Pouczenie w decyzji podatkowej

Pobierz

Złóż wniosek o odroczenie terminu płatności i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc.. Zobacz, jak to zrobić.Postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi kojarzy się przede wszystkim z postanowieniami oraz decyzją wydawanymi przez organ w danej sprawie.. W art. 112 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Brak pouczenia w decyzji, czy postanowieniu nie oznacza, że stronie nie przysługuje środek odwoławczy, jeżeli przewidziany jest on przepisami prawa.Jeżeli przepisy Ordynacji podatkowej milczą w kwestii zaskarżenia postanowienia organu podatkowego, oznacza to właśnie, że tego rodzaju postanowienie będzie można zaskarżyć, ale wyłącznie w odwołaniu od decyzji podatkowej, np. postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku strony postępowania o przeprowadzenie określonego dowodu.. Przysługuje im na nie prawo do wniesienie zażalenia (w przypadku postanowień) tudzież odwołania (gdy mamy do czynienia z decyzją) a .Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach (art. 113 § 1 k.p.a.).. Ordynacji podatkowej lub Prawa celnego.. in abstracto - akt władczy, wydany przez uprawniony podmiot, skierowany do abstrakcyjnego zbioru podmiotów.Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek?.

[Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji podatkowej] §1.

Jeżeli jednak chodzi o decyzję administacyjną w ogóle, to powinna ona zawierać między innymi pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.Zgodnie z art. 213 par.. Bywa jednak, że organ administracyjny mylnie poinformuje stronę o przysługującym jej prawie do zaskarżenia rozstrzygnięcia.Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji podatkowej.. Ta rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.Brak pouczenia.. Uchybienie terminowi na złożenie zażalenia może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, gdyż jest to termin zawity.Zgodnie z ordynacją podatkową, organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji.. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.W decyzji wydanej z zastosowaniem art.119a unikanie opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści organ podatkowy wskazuje także wysokość zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku, straty podatkowej, niepobranego lub pobranego a niewpłaconego przez płatnika podatku ustaloną albo określoną w związku z zastosowaniem tych przepisów lub tych środków.Zgodnie z Ordynacją podatkową powinny one zawierać: 1) oznaczenie organu podatkowego; 2) datę jej wydania; 3) oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu; 4) powołanie podstawy prawnej; 5) rozstrzygnięcie; 6) uzasadnienie faktyczne i prawne; 7) pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli takowy jest możliwy; 8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.W pouczeniu decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny, konieczne jest poza określeniem terminu wniesienia odwołania powołanie art. 130 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego..

W takich sytuacjach możliwe jest wniesienie zażalenia mimo to.w pouczeniu, będącym integralną częścią decyzji lub postanowienia.

§ 3.Pouczenie nie tylko w decyzji Organ jest zobligowany do stosowania pouczeń nie tylko w decyzji, ale i w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego, a w szczególności w odniesieniu do: - niezałatwienia sprawy w terminie i w związku z tym o prawie do złożenia ponaglenia,Możesz wnieść odwołanie od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym zostaniesz pouczony w decyzji.. Uzupełnienie.W myśl art. 210 ordynacji podatkowej decyzja podatkowa zawiera: oznaczenie organu podatkowego, datę jej wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie, ewentualnie pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi, jeśli takie prawo przysługuje, oraz podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.Dotyczyć może zarówno pouczenia zawartego w decyzji co do przysługujących stronie środków zaskarżenia (art. 213 § 1 Ordynacji), jak też błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek zawartych w treści decyzji (art. 215 § 1 Ordynacji).. Jednym z obowiązkowych elementów takiej decyzji jest pouczenie o trybie odwoławczym.Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 207 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, jeżeli przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują w tym zakresie wyjątku (por. część artykułu dotyczącą postanowień), a wydana w sprawie decyzja rozstrzyga zawisłą przed tym organem sprawę co do jej istoty lub w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.§ 1. Organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji..

Błędne pouczenie strony nie jest jednak błędem pisarskim ani rachunkowym, który należałoby prostować w trybie art. 113 k.p.a.

2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może z urzędu w każdym czasie uzupełnić decyzję w takim samym zakresie, w jakim może o to wnioskować strona postępowania.. W praktyce może zdarzyć się, że organ podatkowy błędnie przyjmie, że dane zagadnienie nie wymaga postanowienia, albo że należy wydać postanowienie, na które nie służy zaskarżenie i w takim przypadku nie pouczy strony o możliwości wniesienia zażalenia.. określono zasadę, zgodnie z którą błędne pouczenie w decyzji co do przysługujących praw nie może zaszkodzić stronie, która do tego pouczenia się zastosowała.Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia podatkowego organu I instancji.. §2.Zdarza się, że pouczenia te są nieprawidłowe.. Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska .Zgodnie z art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni odpowiednio od dnia doręczenia postanowienia stronie lub zawiadomienia spadkobierców (np. o złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od decyzji)..

Czy brak tego zapisu w pouczeniu powoduje nieważność decyzji?Każda decyzja musi zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.

Wniesienie odwołania przenosi sprawę podatkową do rozpoznania do organu wyższego stopnia.Decyzja administracyjna - akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli, np. Ze stanowiskiem fiskusa zawartym w tych dokumentach podatnicy nie muszą się jednak zgadzać.. Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.Decyzja w sprawie skreślenia z listy studentów Skutek prawny decyzji administracyjnej powstaje z chwilą jej doręczenia.. Po zakończonej kontroli organ podatkowy zawsze zobowiązany jest wydać decyzję podatkową, która kończy postępowanie w danej sprawie.. Pouczenie zawiera termin na wniesienie środka zaskarżenia i wskazuje organ, do którego należy go wnieść.. W pierwszym przypadku organ podatkowy wydaje decyzję, w drugim - postanowienie.Art.. - Ordynacja podatkowa - Nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skargi do sądu administracyjnego albo brak takiego pouczenia.Art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt