Umowa lojalnościowa a zwrot kosztów za szkolenia

Pobierz

Moją wątpliwość budzi kwota 20 tysięcy euro i dodatkowo w umowie jest punkt mówiący o zapłacie kosztów .I wg mnie zwracasz koszt szkolenia, wtedy kiedy w trakcie trwania umowy zechcesz się zwolnić lub pracodawca zwolni cię z twojej winy.. W przedmiotowej sprawie powód pracodawca wnosił o zasądzenie kwoty 77.208,36 zł tytułem zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pozwanego pracownika.. Chciałabym tę osobę wysłać na szkolenie, za które zapłacę, a następnie chciałabym potrącać z wynagrodzenia tej osoby 1/12 ceny szkolenia.. Dla wzajemnej korzyści i transparentności tranzakcji powinna być sporządzona umowa, w której będą zawarte wszystkie zawiłości.. 4 niniejszej Umowy, jeśli w trakcie Szkolenia lub w okresie 2 lat od jego zakończenia: (.). )"W przypadku skierowania pracownika na szkolenie, pracodawca może zawrzeć z nim umowę definiującą ich wzajemne prawa i obowiązki - może między innymi zastrzec na swoją rzecz obowiązek zwrotu kosztów szkolenia, jeśli w terminie do 3 lat od ukończenia szkolenia pracownik rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem albo gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę z pracownikiem z jego winy.Umowa nie zawiera sama w sobie zakazu wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika, ale oznacza, że w razie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika (poza sytuacją, gdy wypowiedzenie następuje z powodu mobbingu) albo w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika - pracownik będzie musiał zwrócić pracodawcy koszty poniesionych przez niego szkoleń w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia .Rozwiązanie umowy o pracę z osobą związaną umową szkoleniową na jej prośbę nie oznacza, że będzie ona zobowiązana do zwrotu nakładów na jej kształcenie..

30 sierpnia wygasa moja umowa o pracę.

W związku z tym w sytuacji, gdy obowiązek ten w umowie został określony na 2 lata, a pracownik przepracowałby rok po odbyciu szkolenia i zwolnił się za wypowiedzeniem, zobowiązanie do zwrotu obejmie jedynie połowę .Zwrot kosztów szkolenia.. Jeżeli w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, Pracodawca rozwiąże z Pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem, Pracownik zwraca 25% kosztu szkolenia albo Pracownik zwróci Pracodawcy koszty szkolenia o których mowa w par.. Źródło: Serwis , "Umowa lojalnościowa a zwrot kosztów za szkolenia", 26.07.2010 r.Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do (proporcjonalnego) zwrotu kosztów za szkolenie (oraz wszelkie wydatki np. podróż służbowa) poniesione przez Pracodawcę w przypadku rozwiązania .Zwrot kosztów szkolenia.. Przedsiębiorstwo, ponosząc poważne koszty dokształcenia pracownika, musi zabezpieczyć się na wypadek, gdyby ten - wyposażony na koszt zakładu w nowe umiejętności - poszukał sobie nowego pracodawcy.Zatem w sytuacji, gdy lojalka została zawarta na 2 lata, a pracownik przepracował rok i zwolnił się za wypowiedzeniem, obowiązek zwrotu obejmie jedynie połowę kosztów szkolenia.. Ewentualne postanowienia umowne mniej korzystne dla pracownika niż zapisy Rozporządzenia, jako sprzeczne z prawem, nie wywołują dla pracownika skutków .Umowa lojalnościowa o zwrot kosztów szkolenia..

Jak powinna wyglądać umowa lojalnościowa pomiędzy nami regulująca koszty szkolenia?

szkolenie oraz paragraf z adnotacją, że jeśli pracownik zwolni się przed upływem 18 miesięcy po zakończeniu szkolenia obowiązany jest do zwrotu kosztów za .Część firm wymaga podpisu lojalki, gdy wysyła pracowników na drogie i długoterminowe szkolenia i kursy.. Witam, W grudniu zostałem skierowany na szkolenie, odbyło się 3-4 grudnia.. Generalnie umowa lojalnościowa nie jest tym samym co umowa szkoleniowa, ale w Pana firmie może jest to jednoznaczne.Gdyby pracodawca organizując szkolenia, skorzystał z dofinansowania, np. ze środków EFS, kwotę do zwrotu obciążającą pracownika powinno się obliczać, uwzględniając koszty poniesione .Z pewną młodą osobą zawarłam umowę-zlecenie.. Witam,odbyłem szkolenie za zgodą pracodawcy przez wybraną przez mnie jednostkę, oczywiście warunkiem było podpisanie tzw lojalki.Koszty szkolenie wyniosły mnie odpowiednie 400 zł szkolenie, 350 zł badania.Za badanie zostało mi zwrócone 350 zł praktycznie od razu.Natomiast 400 zł zostało mi wliczone .Jeżeli szef zobowiązał się do pokrycia kosztów szkolenia to powiniej je sfinansować..

Czy mogłaby to być na przykład pożyczka?Umowa lojalnościowa opiewa na 6000 zł.

- Niezależnie o tego, czy zapis o zwrocie kosztów szkolenia znajdzie się w umowie, w sytuacji ciężkiego naruszenia obowiązków, pracownik musi zwrócić pieniądze.. To, że umowa jest zawarta na czas określony i wygasa nie jest tożsame z w/w czynnikami (nie ma zapisu, że jeśli nie podpiszesz kolejnej umowy, to masz zwracać koszty).Pracownik zobowiązany jest do zwrotu pełnych kosztów kursu opłaconego przez Spółkę, czyli 3500 zł.. W ostatni dzień szkolenia, tj w połowie lutego dostałam wypowiedzenie, na którym nie ma powodu zwolnienia i informacje od Pań z dzislu kadr, że nie zdałam egzaminów, więc kończymy współpracę i mam zwrócić 6000zł za szkolenie.Umowy lojalnościowej nie dostałem przed rozpoczęciem szkolenia, lecz dopiero dzisiaj, czyli jeszcze w trakcie trwania szkolenia..

Mam umowę na czas nieokreślony, a umowa lojalnościowa jest przewidziana na okres dwóch lat.

Została podpisana z pracownikiem umowa, w której umieszczono paragraf mówiący o tym, iż pracodawca kieruje pracownika na ww.. Warunki organizacji szkolenia - ważne dla obowiązku zwrotu kosztówPracodawcy i pracownicy po zawarciu umowy lojalnościowej często stają przed problemem właściwego rozliczenia zwrotu kosztów szkolenia, a aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy nie są na tyle jasne, aby im to ułatwić.. Zwrot kosztów szkolenia według kodeksu pracyTemat: Umowa lojalnościowa- zwrot kosztów szkolenia Z treści art. 103(5) k.p. należy wnosić, że ewentualne roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające z umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nie mogą wykraczać poza roszczenie o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu świadczeń dodatkowych, o których mowa w art. 1033, w sytuacjach enumeratywnie wyliczonych w art. 103(5) pkt 1-4Konkludując, nie ma Pan obowiązku zwrotu kosztów szkolenia i studiów, mimo nieprzepracowania wynikającego z umów lojalnościowych okresu 3 lat, gdyż do rozwiązania stosunku pracy nie dojdzie z powodów wskazanych w rozporządzeniu, ale z powodu niezależnego od Pana upływy terminu umowy o pracę.PYTANIE: Pytanie o umowę lojalnościową z pracownikiem i zwrot kosztów szkolenia W związku z dużą rotacją pracowników w naszej firmie (kierowców) oraz z dużym nakładem pracy wkładanym w każde szkolenie nowo przychodzącego kierowcy zastanawiamy się nad wprowadzeniem obowiązku zwrotu firmie pieniędzy wyłożonych na szkolenie gdyby kierowca nagle odszedł z pracy.W związku z tym w sytuacji, gdy obowiązek ten w umowie został określony na 2 lata, a pracownik przepracowałby rok po odbyciu szkolenia i zwolnił się za wypowiedzeniem, zobowiązanie do zwrotu.Dodatkowo Spółka zawarła umowy lojalnościowe z pracownikami (uczestnikami w/w szkoleń), gdzie w przypadku niedotrzymania przez pracowników warunków określonych w umowie zostaje on obciążony kosztami szkolenia w kwocie brutto tj. zawierającej podatek VAT.Roszczenie pracodawcy wobec pracownika z tytułu ewentualnego zwrotu kosztów szkoleniowych lub zwrotu kosztów z tytułu ponoszonych przez pracodawcę świadczeń dodatkowych, zgodnie z art. 291 .Wysokość roszczenia pracodawcy o zwrot kosztów poniesionych na szkolenia: Obowiązek zwrotu pracodawcy kosztów szkolenia jest w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt