Wniosek o zmianę nazwiska dziecka

Pobierz

Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 9 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3648 Komentarze (0) 2 + 2 = ?. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. Formalności Obowiązek potwierdzenia toŝsamości Wniosek najlepiej .Warto pamiętać, że zmiana nazwiska dziecka następuje na wniosek.. Zmiana nazwiska dziecka a alimenty#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?. Do wniosku trzeba dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka oraz ewentualne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.. ZOBACZ PODOBNE » .4 zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, gdy ukończyło 13 lat, dowód osobisty do wglądu, w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, zgoda sądu na zmianę nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej.. Wymaga on zgromadzenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zasadność naszego żądania.. 8.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego.. ; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie)..

WNIOSEK o zmianę nazwiska po rozwodzie.

W uzasadnieniu wniosku matka napisała, że po rozwiązaniu przez nią w 2006 r. małżeństwa z ojcem dziecka, kontakty ojca z synem stały się sporadyczne.Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. 1 ustawy, wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.. Jednak dziecko, które ukończyło 13 lat, musi się zgodzić na zmianę swojego nazwiska.. Jest o bajecznie łatwe.. Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do .Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska, wymagana jest jego zgoda.. Sylwia Ptak Słonecznikowa 88 m.. Do wniosku trzeba dołączyć uzasadnienie potrzeby zmiany nazwiska dziecka mimo braku zgody drugiego z rodziców.. Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku .. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka..

Kategoria sprawy Imiona, nazwiska.

Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża: osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego .imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; uzasadnienie.. Jako przykłady wskazać należy: odpis zupełny aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia małoletnich dzieci.. Je Ŝeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozci ągni ęcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody .. granic ą wniosek o zmian ę nazwiska mog ą zło Ŝyć za po średnictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę.Oto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie: Białystok, dn. 30 marca 2015 roku.. Sprawdź, jak złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego.Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Zmiana nazwiska za zgodą dziecka..

Dopuszcza si ę ...Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca.

Wzór wniosku o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska dziecka można pobrać TUTAJ.Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka wzórrodzina zastępcza złożyła wniosek do sądu o zmianę nazwiska dziecka przebywającego u nich w pieczy zastępczej na nazwisko, które nosi ta właśnie rodzina zastępcza.. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę.Znaleziono 167 interesujących stron dla frazy wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka wzór w serwisie Money.pl.. Jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia z ojcem dziecka, pozostanie zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.Maria R. wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwiska jej syna Pawła A. urodzonego w 1996 r. w Łodzi, na nazwisko R (rodowe matki).. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica.. 88 15-668 Białystok.. Oświadczam, że nie złożyłem/am wcześniej osobiście wniosku o zmianę imienia/nazwiska do innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ani za pośrednictwem konsula RP ani nie została mi wcześniej wydana .Zmiana nazwiska dziecka Zmiana nazwiska obojga rodziców rozci ąga si ę na małoletnie dzieci..

Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej.

Większe poczucie przynależności do rodziny, w której się dziecko wychowuje jest bowiem istotnym powodem, uzasadniającym zmianę nazwiska.Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka składa się do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.. Koszt takiego wniosku to 40 złotych.Wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska dziecka można pobrać TUTAJ.. Załączniki: "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i /lub nazwiska dziecka" (USC-16) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka,Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Zgodnie z art. 2 ust.. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).. Skuteczne uzasadnienie właśnie tych ważnych względów może skutkować zmianą nazwiska dziecka.dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być), innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.. Składa się go do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego.. Działając na podstawie art. 2 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wnoszę o zmianę nazwiska:Ustawia z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk.. Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie zawierające .. "Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska" (USC-14).. Była wcześniej mowa o tym, że zmiana nazwiska rodzica może się rozciągnąć na nazwisko dziecka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt