Przedłużenie umowy do dnia porodu jakie dokumenty

Pobierz

Pracownica, która zawarła umowę o pracę na czas określony albo na okres próbny przekraczający miesiąc, a umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zachowuje status pracownicy do czasu porodu.Przedłużenie umowy do dnia porodu - YouTube.. Nie ma znaczenia, że w dniu porodu umowa o pracę jeszcze trwa i z tym dniem się kończy.Prosiłbym o wyjaśnienie jakie były intencje twórców programu w zakresie przedłużania umów o pracę do dnia porodu.. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca formalnie poinformował pracownicę na piśmie o obowiązku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu.Jaki dokument jest podstawą do przedłużenia umowy?. Zasiłek wypłaca ZUS.W lipcu 2019 .. Przedłużeniu ulega wyłącznie umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Cześć dziewczyny.. Art. 177 § 3 k.p. przewiduje możliwość przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu.. z 2020 r., poz. 1320) Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.. W celu podjęcia wypłaty przez ZUS należy przedłożyć w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownicy dwa dokumenty.Obowiązkiem pracownicy po urodzeniu dziecka (z którą przedłużono umowę do dnia porodu) jest przedłożenie do pracodawcy kopii aktu urodzenia dziecka oraz ewentualnego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (pod warunkiem, że pracownica chce skorzystać z takiej możliwości).W przypadku umowy o pracę na czas określony zostaje ona przedłużona automatycznie do dnia porodu, gdy została zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy, a dzień jej .Podpisałam umowę o pracę na czas określony od 24.09 br. do 31.10 br, okazało się, że jestem w 8 tygodniu ciąży..

Przedłużenie umowy do dnia porodu: jakie dokumenty?

Zgodnie z art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc .Kodeks pracy w jednym z artykułów traktującym o umowie na czas określony stanowi, że umowa zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Wystarczy, że pracownica przedstawi szefowi zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż jest ona w ciąży - w tym momencie automatycznie następuje przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu, nie jest konieczne spisywanie aneksu.. Praktyczny komentarz z przykładamiPrzepis art. 25 1 § 1 i 2 k.p. nie dotyczy przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu na podstawie art. 177 § 3 k.p., ponieważ przedłużenie to następuje z mocy prawa, a nie na podstawie oświadczenia woli stron stosunku pracy jak stanowi przepis tego artykułu.. Przedłużenie umowy o pracę w ciąży nie musi być w żaden sposób udokumentowane..

Przedłużenie umowy do dnia porodu.

Pracodawca nie musi zatem sporządzać żadnych dokumentów przedłużających umowę o pracę.. Pracodawca przedłuży jej aktualną umowy o pracę do dnia porodu, ponieważ w chwili jej zakończenia pracownica będzie powyżej 12 tygodnia ciąży.Data publikacji: 18 września 2019 r. Zajście w ciążę przez pracownicę zatrudnioną na czas określony może spowodować, że umowa nie rozwiąże się w ustalonym terminie.. kopię świadectwa pracy lub innego pisma potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy - potwierdzonego za zgodność z oryginałem.. Zgodnie z przepisami, przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu następuje z mocy prawa, tzn. pracodawca nie musi sporządzać żadnych dokumentów przedłużających umowę o pracę: pracownica jest nadal zatrudniona na podstawie dotychczasowej umowy o pracę, zmienia .Nieobecność nieusprawiedliwiona tuż przed porodem - jak zakwalifikować; Przedłużenie do dnia porodu umowy zawartej na okres próbny; Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. pracownica dostarczyła do Działu Personalnego zaświadczenie przewidujące datę porodu w styczniu 2020 r. Ochrona stosunku pracy będzie więc trwała do stycznia, czyli do dnia porodu..

Czy należy mi się przedłużenie umowy do dnia porodu ?

Świadectwo pracy?. ZUS na wypłatę świadczenia ma 30 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów.W przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zasiłek macierzyński za 1 dzień może wypłacić pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków lub ZUS.. Wiem, że należy mi się zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.. Tak więc w związku z przedłużeniem umowy o pracę do dnia porodu pracodawca jest zwolniony ze sporządzenia jakichkolwiek dokumentów, z których wynika fakt przedłużenia umowy.. Podstawą do przedłużenia umowy do dnia porodu jest zaświadczenie lekarskie, w którym stwierdza się wiek ciąży.. W ostatnim tygodniu grudnia będę już w 13 tygodniu ciąży i jeśli dobrze rozumiem umowa zostanie przedłużona do dnia porodu, a w związku z tym będę mogła pracować i w razie konieczności pójścia na L4 otrzymywać na zwolnieniu 100% pensji.Przedłużenie umowy do dnia porodu.. Potrzebuję porady od osoby, która jest zorientowana w temacie zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu umowy.. Umowę miałam do końca października, ale została przedłużona do stycznia, bo wtedy mam termin porodu.. Umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.. Świadectwo pracy?zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu - w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem - w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres od dnia porodu.Obowiązkiem pracownicy po urodzeniu dziecka (z którą przedłużono umowę do dnia porodu) jest przedłożenie do pracodawcy kopii aktu urodzenia dziecka oraz ewentualnego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (pod warunkiem, że pracownica chce skorzystać z takiej możliwości).Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu następuje z mocy prawa..

Do przedłużenia umowy dochodzi bowiem automatycznie - z mocy prawa.

Okres umowy przedłużonej jest kontynuowaniem zatrudnienia w oparciu o umowę zawartą wcześniej.W przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zasiłek macierzyński za 1 dzień może wypłacić pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków lub ZUS.. Pracownica jest bowiem nadal zatrudniona na podstawie dotychczasowej umowy o pracę.. Nie ma też potrzeby zawierania nowej umowy o pracę czy przedłużania aneksem czasu trwania obowiązującej umowy.W takiej sytuacji pracodawca wskazuje po prostu na formularzu Z-3 cały okres zasiłkowy, za który przysługuje zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę, łącznie z dniem porodu.. Nie mamy dobrych.Zatem obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży.. Jeśli tak, to jakie dokumenty powinnam złożyć u pracodawcy ?A jakie dokumenty mam wysłać do ZUS po zakończeniu umowy ( umowa przedłużona do dnia porodu, poród 03.11.2018) ZUS Z-3, odpis skrócony aktu urodzenia i coś jeszcze?. I tu rodzą się moje pytania: jakie dokumenty muszę przedstawić, aby dostać zasiłek?Przedłużenie umowy następuje z mocy prawa, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności ze strony pracodawcy.. Przedłużenie umowy do dnia porodu nie jest więc zależne ani od woli pracodawcy, ani pracownicy.. Z uwagi na różną ilość dni w miesiącach (28, 29, 30, 31), sposób rozumienia upływu 3 miesiąca ciąży wymagał ujednolicenia.Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego są: zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu.. Często pracodawcy przekazują ciężarnym pracownicom zawiadomienie o przedłużeniu umowy do dnia porodu .Nie jest do tego konieczne jakiekolwiek działanie ze strony pracodawcy.. Umowa terminowa z pracownicą została zawarta na czas określony z przewidywaną datą końca na 31 grudnia 2019 r. Polecamy: Kodeks pracy 2020.. W celu podjęcia wypłaty przez ZUS należy przedłożyć w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownicy dwa dokumenty.kopię wniosku pracownicy potwierdzonego za zgodność z przedłożonym dokumentem oraz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt