Kto może sprawdzić pracownika alkomatem

Pobierz

Czy pracodawca, wyznaczona przez niego osoba, może badać pracowników alkomatem?Na ich podstawie, stan trzeźwości pracowników można sprawdzać tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki: badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu;Pracodawca nie może samodzielnie sprawdzać stanu trzeźwości pracowników.. Podejrzenie pracodawcy powinno przy tym odnosić się wyraźnie do konkretnego pracownika, co do którego pracodawca występuje z żądaniem przeprowadzenia kontroli.Działania kontrolne pracodawcy są zazwyczaj uzasadnione koniecznością weryfikacji przestrzegania przez pracownika obowiązku trzeźwości, umożliwiającej w konsekwencji właściwe rozliczenie czasu pracy, pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej (art. 108 k.p.) lub materialnej (art. 122 k.p.), wreszcie rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).Badanie alkomatem nie jest konieczne, ale może być zainicjowane przez pracownika, np. w odpowiedzi na zarzut, że jest pod wpływem.. W obecnym stanie prawnym niestety brakuje przepisów zezwalających pracodawcy na wyrywkowe badanie stanu trzeźwości pracownika.. Z kolei okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości.Zadając sobie jednak pytanie czy badanie alkomatem w zakładzie pracy są dozwolone, w jednym przypadku odpowiedź będzie twierdząca..

Pracodawcom trudno będzie sprawdzić, czy pracownik przypadkiem nie jest pijany.

Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Stanowisko to zainteresowało rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw Adama Abramowicza, który ma inne zdanie na ten temat.. który należy rozumieć szerzej (nie tylko jako dbałość o organizację zadań pracowników, ale zasady i wymogi .Sprawdzanie trzeźwości wymaga uregulowania.. Aby uzasadnić podejrzenie nietrzeźwości zatrudnionego, pracodawca ma prawo zastosować alkomat.. Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem — Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poparło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.Zgoda pracownika na dokonanie badania alkomatem.. Wtedy badanie trzeźwości alkomatem przeprowadza uprawniony do tego organ powołany do utrzymywania porządku publicznego na przykład policja, a ewentualny zabieg pobrania krwi musi zostać wykonany przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach .Czy pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika alkomatem?. UODO wydał opinię, w której stwierdził, że informacja o tym czy ktoś jest nietrzeźwy jest .Czy pracodawca może sprawdzić, czy pracownik jest pod wpływem alkoholu?. RK OZZPT Wywiad miesiąca 5 marca 2020..

Badanie może zostać przeprowadzone tylko za zgodą pracownika lub na jego żądanie.

Po prostu - aktualny stan prawny nie daje podstawy pracodawcy do samodzielnej kontroli.. Sprawdzanie trzeźwości pracowników to igranie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, który kategorycznie sprzeciwia się testom na trzeźwość.Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, badanie stanu trzeźwości pracownika powinno jednak zostać przeprowadzone przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, np. przez policję.. Wynika to z tego, że podstawą przeprowadzenia badania stanu trzeźwości musi być uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w staniu po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.Brzmienie wspomnianej ustawy wyklucza zatem wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem.. Według Urzędu Ochrony Danych Osobowych - nie.. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w .I wszystko jasne.. W ewentualnym postępowaniu rolę tę pełnić mogą również zeznania świadków, nagrania z monitoringu itp.Nietrzeźwość w pracy zdalnej - jak ją udowodnić..

Wywiad z dr Edytą Bielak-Jomaa.Odpowiedź prawnika: Sprawdzenie trzeźwości pracownika.

Wówczas procedura wymusza na pracodawcy, aby dokonał sprawdzenia stanu trzeźwości pracownika.Pracodawca może żądać przeprowadzenia badania, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy.. Odmowa pracownika na przeprowadzenie badania za pomocą alkomatu.Kiedy pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika?. Zgodnie z art. 17 ust.. Na przetwarzanie tych informacji potrzebna będzie wyraźna zgoda pracowników.Przywołany przepis kodeksu pracy jednak w ogóle nie ma związku z badaniem pracowników alkomatem przez pracodawcę.. Badanie alkomatem odbędzie się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, który pozostaje podejrzanym, że spożywał alkohol w trakcie wykonywania pracy lub stawił się w pracy w stanie nietrzeźwości.. W niektórych branżach jest to jednak pożądane.. WARTO WIEDZIEĆ:Pracodawca nie jest upoważniony do przeprowadzania badań pracowników alkomatem w celach prewencyjnych lub tzw. badań wyrywkowych.. Alkomaty na bramach wjazdowych w wielu firmach pokrył kurz.. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1998 r., sygn.. Taka kontrola pozwoli na bezpieczniejszą pracę i sprawną jej organizację..

Jest jednak sytuacja, w której pracodawca może poddać pracownika badaniu alkomatem, nawet bez jego zgody.

Dotyczy to wszystkich uczestników wypadków na terenie zakładu pracy.. akt I PKN 519/97 obowiązek udowodnienia wskazanej przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (stanu nietrzeźwości) obciąża pracodawcę (art. 52 § 1 kp i art. 6 kc w związku z art. 300 kp).. Badanie przeprowadza uprawniony organ powołany do porządku publicznego, na przykład policja.Zmiany w Kodeksie pracy, które wynikają z wprowadzenia RODO, mogą utrudnić pracodawcom badanie stanu trzeźwości pracowników.. Wysyłanie pracowników służby bhp z alkomatami w celu prewencyjnej wyrywkowej weryfikacji zachowania przez pracowników trzeźwości w miejscu i czasie pracy jest dość powszechnym zwyczajem.W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników.. Brakuje rozstrzygnięć prawnych, a kary wiszą w powietrzu.. W takiej sytuacji pracownik musi na żądanie pracodawcy przejść badanie stanu trzeźwości.Czy sam może zbadać alkomatem stan trzeźwości pracownika?. Tylko przeprowadzenie odpowiedniego badania na obecność alkoholu we krwi może stanowić formalne potwierdzenie braku trzeźwości pracownika.. Samo uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu ma być wystarczające, by nie dopuszczać jej do pracy.. Z tego powodu poprosił o wyjaśnienia prawne Bożenę Borys-Szopę, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.Zatrudniony pracownik może, ale nie musi zgodzić się na badanie trzeźwości.. Dodany art. 22 1b Kodeksu pracy, który obowiązuje od 4 maja 2019 r. określa, że tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może przetwarzać, gdy .Pracodawca może przedstawić wielu świadków i dowody, które potwierdzą, że pracownik był jednak pijany, np. czuć było od niego zapach alkoholu, mówił nieskładnie i bełkotliwie, wykonywał.Alkomat w firmie by kontrolować trzeźwość pracowników to igranie z UODO.. Jak zaznacza UODO nie można traktować badania trzeźwości pracowników jako :Pracodawca nie musi wzywać policji, dla zbadania alkomatem pracownika.. Pracownik w takim momencie sam może zainicjować badanie alkomatem, w odpowiedzi na zarzut ze strony pracodawcy, że jest pod wpływem alkoholu.Jak skontrolować trzeźwość pracownika zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami?. "Brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza więc wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem" - podkreśla UODO.. W praktyce pracodawcy często sprawdzają swoich pracowników.Badanie alkomatem pracownika odbywa się na żądanie kierownika zakładu, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zastosowano podejrzenie spożycia alkoholu w czasie pracy lub bezpośrednio przed jej rozpoczęciem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt