wydane w tym przedmiocie.Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, których przedmiotem są oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, zwrot kosztów procesu, skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka, odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i .Zażalenie na postanowienie Sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zostało złożone w trybie art. 394 2 k.p.c. § 2.Czy na postanowienie sądu pierwszej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji - zgodnie z art. 394_1a § 1 pkt 12 k.p.c., jako że jest to postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia, czy do sądu drugiej instancji - zgodnie z art. 394 § 1 k.p.c., jako .Dopuszczalność zażalenia Zażalenie jest drugim, obok apelacji, środkiem odwoławczym..

Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie tego sądu o odrzuceniu apelacji.

Dlatego też w nowym art. 3941 § 11 postanowiono, że zażalenie do Sądu Najwyższego przysługiwać będzie także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania mu sprawy do ponownego rozpoznania.Stosownie do art. 394 1a § 1 pkt 8 kpc, zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, którego przedmiotem jest sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa.. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego,Celowe jest zatem zapewnienie Sądowi Najwyższemu możliwości kontroli tego rodzaju rozstrzygnięć.. Zażalenie musi być złożone w terminie oraz spełniać określone warunki formalne.KPC) .. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2020 r. Warto zaznaczyć, że każdy z tych wariantów można zastosować do rozstrzygnięcia tego samego zagadnienia.Zawodowy pełnomocnik skierował zażalenie na postanowienie okręgowego (sądu pierwszej instancji) odmawiające zwolnienia jego mocodawcy od kosztów sądowych za pośrednictwem sądu okręgowego do sądu apelacyjnego (sądu drugiej instancji), choć było to tzw. zażalenie równoległe wymienione w art. 394 1a § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd Okręgowy w Toruniu uznał, że .Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia (z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji) tego sądu, których przedmiotem są: oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,De lege lata zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia i zarządzenia przewodniczącego wprost wymienione w tym przepisie..

Na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu apelacji przysłu-guje zażalenie do innego składu tego sądu (art .

Pouczył ponadto o możliwości wniesienie zażalenia do innego składu sądu wydającego orzeczenie (tzw. zażalenie poziome).Na postanowienia sądu drugiej instancji, których przedmiotem są niżej wymienione sytuacje przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu, z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania.Sędziowie rzeszowskiego sądu sugerują, że być może jednak przeoczeniem ustawodawcy jest to, że nie przewidział, iż na postanowienie sądu drugiej instancji o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie do sądu równoległego, co uzasadnia fakt, że takie właśnie zażalenie przewidział na podobne instytucjonalnie postanowienie sądu drugiej instancji o odmowie ustanowienia adwokata (art. 3942 § 11 pkt 1 k.p.c.).Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postano­wienie tego sądu o odrzuceniu apelacji.. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie tego sądu o odrzuceniu apelacji.. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 394 2 k.p.c. zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie tego sądu o odrzuceniu apelacji (§ 1), a także na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest:Orzeczenie sędziego-komisarza zaskarżył zażaleniem jeden z wierzycieli..

Sąd upadłościowy działający jako sąd II instancji stwierdził jego niedopuszczalność i w związku z tym zażalenie odrzucił.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt