Rozwiązanie umowy likwidacja stanowiska pracy świadectwo pracy

Pobierz

Aby to nastąpiło, pracodawca zobowiązany jest do wręczenia nam wymówienia lub do rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron.Wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska Po pierwsze, jeżeli dochodzi do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, pracodawca zobowiązany jest podać przyczynę jej rozwiązania.. Mam prośbę o podpowiedź: czy w świadectwie pracy możemy wpisać: "rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia art. 32 .Oznacza to, że podaje się jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 kp, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje się stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie.. Przepisy zawarte w wyżej wymienionej ustawie mają zastosowanie nie tylko w przypadku zwolnień grupowych, ale także w przypadku zwolnień indywidualnych.Pytanie: Jaka treść powinna znaleźć się w świadectwie pracy w pkt 3 a) dotyczącym trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę z tytułu likwidacji stanowiska pracy?. Przeczytaj także: Nagana a świadectwo pracyŚwiadectwo pracy w pkt 3 powinno zawierać sformułowanie: "rozwiązanie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących prac.Zgodnie z art. 30 § 4 k.p. pracodawca obowiązany jest wskazać w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy, np. likwidacja stosunku pracy.W pkt 4 świadectwa pracy pracodawca powinien wskazać tryb i podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy..

Takie rozwiązanie ma swoje zalety.

Ważne jest jednak, aby zatrudniał on 20 i więcej pracowników, w innym razie art. 10 ustawy nie znajdzie zastosowania.likwidacja stanowiska pracy, zmniejszanie stanu zatrudnienia.. 1 pkt.. W razie ewentualnego sporu sądowego, Sąd Pracy nie będzie mógł badać, czy w danych okolicznościach decyzja pracodawcy o tym, żeby likwidować stanowisko pracy była uzasadniona.Dlatego istnienie stanowiska pracy w dniu wypowiedzenia umowy o pracę nie jest równoznaczne z brakiem rzeczywistej przyczyny, o ile w okresie wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym czasie stanowisko to zostaje faktycznie zlikwidowane w związku z tymi zmianami" (wyrok SN z dnia 13 października 1999 r., sygn..

W świadectwie pracy umieszcza się informację o trybie rozwiązania umowy o pracę.

Przez likwidację stanowiska pracy należy rozumieć likwidację w aspekcie stanowiska wyposażonego w określone kompetencje i obowiązki służbowe.. Iwona Jaroszewska-Ignatowska.. Sama likwidacja może mieć bowiem również charakter pozorny i jako taka będzie oznacza złamanie przez pracodawcę przepisów prawa pracy.. z 2003 r. nr 90, poz. 844, ze zm.).W przypadku rozwiązania umowy w ramach zwolnienia indywidualnego z powodu likwidacji stanowiska w pkt 3 świadectwa pracy należy wpisać: rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem, art. 30 § 1 pkt 2 k.p. w zw. z art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.Świadectwo pracy w pkt 3 powinno zawierać sformułowanie: "rozwiązanie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy na podstawie ustawy z 13 marca.Świadectwo pracy a zajmowane stanowiska.Podstawa prawna w świadectwie pracy przy likwidacji pracodawcy..

Likwidujemy małą firmę i daliśmy wypowiedzenia pracownikom z uzasadnieniem zwolnienia: likwidacja pracodawcy art. 41' kp.

Do tego jeszcze likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę może powodować konieczność wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej, aż do trzykrotności jego wynagrodzenia (pisaliśmy więcej tutaj: kiedy pracownikowi należy się odprawa).. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.. Może się też okazać, że likwidacja stanowiska pracy nie będzie przyczyną wypowiedzenia .Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę nie jest sprawą prostą.. Jeśli zastosowano jednostronne skrócenie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, to w świadectwie pracy należy umieścić taką informację (w pkt.. Sama likwidacja nie może być pozorna, tzn. pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, umowa o pracę rozwiązała się, ale na to samo stanowisko pracodawca zatrudnił kolejną osobę.. zm.)"Świadectwo pracy to bardzo ważny dla pracownika dokument wydawany przez pracodawcę po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.. 5) oraz konkretnie określić ten okres.Termin do wniesienia odwołania do sądu od rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy podlega przywróceniu, gdy pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dowiedział się, że w rzeczywistości nie doszło do likwidacji jego stanowiska pracy, a na jego miejsce została .To nie jest prosta sprawa..

Powinna być ona rzeczywista, konkretna i uzasadniona, nie może być "nazbyt ogólnikowa".Skrócony okres wypowiedzenia a świadectwo pracy.

z 1996 r. nr 60, poz .Moim zdaniem powinno być napisane na świadectwie: "rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę Art. 30 par.. akt I PKN 290/99 .Pracodawca, który wypowiedział umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (np. likwidacji stanowiska pracy, niekorzystna sytuacja finansowa pracodawcy) będzie zobowiązany do wypłaty odprawy.. 1 (zwolnienia indywidualne) ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.. Taki dokument powinien być przedłożony najpóźniej w dniu wręczenia wypowiedzenia.. Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników może nastąpić zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, lub zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja stanowiska) - art. 30 § 1 pkt 2 kp w związku z art. 10 ust.. W konsekwencji będzie mogła oznaczać przywrócenie pracownika do pracy .Likwidacja stanowiska pracy wypowiedzenie Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi pisemny dokument, w którym będą podane przyczyny wypowiedzenia, w tym właśnie likwidacja stanowiska pracy.. Dokument aktualny.. Likwidacja etatu a odprawaOświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy Oświadczenie umowy o pracę powinno wskazywać na przyczynę generalną wskazującą na powód zmuszający pracodawcę do likwidacji stanowiska pracy.W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych.. Sprawdź, czy w świadectwie pracy pracownika zwalnianego w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych zamieszcza się dodatkowe informacje dotyczące przyczyny rozwiązania umowy o pracę, w tym informację o wypłaconej odprawie.Uzasadnienie zwolnienia likwidacją stanowiska pracy jest jak najbardziej możliwe.. 2 k.p. z powodu likwidacji stanowiska pracy w związku z ustawą z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.nr 90, poz. 844 z późn.. Kwestie związane ze świadectwem pracy uregulowane są przede wszystkim w Kodeksie pracy oraz Rozporządzeniu Ministra .Sam fakt ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt