Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Pobierz

zm.) w zakresie ustalania wysokości, przyznania i wypłacania stypendium socjalnegow ramach udzielania im stypendium socjalnego.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, (90-924), ul. Żeromskiego 116.. Zaświadczenia członków rodziny zawierające informacjeWniosek o Stypendium Szkolne - wzór wypełnienia Strona korzysta z plików cookie.. Link do dokumentu: Zobacz dokument: Stan na dzień: 2005-12-21 18:18:31 : Kategoria dokumentu: Stypendia: Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego: Liczba stron: 2 Tagi: jak obliczyć dochód do stypendium socjalnego wnioski o stypendium socjalne .do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego WZÓR ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. ),30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO LUB SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 CZĘŚĆ I.. Oświadczenie o wysokości dochodu.. nr 3 do Regulaminu): strona 1 i 2 - należy wydrukować, uzupełnić komputerowo lub pisemnie, czytelnie podpisać (format: docx, rozmiar: 17,54 KB) (dokument dostępny cyfrowo)Pamiętaj, że to tylko wzór; nie opisuje sytuacji twojej rodziny..

1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego doc. Zał.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, (90-924), ul. Żeromskiego 116.. W sprawie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości DOTYCZY NIE DOTYCZY Oświadczam, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby mi lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie.List motywacyjny o stypendium — wzór.. WAŻNE !. 9-F wzór wniosku do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia docx.Każdy student, w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest jednocześnie, między innymi, do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2020 nie przekroczył kwoty 528 zł przypadającej na członka rodziny.WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD 23.08.2021 r. W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Student jest ZOBOWIĄZANY do wypełnienia wniosku na swoim koncie w elektronicznym systemie dziekanatowym - zakładka STYPENDIA - dodaj wniosek o stypendium Rektora i uzupełnia adres korespondencyjny, nr konta bankowego oraz stosowne oświadczenia.dziekanat student WNIOSEK STUDENTA o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2016/2017 wydział, na którym student studiuje data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek ..

3 wniosek o przyznanie zapomogi doc. ... Zał.

Politechnika Łódzka przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni danych osobowych zawartych we wniosku o świadczenia pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronieIII: PROSZĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA W POSTACI wypełnia wnioskodawca Stypendium socjalnego zwiększenia stypendium socjalnego (zaznacz jedną z przesłanek umożliwiających otrzymanie zwiększenia stypendium socjalnego): wychowanek domu dziecka zamieszkiwanie w roku akademickim 2019/2020:WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 DOKUMENTY OBLIGATORYJNE dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalne 1.. Wzór.. Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium, brzmiało by więc tak: "Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium socjalnego, prośbę swą motywuję tym, iż w mojej rodzinie występuje: ciężka sytuacja finansowa: rodzina wielodzietna, niski dochód brutto na jedną .Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów.. Jestem studentem trzeciego roku .Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022 W roku akademickim 2021/2022 miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł.Wzór Potwierdzenia Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury z budżetu Ministra KiDN na 2018 r. nr EBOI 861/16, z dnia 10-09-2017 .Wniosek o stypendium socjalne WNIOSKI STYPENDIALNE SKŁADANE PRZEZ USOSWEB (socjalne, w zwiększonej wysokości, dla .Zał..

2 wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych doc. Zał.

z 2017 r., poz. 1466), d) obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalno ści podlegaj ącej- rozpatrzenia złożonego przez Pani/Pana wniosku o przyznanie stypendium socjalnego .. Swoją prośbę motywuję tym, że świadczenie pomoże mi w rozwoju zainteresowań naukowych, przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu badawczego do pracy licencjackiej.. DANE OSOBOWE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca) Nazwisko i imię (wypełnić drukowanymi literami) ↓ Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) ↓stypendium zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie oraz wyrażam zgodę na zmianę decyzji stypendialnej.. Informujemy, że: 1. na podstawie art. 23 ust.. Podstawą złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest udokumentowanie dochodów studenta/doktoranta za rok 2019 oraz wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny, w związku z tym do wniosku należy dołączyć następujące podstawowe dokumenty:1.. 2.Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wzór 1. do Załącznika nr 3. do Regulaminu pomocy materialnej .. .załącznik nr 3 do Z.1.2018.2019 wzór nr 2 Strona 3 z 4 *) niepotrzebne skreślić DODATKOWE INFORMACJE: 1.. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)wniosku o świadczenia pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j..

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii.

rozpatrzenie załączonego do podania wniosku o przyznanie zwiększenia z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS, .. (Wzór D,D1) - .. szt. 5. .. zakładce STUDENCI/WZORY DOKUMENTÓW.. 1 lit.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego .. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Dochód utracony /dotyczący osób, których sytuacja materialna ulegała drastycznemu pogorszeniu w bieżącym roku w stosunku do roku poprzedniego.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .przyznanie stypendium socjalnego (w tym .- strona archiwalna - Wzory wnioskow o przyznanie pomocy ze srodkow funduszu socjalnego obowiazujace od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Wówczas należy do wniosku dołączyć wypełnione oświadczenie -str. 4./Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2021 r.Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się w linku poniżejWzór dokumentu : Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt