Czy można zmienić stanowisko pracy kobiecie w ciąży

Pobierz

Pracodawca nie może zatrudnić pracownicy w ciąży do pracy w porze nocnej, godzinach nadliczbowych czy w systemie przerywanego czasu pracy.. Jeżeli pracodawca zwolni kobietę w ciąży, nie mając do tego prawa, tj. naruszy wyżej wskazane przepisy, to takiej pracownicy przysługuje prawo do żądania odszkodowania lub przywrócenia do pracy na zasadach ogólnych, tj. przepisów Kodeksu pracy wskazujących uprawnienia w razie bezprawnego .Jeśli pracodawca nie dysponuje odpowiednim dla stanu kobiety (ciąży) stanowiskiem powinien wypowiedzieć umowę i zwolnić pracownicę od świadczenia pracy.. Kodeks pracy wprowadził niezbędne zmiany, dzięki którym pracownice w ciąży mogą liczyć na ochronę zapewnianą przez przepisy prawa pracy.Czas pracy pracującej w ciąży nie może przekraczać 8 godzin.. Równocześnie za okres równy okresowi wypowiedzenia powinien zapłacić wynagrodzenie.Choć przepisy zmieniły się już kilka lat temu, praca kobiety w ciąży przy monitorze nadal budzi wiele wątpliwości.. W takiej sytuacji pracownica musi przedłożyć pracodawcy orzeczenie lekarskie, które wydawane jest w formie zaświadczenia.. Upadłość lub likwidacja zakładu pracyW sytuacjach wyjątkowych, podyktowanych np. stanem zdrowia kobiety w ciąży, może zostać orzeczone przeciwwskazanie do wykonywania przez nią dotychczasowej pracy.. Musi być on zmniejszony do tego wymiaru, nawet jeśli kobieta pracowała, np. 12 godzin dziennie co dwa dni, a ciężarna nie ponosi z tego tytułu żadnych ujemnych skutków finansowych.3..

Inne tylko do pracownic w ciąży.

Teoretycznie kobiecie w ciąży nie można zmieniać warunków pracy, ale od tej zasady istnieją dwa wyjątki - gdy pracownica wyrazi zgodę na zmianę treści umowy o pracę i gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi dokonać zmian organizacji pracy w firmie.Jeśli chodzi o czas pracy kobiet w ciąży, to nie może on przekraczać 8 godzin na dobę bez względu na dotychczasowe warunki pracy.. Są to ściśle określone prawa ciężarnej w pracy, do których należą: zwiększona ochrona stosunku pracy;Kobiety w ciąży są w sposób szczególny chronione przez Kodeks pracy.. W przypadku kobiet w ciąży, przebywających na urlopie wychowawczy regulacje prawne nie tylko ograniczają możliwość wypowiedzenia, ale też uniemożliwiają pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy.Zagadnienia te regulują przepisy Kodeksu pracy.W przypadku ogłoszenia upadłości i/lub likwidacji całego zakładu pracy ochrona pracy kobiet w ciąży nie ma zastosowania i pracodawca ma prawo zwolnić pracownicę.. Zakazana jest praca nadgodzinowa oraz udział w podróżach służbowych.. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.Pracodawca jest zobowiązany do przesunięcia kobiety ciężarnej na inne stanowisko, jeśli wykonuje ona pracę zabronioną lub też jeśli przedłożyła zaświadczenie lekarskie, że ze względu na ciążę nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy.Dopuszczalne jest również wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy pracownicy w ciąży w przypadku wejścia w życie nowego lub zmiany obowiązującego układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania (art. 241 13 § 2 i art. 772 § 5 Kodeksu pracy)..

Równoważny czas pracy.

Można np. wyobrazić sobie sytuację w której w efekcie zmian organizacyjnych stanowisko pracy kobiety w ciąży ulega likwidacji.. Z tych uregulowań wynika, że pracodawca nie może pracownicy w ciąży ani w czasie urlopu macierzyńskiego wypowiedzieć wynikających z umowy warunków pracy i płacy.Nr 21, poz. 94 z późn.. Wynagrodzenie kobiety w .Przy czym wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na zajmowanym stanowisku przed udaniem się na urlop .. Ciężarnej nie wolno także bez jej zgody .Kodeksu: " Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią".Na ochronę trwałości stosunku pracy składa się całokształt środków prawnych zabezpieczających przed utratą pracy.. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie z dniem 1 maja 2017 roku, kobiety w ciąży, pracujące przy obsłudze monitora ekranowego mają prawo do 10 minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdych 50 minutach pracy przed monitorem.Przepis ten zmienia dotychczasowy, który mówił o tym, że czas pracy .Kobieta w ciąży a wypowiedzenie zmieniające..

Te przywileje gwarantuje Kodeks pracy.

Jakie prawa i obowiązki ma pracownica w ciąży?Kobiecie, która nie była w ciąży w chwili wypowiedzenia jej umowy o pracę, lecz zaszła w ciążę w okresie jej wypowiedzenia, przysługuje ochrona niezależnie od tego, czy po okresie wypowiedzenia nastąpiło przerwanie ciąży.. Gdyby kobieta nie była w ciąży wówczas byłby to powód do zwolnienia jej z pracy.. Jeśli kobieta w ciąży zachoruje, ma prawo do zasiłku chorobowego, który stanowi 100% podstawy jej wynagrodzenia.. Przepisy prawa pracy co do zasady zabraniają wypowiadania bądź rozwiązywania umów o pracę z pracownicami w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego (art. 177 k. ).Jeśli pracujesz na umowie o pracę, możesz skorzystać z kilku przywilejów pracowniczych zarezerwowanych dla kobiet w ciąży.. Może również wykorzystać co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego.. W tym drugim przypadku pracodawca jest ustawowo zobligowany przejawiać większą troskę o zdrowie przyszłych matek i ich potomstwa.Kobiety w ciąży nie można również wysyłać w delegacje ani zatrudniać jej w systemie przerywanego czasu pracy.. Dźwiganie, przebywanie w warunkach szkodliwych, praca stojąca wykonywana dłużej niż przez 3 godziny w ciągu zmiany roboczej - to przykładowe rodzaje aktywności wzbronionych .Co do zasady kobiety w ciąży nie można zwolnić ani wypowiedzieć jej warunków pracy i płacy..

Kodeks pracy dopuszcza jednak pewne wyjątki.

Witam serdecznie wszystkie pomocne dusze na Forum, Jestem w 8. tygodniu ciąży, mam umowę na czas nieokreślony, pełnię stanowisko menadżera klientów aplikacyjnych w branży technicznej.W ubiegłym tygodniu poinformowałam pracodawcę o ciąży przekazując mu stosowne zaświadczenie .Czy kobieta w ciąży wykonuje każdy rodzaj pracy?. Można odmówić wykonywania obowiązków, gdy warunki pracy stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia matki oraz nienarodzonego dziecka.Kobiecie w ciąży można natomiast wręczyć wypowiedzenie zmieniające, czyli wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy zatrudnionej, ale tylko wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co .Niektóre ograniczenia w zakresie organizacji warunków pracy odnoszą się do wszystkich zatrudnionych kobiet z uwagi na właściwości ich organizmu.. Czy zwolnionej pracownicy w ciąży przysługują jakieś dodatkowe prawa lub świadczenia?. Wówczas pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę i nadal ją zatrudniać.W razie braku takich stanowisk pracodawca będzie miał obowiązek zwolnić tę pracownicę z obowiązku świadczenia pracy, ale ma ona gwarancję po okresie ciąży powrotu na dotychczasowe stanowisko i w dotychczasowym wymiarze czasu pracy.. Kobieta w ciąży jest jednak chroniona przed zwolnieniem.Przewidziana przepisami prawa pracy ochrona pracownicy w okresie ciąży rozciąga się także na możliwość dokonania zmian warunków jej umowy.. Należy zrezygnować z zadań wymagających siły fizycznej.. Kobieta w ciąży zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.. Nie może tego zrobić tylko, gdy dochodzi do częściowej likwidacji, np. jednego z działów.. Kobiety w ciąży, jeśli są zatrudnione w systemach opartych na wydłużonym .przedłużona umowa z powodu ciąży + zmiana stanowiskaOchrona kobiet w ciąży pracujących przy obsłudze monitora ekranowego.. Takie stanowisko zajął SN w wyroku z dnia 13 kwietnia 1972 r., III PZP 7/72.Umowa na zastępstwo a ciąża - prawo pracy po nowelizacji Umowa na zastępstwo to obecnie skrótowa nazwa umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt