Czy stanowisko pracy można zmienić aneksem

Pobierz

2015-10-01 20:28 Grzegorz Faluszczak GFX-Consulting Nie można przedłużuć umowę aneksem, ale zmianę warunków jak najbardziej.. Jeżeli w zakresie obowiązków pracownika ma nastąpić istotna zmiana, wiążąca się np. ze zmianą zakresu odpowiedzialności, to wówczas konieczne jest wręczenie wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcie pisemnego porozumienia z pracownikiem, w którym wyraża on zgodę na dokonanie zmiany.W związku z tym, że miejsce wykonywania pracy jest istotnym elementem umowy, którą zawierają pracownik i pracodawca, każda stała zmiana lokalizacji świadczenia pracy przez pracownika wymaga jego zgody.. Oczywiście zawsze możemy wypowiedzieć konkretną umowę zlecenia i podpisać nową w zupełnie innym kształcie.. [ porady z tej kategorii] ODPOWIEDZ.. W tym przypadku powinien zaproponować pracownikowi na piśmie nowe warunki zatrudnienia.Pracodawca nie zawsze musi stosować wypowiedzenie warunków pracy, aby przesunąć na inne stanowisko osobę, która nie chce podpisać w tej sprawie porozumienia.Każda ze stron stosunku pracy może wystąpić z propozycją modyfikacji warunków pracy lub płacy.. Należą do nich m.in. wysokość wynagrodzenia, długość wymiaru pracy, zmiana stanowiska pracy, rodzaj umowy, czas trwania umowy.Pracodawca może zmienić pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i/lub płacy w drodze porozumienia zmieniającego..

Czy podwyżkę pensji można wprowadzić aneksem do umowy o pracę?

Zmiana umowy o pracę - aneks do umowy o pracęCzy każde, nawet drobne zmiany, nie mające wpływu na warunki pracy, również należy aneksować?. Można też, za porozumieniem stron (aneksem), zmienić rodzaj umowy, czyli z umowy na czas nieokreślony na czas określony.. Wręczenie pracownikowi porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego jest konieczne .Zwiększanie pracownikom zakresu obowiązków a zmiana umowy o pracę.. UDZIELONE ODPOWIEDZI.. Jeżeli jednak jest to przyczyna niedotycząca pracownika (np. reorganizacja), należy zastanowić się, czy pracownikowi, którego umowa o pracę została rozwiązana w związku z odmową przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków, należy się odprawa (z ustawy z dnia 13 marca .Czego nie można zmienić za pomocą aneksu do umowy.. Można też za porozumieniem stron (aneksem) zmienić rodzaj umowy, czyli z umowy na czas nieokreślony na czas określony.. Jeśli w umowie wynagrodzenie jest określone kwotowo jako płaca minimalna i zmienia się minimalne wynagrodzenie, to pracownik powinien otrzymać aneks do umowy, który będzie informować o zmianie tej płacy.Jak zostało już wspomniane, aneksem można zmieniać praktycznie wszystkie warunki zawartej umowy o pracę.. Przydatność porady: 100 na 100, liczba opinii: 1..

Można zmienić wymiar czasu pracy lub stanowisko.

Aneks do umowy o pracę - podstawowe informacje.. Jeśli w umowie wynagrodzenie jest określone kwotowo jako płaca minimalna i zmienia się minimalne wynagrodzenie, to pracownik powinien otrzymać aneks do umowy, który będzie informować o zmianie tej płacy.Co można zmienić aneksem?. I PKN 62/96 nie każde zachowanie pracodawcy, zmierzające do zmiany warunków zatrudnienia jest uznawane za porozumienie.. Warto jednak pamiętać, że nie każda zmiana pociąga za sobą konieczność ingerencji w treść umowy o pracę.. Pracodawca może podpisać z pracownikiem aneks do umowy, w którym wskazane zostanie nowe miejsce zatrudnienia lub wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy .Aneks musi być przygotowany w tej samej formie co umowa.. Aneksem można zmienić umowę o pracę w każdym czasie, a więc również w trakcie urlopu lub zwolnienia lekarskiego pracownika lub innej jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, i każdemu pracownikowi, nawet szczególnie chronionemu np. w wieku przedemerytalnym lub kobietom w ciąży.Można zmienić wymiar czasu pracy lub stanowisko.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp..

Jak poprawnie zmienić pracownikowi warunki zatrudnienia?

Ostatecznie wymiar czasu pracy pracownika u danego pracodawcy jest w obu przypadkach taki sam, wobec tego - co do zasady - pracownikowi przysługuje .. .Odpowiedź: Zmiana samej nazwy stanowiska pracy co zasady nie kwalifikuje się jako istotna zmiana warunków zatrudnienia wynikających z umowy o pracę i w związku z tym zasadniczo nie wymaga zachowania trybu wypowiedzenia zmieniającego.Jeśli strony stosunku pracy nie traktują takiej zmiany jako elementu podmiotowo istotnego, wówczas pracodawca może jej dokonać jednostronnie, bez .zmiana stanowiska pracy - napisał w Różne tematy: Czy aneksem do umowy moge zmienic stanowisko pracownika i jego wynagrodzenie (niestety obniżenie)?Ile dni przed planowaną zmianą musze go powiadomić?zmiana umowy - napisał w Różne tematy: Mam podpisaną umowę na czas określony, do końca 2010r.. Tematy: umowa o pracę na czas określony, aneks do umowy o prac ę .Podobne stanowisko zajął Sad Najwyższy w wyroku z dnia 14 października 2004 r., I PK 663/03, zgodnie z którym w razie polecenia dotyczącego wykonywania czynności wynikających z rodzaju pracy określonego w umowie o pracę pracodawca nie musi dokonywać wypowiedzenia warunków pracy i nie ma obowiązku stosować art. 42 § 4k.p.Aneks zmieniający do umowy o pracę to najszybszy i najbardziej powszechnie stosowany sposób aktualizacji umowy w przypadku, w którym doszło do zmiany warunków lub płacy u zatrudnionej osoby..

Przy pomocy aneksu zmienić możemy kilka ustalanych wcześniej warunków.

Można też, za porozumieniem stron (aneksem), zmienić rodzaj umowy, czyli z umowy na czas nieokreślony na czas określony.. Propozycja ta powinna nastąpić na piśmie z określeniem, jak długo oferta jest aktualna.Czy można zmienić aneksem stanowisko pracy w umowie o pracę na czas określony?. Można też, za porozumieniem stron (aneksem), zmienić rodzaj umowy, czyli z umowy na czas nieokreślony na czas określony.Można zmienić wymiar czasu pracy lub stanowisko.. Do porozumienia może dojść w trakcie trwania stosunku pracy, może ono zostać zawarte właściwie w każdym czasie.. Modyfikacje w takim wypadku mogą dotyczyć: wynagrodzenia (w tym miejscu warto przypomnieć, iż nie może być ono niższe niż wynagrodzenie minimalne określone w odrębnych przepisach),W sytuacji, gdy obie strony stosunku pracy zgodzą się co do zmiany stanowiska pracy z pracownika administracyjnego na pracownika ds. personalnych, mogą zawrzeć porozumienie zmieniające.. Czy pracodawca może bez mojej zgody zmienić moje stanowisko pracy na .. Takie świadczenia można dostać .W związku z powyższym, co do zasady bez znaczenia jest, czy pracownik pracuje u danego pracodawcy na jednym stanowisku na pełen etat, czy też na dwóch stanowiskach, na każdym na pół etatu.. Dodam że to drugie stanowisko nie jest zgodne z moimi kwalifikacjami.Andrzej W umowie o pracę mam określone stanowisko pracy jako pracownik produkcyjny.. Jeżeli pracownik nie chce zawrzeć porozumienia stron, pracodawca może zastosować wypowiedzenie zmieniające.. Pytanie jest tylko czy na podstawie porozumienia czy tez wypowiedzenia zmienaiającego?Najlepiej oczywiście, aby aneks do umowy o pracę miał formę pisemną, jak stwierdził bowiem Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 17 stycznia 1997 roku sygn.. Jeśli w umowie wynagrodzenie jest określone kwotowo jako płaca minimalna i zmienia się minimalne wynagrodzenie, to pracownik powinien otrzymać aneks do umowy .W pytaniu nie zaznaczono, jaka jest przyczyna przeniesienia pracownika na niższe stanowisko.. Porozumienie zmieniające jest dwustronną czynnością prawną, które obejmuje zgodne oświadczenia woli pracownika i pracodawcy.Czy można zmienić aneksem stanowisko pracy w umowie o pracę na czas określony?. Warto jednak pamiętać, że umowa zlecenie nie jest umową i pracę dlatego nie stosuje się tutaj przywileju okresu wypowiedzenia czy minimalnej pensji.• zmiana umowy o pracę (np. terminu rozpoczęcia pracy lub miejsca wykonywania pracy).. Oceń pytanie 0 1.. Aneks do umowy o pracę nie może zawierać zapisów wprowadzających zmiany niezgodne z kodeksem pracy (np: brak dodatku za nadgodziny, skrócenie okresu wypowiedzenia, mniejszy wymiar urlopu).. Wszystkie ustalenia między pracownikiem a pracodawcą dotyczące stosunku pracy, powinny być uregulowane w umowie o pracę.Można zmienić wymiar czasu pracy lub stanowisko.. Jest to najwygodniejsza i najprostsza forma dokonania zmian, gdyż taki aneks do umowy można zawrzeć w każdym czasie, a przewidziane w nim zmiany dotyczące umowy podstawowej mogą mieć także zakres czasowy.Za pomocą aneksu można zmienić wysokość wynagrodzenia, ale nie może być ono niższe od wynagrodzenia zagwarantowanego przez przepisy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt