Wniosek o stypendium szkolne za wyniki w nauce wzór

Pobierz

3 i ust.. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoja opinią dyrektorowi szkoły.. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły.. Jestem studentem trzeciego roku .Stypendiów za wysokie wyniki w nauce jako komórkę o charakterze opiniotwórczo - doradczym.. Dodatkowe informacje.. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną.. Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczniowi / uczennicy kl. Szkoły Podstawowej.. / imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, imię ojca / / dokładny adres zamieszkania / 1.Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne; .. Wniosek o Stypendium Szkolne - wzór wypełnienia.. Do zadań Szkolnej Komisji ds. poz. 1943 z późn.. Swoją prośbę motywuję tym, że świadczenie pomoże mi w rozwoju zainteresowań naukowych, przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu badawczego do pracy licencjackiej.. Wzór wniosku: WNIOSEK1 Załącznik nr 1 / imię i nazwisko wychowawcy / / imię i nazwisko ucznia, klasa / WNIOSEK o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce w I okresie / II okresie* roku szkolnego..

... stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen.

Stypendium przyznawane jest uczniom z klas: Ill - IV/4 ; V-Vl/6 2.. Komisja stypendialna przekazuje wniosek o przyznanie stypendium wraz ze swoją opinią .Wzór wniosku o Stypendium za wyniki w nauce Utworzono dnia 28.01.2019, 21:27 Regulamin Przyznawania Stypendium za wyniki w nauce oraz Nagród Rzeczowych Burmistrza MalborkaStypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki z zastrzeżeniem ust.. zm.) pomoc materialna przysługuje:Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 1 do 15 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 10, w godz. od 7:30 do 15:30.Przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce.. 9Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.. ustawy stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j..

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi stypendium naukowego w roku akademickim 2018/2019.

Czy znaczy to że każdy złożony wniosek o stypendium musi być rozpatrzony pozytywnie, jeśli uczeń uzyska ustaloną przez radę pedagogiczną średnią .Mikołaja Kopernika w Zabrzu w dniu 01.09., wniosek o stypendium motywacyjne składa wychowawca klasy komisji stypendialnej do dnia 05.09.. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.Strona 1 z 4 WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 17 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. Stypendium za wyniki w nauce i osiqgniecia muzyczne przyznawane jest uczniowi, który osiqga wysokie wyniki w nauce i jest laureatem konkursów teoretycznych lub wykonawczych.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa rodzic do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) Dyrektorowi szkoły w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie /Załącznik do uchwały Nr 2/2013 Rady Rodziców z dnia 26.06.2013 roku/ wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia:do "Regulaminu przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe" z dnia 12 lutego 2019 r. Wniosek o przyznawanie stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe Wnioskodawca: 1.Formy stypendium szkolnego..

Stypendium przyznaje się w formie pomocy pieniężnej udzielonej jednorazowo na zakończenie roku szkolnego.

Alicja Stawowczyk Główny księgowy jednostki budżetowej.. Wniosek (wzór w załączniku nr 1) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.. Strona korzysta z plików cookie.. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze 9.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2021 r.Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się w linku poniżejList motywacyjny o stypendium — wzór.. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. Stypendiów za wysokie wyniki w nauce należy: a) przyjmowanie wniosków od wychowawców lub rodziców o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce; b) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym;Na podstawie art. 90g ust.10 ww..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt