Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych

Pobierz

pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny.Dodatek specjalny wypłacany jest z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań.. Prawo do dodatku powstaje z początkiem stycznia 2008 r., a ustaje z końcem marca 2008 r. W następnym kwartale pracownik je uzyska, jeżeli dodatek zostanie mu przyznany z początkiem kwietnia tego roku.. Czy zatrudnionej w szkole księgowej może zostać .Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków w kwocie od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego, podając jako podstawę prawną § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. oraz art. 36 ust.. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że zgodnie z art. 36 ust.. 9 kwietnia 2014 r. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznych.Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.. Dariusz Dwojewski.. 4 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu pracy i nie przewiduje dodatków ani 50 proc., ani 100 proc. za godziny nadliczbowe..

Czy ten dodatek w całości zostaje przekazany na rzecz komornika?

Dodatek ten nie jest jednak obowiązkowy.Reasumując, w odniesieniu do pracowników samorządowych zatrudnionych w ramach umowy o pracę, żaden przepis nie określa górnej granicy tego dodatku na poziomie 40%.. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust.. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie .dodatek specjalny mógł być przyznany na czas określony a w indywidualnych przypadkach na czas nieokreślony.. Natomiast po umieszczeniu stosownych zapisów, maksymalna wysokość dodatku może przekraczać 40%, jeżeli takie będą postanowienia regulaminu (np. do 60%).Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych Barbara Surdykowska Monitor Prawa Pracy | 10/2019Zgodnie z przywołanymi przepisami, dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.Zgodnie z art. 36 ust..

Nr 73, poz.430Pracownik otrzymuje dodatek specjalny co kwartał.

Nie jest on zarezerwowany wyłącznie do wskazanych bezpośrednio w ustawie wójtów, prezydentów miast, starostów czy.Odpowiedź: Jednostka samorządowa zatrudniająca mniej niż 20 pracowników jest zobowiązana do wypłaty odprawy emerytalnej pracownikom odchodzącym na emeryturę.. Obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. ustawa o pracownikach samorządowych wskazuje, że ten ostatni przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa.- W przepisach poprzedniej ustawy był to dodatek specjalny, którego wysokość była określona do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego, i był on przyznawany np. na czas działania określonego zespołu - wyjaśnia prof. Bogumił Szmulik, ekspert ds. administracji publicznej.Każdy pracownik samorządowy za dodatkową pracę może otrzymać dodatek specjalny.. z dnia 29 kwietnia 2008r.. 42 ust.. Ma on zwykle charakter świadczenia okresowego, bo przysługuje przez okres zwiększonych obowiązków służbowych.. Kiedy powstaje prawo do tego dodatku?. Na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. został mu przyznany dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego.. sam.,Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,Dz.U.2019.0.1282 t.j.Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole..

I tak, z każdym następnym kwartałem.Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust.

Liczba zatrudnionych pracowników nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu uprawnień do odprawy emerytalnej.Dodatek specjalny jest świadczeniem pieniężnym, które pracownik samorządowy może otrzymywać wówczas, gdy okresowo zostanie zwiększony zakres jego zadań lub gdy wykonuje dodatkowe, szczególne zadania.. Czy zapis o dodatku specjalnym może znaleźć się w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole?. W powołanym przepisie mowa zatem o dodatku specjalnym w liczbie pojedynczej.Pytanie: Czy dodatek specjalny, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przysługuje zatrudnionym w szkole pracownikom niebędącym nauczycielami?. Dopóki granica ta nie zostanie wyznaczona w regulaminie wynagradzania jednostki, dodatki specjalne nie powinny być w ogóle wypłacane..

W kwietniu dostał dodatek specjalny w kwocie 440 zł (brutto) z tytułu zwiększenia obowiązków.

Dodatek wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.Dodatek specjalny został wprowadzony dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach samorządowych poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U.. Zasady jego przyznawania oraz wysokość powinien określać regulamin wynagradzania obowiązujący w jednostce.Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych pensja wójta, burmistrza, prezydenta miasta składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę, dodatku funkcyjnego i dodatku.Art.. Pytanie: Czy dodatek specjalny, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przysługuje zatrudnionym w szkole pracownikom niebędącym nauczycielami?Pytanie: Pracownik szkoły ma zajęcie komornicze niealimentacyjne.. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych brak jest jakichkolwiek regulacji na temat okresu, na jaki może zostać przyznany dodatek specjalny.Rada gminy w drodze uchwały przyznała wójtowi dodatek specjalny na podstawie dwóch przepisów u.p.s.. 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s., pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt