Zgoda na wyjście dziecka do kina

Pobierz

.w dniu .o godz. .. A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki ……………………………………….. miejscowość, datapodpis rodzica.. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ….. do Kina 3D "HELIOS" oraz restauracji McDonald's w Kielcach w dniu ….. w godzinach 9 00 - 18 00 .Zgoda rodziców (opiekunów) na wyjazd dziecka A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki/syna ….. na wycieczkę do KINA w Poznaniu dn. 13.02.2013r.. Przekonują, że w ten sposób nie mają wpływu na to, w jakich aktywnościach poza szkołą bierze .Wyrażam zgodę na wyjście mojego dziecka .. na .. w ., które odbędą się dnia .. * właściwe podkreślić.. Nazwisko i imię ucznia Podpis rodzicaOświadczam, że wyrażam zgodę na wyjście mojego dziecka: ………………………………………………………………………….…………… (imię i nazwisko) w przypadku imprez zorganizowanych np. mecze, szkolne wyjścia do kina, teatru, filharmonii, opery, treningi, zawody, kurs prawa jazdy, korepetycje itp. i wracało do Internatu po godzinie 20.00 (najpóźniej do godz. 21.30).Wyrażam zgode na wyjazd mojego syna (imie) na wyjście do kina w dniu (data) na film (nazwa) Podpis1.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas wyjazdu do kina.. ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ.. (koszt 20 zł - płatne wcześniej w MGOK) B. Dane osobowe uczestnika wycieczki A. kontaktowy do rodzica lub opiekunaZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki (imię i nazwisko) ………………………………………………………….ucznia klasy ……..

PESEL dziecka:……………………………………ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ.

zgody Okres obowiązywania zgodywycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.. Podczas samych zajęć dzieci będą pozostawały pod pieczą nauczycieli oddelegowanych do opieki nad nimi.Wyrażam zgodę na wyjście mojej córki/syna do kina, teatru, muzeum, na wycieczkę zawodową lub turystyczną jednodniową organizowaną w ramach realizacji programu dydaktyczno -wychowawczego w roku szkolnym …………………………….. Klasa………….. (imię i nazwisko dziecka)Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjście mojego dziecka: …………………………………………………………… ………………………………… w przypadku imprez zorganizowanych np. mecze, szkolne wyjścia do kina, teatru, filharmonii, treningi, zawody, kurs prawa jazdy, korepetycje, zajęcia indywidualne na Orliku i sali gimnastycznej itp. i powrót do bursy po godzinie 20.00 (najpóźniej jednak do godz. 21.30).ZGODA NA SAMODZIELNE WYJŚCIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ My, niżej podpisani Rodzice (opiekunowie prawni) wyrażamy zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej.. B. Jednocześnie informuję, że syn / córka:zgoda na wyjście do kina - Oratorium Świętokrzyskie ZGODA NA WYJŚCIE DO KINA Wyrażam zgodę, aby moje dziecko.. (imię i nazwisko) udało się na wycieczkę do kina Moskwa na bajkę "Największy z cudów", organizowaną przez Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko w sobotę 22 marca 2014 roku.Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wyjście/ wyjazd* mojego dziecka ..

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce.

Wyrażamzgodę,!aby!moje!dziecko!(imię!i!nazwisko)!. A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ……………………………………….. na wycieczkę organizowaną przez Gminne Centrum Kultury w Białej do Opola do kina w dniu 13 lutego 2017 o godz. 9.00. udałosięnawycieczkędokina Moskwa!nabajkę"Największyz!cudów",organizowanąZGODA Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ……………………………………………………… do kina w Środzie Śląskiej w dniu 7.7. î ì5 r. Wyjazd z Miękini spod budynku SOK o godzinie 9., powrót około godziny 13.00.. Dane ucznia Imię (imiona) i nazwisko ucznia: Klasa: II.. Zbiórka przed .o godzinie .. .Obowiązki dyrektora w tym zakresie przede wszystkim będą polegały na właściwej organizacji wyjścia uczniów do kina, czyli oddelegowania właściwej grupy nauczycieli sprawujących opiekę.. Ja niżej podpisany /-ana wyrażam zgodę na opuszczenie budynku przez moją córkę/mojego syna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt