Protokół odbioru towaru po reklamacji

Pobierz

Kiedy złożyłem reklamację z tytułu rękojmi do sprzedawcy, on ją odrzucił powołując .W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy bezwzględnie spisać z kurierem protokół szkody.. Terminy W przypadku reklamacji towaru, prosimy o przesłanie na nasz adres e-mailowy - opis reklamacyjny uwzględniający uszkodzenie towaru nie z winy firmy transportowej,W przypadku odbioru osobistego lub dostawy naszym transportem ZAWSZE sprawdzamy towar pod względem ew. wad widocznych i sporządzamy protokół odbioru z dokładnym opisem wydawanego produktu.. Reklamacje winne być zgłoszone najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu dostawy.. Sprawdzenie przesyłki przy kurierze i spisanie ewentualnego protokołu uszkodzenia jest potwierdzeniem stanu rzeczywistego jaki ma miejsce w momencie dostawy przesyłki.. Po dostarczeniu towaru i rozpakowaniu okazało się, że towar jest uszkodzony.. Informujemy, że masz prawo do .W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku.Spisany protokół należy przesłać w formularzu reklamacyjnym.. Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz uszkodzenia towaru należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu..

Protokół zwrotu towaru - elementy.

"Jeżeli uszkodzenie zawartości paczki lub niezgodność z zamówieniem nie zostanie stwierdzona w momencie odbioru paczki od kuriera, nie zostanie spisany protokół szkody lub data i godzina sporządzenia tego protokołu nie będzie zgodna z datą i godziną doręczenia paczki wpisaną na liście przewozowym wszelkie reklamacje nie zostaną uznane.Nieodebranie towaru z reklamacji nie spełnia tej przesłanki, czyli świadomego wyzbycia się własności.. W przypadku braku takiego protokołu nie będziemy mogli rozpatrzyć reklamacji"- Numer wpisu: 5452;Z chwilą odbioru towaru przez wyznaczonego .Wzór protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.. Niniejszy Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jedn…Jeśli towar nie zostanie sprawdzony w obecności kuriera, oraz w przypadku uszkodzenia nie będzie spisany protokół szkody w dniu odbioru towaru, reklamację będą rozpatrywane negatywnie.. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. Należy go bezwzględnie sporządzić w przypadku dokonania zwrotu produktu, gdy następstwem jest zwrot należności (całości lub tylko części)..

Adres zwrotu towaru.

Jeśli szkoda została stwierdzona przy odbiorze, w obecności kuriera - powinien on spisać protokół szkody od razu.Zazwyczaj po złożeniu reklamacji (wraz z odpowiednią dokumentacją) potrzeba średnio 10 dni na jej rozpatrzenie.. Faktur z tytułu realizacji zamówienia jest protokół odbioru Towaru podpisany przez .. Należy jasno wskazać w terminie 14 dni, czy reklamacja zostaje uznana, czy też odrzucona.. w jakim stopniu towar został uszkodzony i odmówić pokwitowania odbioru towaru.- protokół reklamacji, - zlecenie odbioru podpisane przez kuriera (dokument pozostawiony w miejscu nadania przesyłki), - kopię protokołu szkody, spisanego przy odbiorze przesyłki przez kuriera, - udokumentowaną kwotę roszczenia w postaci np. rachunku, faktury zakupu lub kalkulacji kosztów wytworzenia.. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep .Protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi Przyjęcie odmiennych warunków zakupu, w szczególności sprzecznych z.. Zewnętrzne opakowanie nie było w każdym razie naruszone czy uszkodzone.. Gdyby natomiast po wydaniu przesyłki zauważono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.Sama informacja o tym, iż reklamacja została rozpatrzona, w związku z czym można się zgłosić po odbiór towaru jest niewystarczająca..

Protokół zwrotu towaru stanowi obligatoryjny obowiązek.

Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzonego towaru, możesz załączyć jego zdjęcia.Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki.. W terminie, o którymData stwierdzenia wady/uszkodzenia towaru: .. Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków.. Każdy zapis np. w regulaminie sklepu, który by ograniczał w ten sposób prawa konsumenta, będzie uznany za bezprawny.W wyniku odbioru jakościowego towarów zapadają decyzje dotyczące: zapłaty za towar i skierowania towaru do sprzedaży lub innego wykorzystania, względnie jego reklamacji.. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu reklamacyjnego.Żądanie reklamuj ącego dotycz ące toku reklamacji /wybór podstawy prawnej reklamacji2 Gwarancja producenta R ękojmia sprzedawcy Miejscowo ść i data ( podpis reklamuj ą cego )Data wniesienia reklamacji: Firma (nazwa) sprzedawcy: Firma (nazwa) kupującego: Podpis osoby przyjmującej reklamację Nr RLS (numer GTV nadany po zarejestrowaniu reklamacji) Podpis osoby składającej reklamację Adres odbioru reklamowanego towaru:Protokół Odbioru Towaru Potwierdzenie odbioru przedmiotu Zamówienia nr: Niniejszym potwierdzam, że dokonałem/łam/ odbioru (należy określić Towar)……………………..

Jest to warunek konieczny do przyjęcia przez nas reklamacji.

będzie odbiór osobisty w ciągu 14 dni decyzji co do sposobu rozpatrzenia reklamacji na podstawie nr .. zakończenia ewentualnych roszczeń a w przypadku zwrotów towaru/wymiany przez 5 lat po zakończeniu roku obrotowego zgodnie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości.. "Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłoszenia reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego sprzętu.. W protokole konieczne jest zawarcie podpisów - sprzedawcy i nabywcy.PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA REKLAMACJI TOWARU 1) Dane osoby składającej reklamacje: § imię i nazwisko: § kod członkowski: § adres korespondencyjny: § tel.. Standardem też jest kontakt z klientem przed realizacją dostawy lub przekazanie numeru listu przewozowego co umożliwi sprawdzenie terminu dostawy zamawianego produktu.Chyba nie trzeba podkreślać, że sprzedawcy internetowi nie mają prawa uzależniać w takim przypadku uwzględnienia ewentualnej reklamacji usługi kurierskiej klienta od tego, czy wcześniej podpisał on protokół odbioru.. Sposób rozwiązania reklamacji należy uzgodnić telefonicznie lub pisemnie z pracownikiem naszej firmy.. 7.Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych.. Spisany protokół należy przesłać na adres naszego sklepu wraz z dowodem zakupu.. Zgodnie z zaleceniami UOKiK sprzedawca, u którego zalega towar nieodebrany z reklamacji, powinien: wezwać konsumenta do odbioru towaru w wyznaczonym terminie,zakupu oraz czytelny podpis kierowcy dostarczającego towar, przy którym protokół został sporządzony oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru towaru po stronie Kupującego.. Aby przyspieszyć tę procedurę, postaraj się podać jak najwięcej szczegółów w opisie towaru.. protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji, zawierający podpis sprzedawcy oraz nabywcy.. "Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej Protokołu Reklamacji" (6373) "Reklamacje będą uwzględniane tylko po przesłaniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez dostawcę, prosimy o sprawdzenie zamówienia w obecności kuriera" (6410)Jeżeli zauważy jakieś nieprawidłowości należy to uwzględnić w protokole odbioru.. Prosimy nie wysyłać towaru na adres firmy, gdyż pod tym adresem jest wyłącznie biuro.Protokół podpisują Odbiorca oraz Kurier.. kontaktowy: 2) Nazwa, kod i nr serii reklamowanego produktu: 3) Numer dowodu zakupu, data i miejsce zakupu: 4) Data otwarcia produktu: 5) Data ważności produktu:Załącznik nr 3 - Wzór protokołu reklamacyjnego PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY TOWARU .. bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt