Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia nfz

Pobierz

Tytuł/y do ubezpieczenia osoby ubiegającej się o zwrot poniesionych kosztów leczenia (zaznaczyć właściwe)2 Student zgłoszony do ubezpieczenia przez pracowPracownik Osoba pracująca na własny rachunekDo kogo mam przesłać wniosek o zwrot kosztów leczenia?. 10 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), do wniosku dołącza się również kopię dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna zasadność wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia lub wyrób medyczny, którego dotyczy ten .Wypełnij wniosek o zwrot kosztów .. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć oryginały rachunków/faktur wraz z oryginalnym potwierdzeniem zapłaty.Wniosek o refundację poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA (DOC) Dyrektywa transgraniczna.. 2021 poz. 429: Wniosek do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ - o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej (w ramach dyrektywy transgranicznej) alboWniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - na podstawie art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Ponadto na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu..

Wniosek o zwrot kosztów .

Minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot .Ten aspekt sprawy nie miał jednak żadnego znaczenia, gdyż - jak wspomnieliśmy - pacjent nie jest stroną w sporach o zwrot pieniędzy za leczenie.. Nowe przepisy zakładają, że pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, musi się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.W niektórych krajach płaci się za pierwszą wizytę u lekarza rodzinnego lub specjalisty, w innych trzeba pokryć koszt hotelowy hospitalizacji, w jeszcze innych za świadczenie należy zapłacić, a następnie wnioskować do ubezpieczyciela o zwrot poniesionych kosztów (tak jest w Belgii, Francji i Luksemburgu).Odpowiedź na wniosek o przyznaniu bądź odmowie przyznania zwrotu kosztów leczenia Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału NFZ wydaje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Prezesa NFZ.. Zwrócone zostaną Ci koszty tylko za leczenie, które podlega refundacji.. To zależy od Twojej sytuacji.. Twój ubezpieczyciel, zgodnie z własnymi zasadami, może podjąć decyzję o zwrocie wszystkich poniesionych przez Ciebie kosztów.Ustawa o leczeniu transgranicznym umożliwiająca pacjentom zwrot kosztów leczenia w innych państwach UE dotyczy wyłącznie świadczeń gwarantowanych w Polsce..

*Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć w Funduszu.

Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie oryginałów faktur VAT lub rachunków wystawionych na osobę fizyczną (osobę korzystającą ze świadczeń, a w przypadku dzieci do 18 r.ż.. Tytuł/y do ubezpieczenia osoby ubiegającej się o zwrot poniesionych kosztów leczenia (zaznaczyć właściwe)2 Pracownik Osoba pracująca na własny rachunek (w tym rolnik) Bezrobotny Emeryt / rencista5.. Preferowany sposób otrzymania zwrotu kosztów (zaznaczyć właściwe) 7.1 Na rachunek bankowy w Rzeczypospolitej Polskiej: Nr rachunku: poza Rzecząpospolitą Polską: IBAN/Numer rachunkuWniosek o zwrot kosztów może złożyć świadczeniobiorca lub jego przedstawiciel ustawowy.. w przypadku gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego, zakupionego na podstawie recepty wystawionej w innym państwie UE (o którym mowa w 42b ust.. Charakter leczenia Planowane Wymóg uzyskania zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ Wniosek o zwrot kosztów wraz z dokumentacją .Jednak po powrocie do Polski możesz się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny wniosek w jednym z oddziałów NFZ..

Wniosek o zwrot kosztów leczenia w UE (w ramach dyrektywy transgranicznej) Dz.U.

NaleŽy wypelniaé czytelnie pismem maszynowym lub odrçcznie drukowanymi literami Do wniosku naleŽy dolQczyé oryginaly rachunków, dowodów zaplaty i innych dokumentówDo wniosku należy dołączyć oryginały rachunków, dowodów zapłaty i innych dokumentów otrzymanych w państwie pobytu.. Pkt 1 należy wypełnić obligatoryjnie także wtedy, gdy wniosek o refundację kosztów dotyczy leczenia udzielonego osobie zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.Wypełniony wniosek o zwrot kosztów leczenia złóż do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.. Lista dokumentów: imienne rachunki szczegółowe, faktury, recepty, inne dokumenty wystawione w ślad za udzielonymi ubezpieczonemu świadczeniami rzeczowymi; potwierdzenia zapłaty kwot wyszczególnionych na rachunkach.. Na złożenie wniosku masz 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku przez zagraniczną placówkę opieki zdrowotnej (wnioski, które wpłyną po upływie tego czasu, będą rozpatrywane negatywnie).Wytyczne Centrali NFZ..

Portal Krajowego Punktu Kontaktowego.Będą nowe wzory wniosków do NFZ o zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentowi poza granicami Polski.

Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.. W przypadku braku jednego z wymaganych dokumentów, trzeba liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie.Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów ubezpieczony składa odpowiedni wniosek w Oddziale Wojewódzkim NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.. Podanie o zwrot kosztów leczenia powinno zawierać: Dane osoby poszkodowanej;Upoważnienie do złożenia Wniosku o refundację poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE lub EFTA Uwaga: wraz z wnioskiem należy wysłać wszystkie posiadane rachunki.. Ustawa o świadczeniach nie przewiduje możliwości zwrotu świadczeniobiorcy poniesionych przez niego kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.Zatem otrzymasz albo zwrot całości kosztów leczenia, albo będziesz musiał ponieść część kosztów, którą ponoszą pacjenci, zgodnie z przepisami kraju, w którym miało miejsce leczenie.. UWAGA!Dotyczy wyłącznie osoby posiadającej własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.. Do wniosku należy dołączyć oryginały rachunków, dowodów zapłaty i innych dokumentów otrzymanych w państwie pobytu.. Koszty leczenia obejmują: leki i materiały opatrunkowe wizyty u lekarzy oraz rehabilitacjęW razie braku jednego z wymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową zwrotu poniesionych kosztów za dane świadczenie.. Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wszelkie dokumenty, które wykazują poniesione koszty.Centrum Usług Wspólnych w Gorzowie Wielkopolskim to w tym momencie jedyny w kraju punkt rozpatrywania wniosków pacjentów lub organów o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innego .Młody mężczyzna wnioskiem z lipca 2011 roku zwrócił się do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot poniesionych kosztów leczenia, w tym zabiegu operacyjnego .Wniosek o Refundację .. Refundacja "Swoboda Leczenia" .. Uwaga!Wniosek o zwrot kosztów może złożyć świadczeniobiorca lub jego przedstawiciel ustawowy.. Do wniosku załącz odpowiednie dokumenty .. Wniosek o zwrot kosztów może zostać złożony również w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.dokumenty, o których mowa w pkt 6.1-6.7 i 6.9, są sporządzone w języku obcym) 6.5.1 klucz dostępu do recepty lub pakietu recept:**** 7.. Krok 4.. *Wniosek o zwrot kosztów można złożyć w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Polski, a w przypadku:W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych należy złożyć do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC podanie o zwrot kosztów leczenia, zwane potocznie zgłoszeniem szkody..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt